BUKU ILMU RAMALAN PETANGAN KAISAR BUN ONG YANG LUAR BIASA

BUKU ILMU RAMALAN PETANGAN KAISAR BUN ONG YANG LUAR BIASA

.

Ivan Taniputera
21 Oktober 2014
.
BoenOng1
Judul: Ilmoe Petangan Dari Seorang Jang Mempoenjai Ilmoe Firazat Pada Djaman Poerbakala Ja-itoe Jang di Pergoenaken Oleh Maha Radja Boen Ong: Swatoe Perkara Jang Gaib, Maka Dapetlah Di ketahoe Olehnja.
Penerbit: Kho Tjeng Bie, Pintoe Besar, Batavia, 1921
Jumlah halaman:134 Buku ini dapat dipergunakan untuk menanyakan 30 jenis ramalan sebagai berikut:

1.Proentoengan boleh dapet atau tida,
2.Oentoeng atau roegi.
3.Pengharepan boleh mendjadi atau tida.
4.Sobat atinja betoel atau tida.
5,Berdjalan dapet slamat atau tjilaka.
6.Apa mengartinja itoe mengimpi.
7.Apa mengartinja badan kekedoetan.
8.Baik tetep tinggal atau pergi laen negri.
9.Orang itoe bertjinta kras atau tida.
10.Orang jang sakit, boleh baik atau tida.
11.Panggil dokter, sinseh atau doekoen.
12.Laki boleh naik pangkat atau tida.
13.Maoe maen, menang atau kalah.
14. Anak lelaki poenja proentoengan.
15.Anak prampoean poenja proentoengan.
16.Tjari kerdja, baik bedagang atau berkoeli.
17.Orang jang pergi, balik lagi atau tida.
18.Itoe boentingan, anak lelaki atau prampoewan.
19.Jang kesoesaan, dapet ampoen atau tida.
20.Proentoengan di darat atau di laoetan.
21.Itoe bitjaraan boleh menang atau kala.
22.Laki bini bertjere balik kombali atau tida.
23.Orang jang pegi prang, idoep atau mati.
24.Barang jang ilang dapet kombali apa tida.
25.Tjari orang boleh dapet atau tida.
26.Kaloe kawin djadi baik atau tida.
27.Tjari mantoe baik dari mana.
28.Hari kawinan kapan baiknja.
29. Menagi oetang, dapet atau tida.
30. Besero dagang baik atau tida.

Pertama-tama kita memilih salah satu di antara 30 pertanyaan di atas.  Selanjutnya kita menarik satu kartu ceki atau lintrik dan mencocokannya pada lembar petangan guna mencari jawabannya.

Berikut ini adalah lembar petangannya.

BoenOng2

Setelah itu kita mencocokan jawabannya. Berikut ini adalah contoh-contoh halamannya.

BoenOng3

BoenOng4

Berminat foto kopi hubungi ivan_taniputera@yahoo.com.