RAMALAN PETANGAN KACA KELAHIRAN UNTUK SEORANG TEMAN

RAMALAN PETANGAN KACA KELAHIRAN UNTUK SEORANG TEMAN
Ivan Taniputera
ivan_taniputera@yahoo.com
21 Agustus 2014

.

Tanggal lahir: 3 April 1985, pukul 14:31
Tanggal Imlek: 14 bulan 2

Didapatkan angka 2:

“Anak jang terlahir dalem angka doea.
Beroesaha atawa berdagang ada harepan dapet oentoeng besar.
Kerna Koeidjin jang menoeloeng berdampingan,
Bisa oeroes roemah tangganja.

Meski bermoela oentoengnja sedengan
Tapi kemoedian bisa simpen besar harta,
Begitoelah sampe hari toeanja dalem kemoeliahan,
Harta kekajahan ampat pendjoeroe datengnja.

Itoelah diseboet Ho Lauw Oen itoengannja.
Masoeknja SIE di Hongtee tangannja,
Pait moedanja manis toeanja,
Begitoelah adanja dalem petangannja.

Djalannja nasib keliatannja ada bagoes,
Tapi djangan loepa pake hati loeroes,
Sebab kalaoe bisa djalan begini.
Katjilakahan semoeah tentoe semboeni.

Berdasarkan ramalan di atas, maka nasib dapat dikatakan sangat baik, dapat berjumpa dengan bintang-bintang penolong. Meskipun demikian harus senantiasa hidup jujur, sehingga dapat memaksimalkan keberuntungannya.

Artikel-artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Fengshui, Astrologi, Bazi, dan Ziweidoushu, silakan kunjungi