SUTRA PANJANG USIA YANG DISABDAKAN BUDDHA (TENTANG PENGGUNAAN KERTAS MANTRA PANJANG USIA)

SUTRA PANJANG USIA YANG DISABDAKAN BUDDHA (TENTANG PENGGUNAAN KERTAS MANTRA PANJANG USIA)

 佛說壽生經

 

Fú shuō shòu shēng jīng

 

Diterjemahkan dari bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia oleh Ivan Taniputera

 
 

CATATAN:

 

Terjemahan Sutra ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya, segenap kritik dan saran akan diterima dengan senang hati.

Sutra ini boleh diperbanyak dan disebar luaskan, dengan TIDAK MENGUBAH apa pun (tanpa menambah dan mengurangi apa pun) sebagaimana yang tercantum di sini.

 

Sebagai tambahan, karena ada istilah-istilah khas China, seperti hun dan po, maka kemungkinan besar sutra ini dikarang di China; sehingga tidak mengherankan jika terdapat ajaran yang berbeda atau mungkin bertentangan dengan ajaran Agama Buddha lainnya.  Kendati demikian, karena merupakan bagian budaya dan agama China, maka saya tetap menerjemahkan sutra ini. Diharapkan agar terjemahan sutra ini dapat membantu memahami perkembangan agama dan tradisi China. 

 

Segenap pahala kebajikan yang didapatkan dari penerjemahan Sutra ini akan dilimpahkan bagi Guru, Buddha, Dharma, Sangha, Leluhur, bangsa dan negara, serta semua makhluk.

 
 

Gambar Uang Panjang Usia (Kertas Mantra Panjang Usia)

 

貞觀十三年有唐三藏法師 . 往西天求教

Zhēnguàn shísān nián yǒu táng sānzàng fǎshī,  wǎng xītiān qiújiào

 

Pada tahun Zhenguan ketigabelas, Biksu Tripitaka pergi ke India mencari kebenaran ajaran Buddha.

 
 

因檢大藏經, 見壽生經一卷

Yīn jiǎn dàzàng jīng, Jiàn shòu shēng jīng yī juàn  

 

Saat hendak memeriksa Tripitaka, ia berjumpa dengan segulung Sutra Panjang Usia.

 
 

有十二相屬南贍部洲生下為人,   

Yǒu shí’èr xiāng zhǔ nán shàn bù zhōu shēng xià wéi rén

 

Terdapat dua belas jenis kelahiran umat manusia di Jambudvipa. 

 

先於冥司下,  各借壽生錢

Xiān yú míng sī xià, gè jiè shòu shēng qián  

 

Sebelumnya berada di bawah kendali kegelapan, masing-masing berhutang uang panjang usia.

 

有注命官秪揖人道,   見今庫藏空閒

Yǒu zhù mìngguān zhī yī réndào, jiàn jīn kùcáng kōngxián  

 

Bagi masing-masing umat manusia terdapat pejabat pencatat hutang tersebut.

 

催南贍部洲眾生交納壽生錢, 

Cuī nán shàn bù zhōu zhòngshēng jiāonà shòu shēng qián

 

Oleh karenanya, para penghuni Jambudvipa harus membayar hutang uang panjang usia.

 

阿難又問世尊. 南瞻部洲眾生多有大願不能納得。

Ānán yòu wèn shìzūn. Nán zhān bù zhōu zhòngshēng duō yǒu dàyuàn bùnéng nàdé.

 

Ananda lalu bertanya pada Buddha, “Para insan yang hidup di Jambudvipa mempunyai begitu banyak hawa nafsu keinginan yang mustahil dipuaskan.”

 

佛言道教看金剛經受生經。

Fú yán dàojiào kàn jīngāng jīngshòu shēng jīng.

 

Buddha membabarkan Sutra Panjang Usia.

 

能折本命錢為祗證經力甚大。

Néng shé běnmìng qián wèi zhī zhèng jīng lì shéndà.

 

Dapat melunasi hutang nasib, yakni berkat kekuatan Sutra tersebut.

 

三魂杳杳。七魄幽幽。微生空中。

Sān hún yǎo yǎo.  Qī pò yōuyōu.  Wéi shēng kōngzhōng.

 

Tiga Hun memasuki kegelapan. Tujuh Po menjadi terpisah satu sama lain. Tercerai berai di udara.

 

共亡人語話相逐攝人魂魄。減人精神。

Gòng wáng rén yǔ huà xiāng zhú shè rén húnpò.Jiǎn rén jīngshén.

 

Suara dan wujud orang yang meninggal akan terserap dalam anasir kehidupan (hun dan po) manusia. Sehingga merampas semangat seseorang [yang masih hidup].

 

若有善男子。善女人。破旁納得壽生錢。免得身邊一十八般橫災。

Ruò yǒu shàn nánzǐ. Shàn nǚrén. Pò páng nàdé shòu shēng qián. Miǎndé shēnbiān yīshíbā bān héng zāi.

 

Apabila terdapat putera dan puteri yang bajik, yang mempersembahkan Uang Panjang Usia, maka ia akan terbebas dari delapan belas bencana, yakni:

 

第一遠路波陌內被惡 人窺算之災。

Dì yī yuǎnlù bō mò nèi bèi èrén kuī suàn zhī zāi.

 

Pertama, bencana yang ditimbulkan orang-orang jahat.

 

第二遠路風雹雨打之災。

Dì èr yuǎnlù fēng báo yǔ dǎ zhī zāi.

 

Kedua, bencana yang diakibatkan oleh cuaca (angin, es dan hujan).

 

第三過江度河落水之災。

Dì sānguò jiāng dù hé luòshuǐ zhī zāi.

 

Ketiga, bencana sewaktu menyeberangi sungai dan perairan.

 

第四牆倒屋塌之災。

Dì sì qiáng dǎo wū tā zhī zāi.

 

Keempat, bencana berupa robohnya tempat kediaman.

 

第 五火光之災。

Dì wǔ huǒguāng zhī zāi.

 

Kelima, bencana karena kebakaran (api).

 

第六血光之災。

Dì liù xuèguāngzhīzāi.

 

Keenam, bencana berupa pertumpahan darah.

 
 

第七勞病之災。

Dì qī láo bìng zhī zāi.

 

Ketujuh, bencana berupa penyakit.

 

第八疥癩之災。

Dì bā jiè lài zhī zāi.

 

Kedelapan, bencana berupa penyakit kulit.

 

第九咽喉閉塞之災。

Dì jiǔ yānhóu bìsè zhī zāi.

 

Kesembilan, bencana karena tersedak atau tercekik.

 

第十落馬傷人之災。

Dì shí luòmǎ shāng rén zhī zāi.

 

Kesepuluh, bencana luka akibat terjatuh dari kuda.

 

第十一車碾之災。

ì shíyī chē niǎn zhī zāi.

 

Kesebelas, bencana karena terlindas kendaraan (kereta).

 

第十二破傷風死之災。

Dì shí’èr pòshāngfēng sǐ zhī zāi.

 

Kedua belas, kematian yang diakibatkan oleh demam.

 

第十三產難之災。

Dì shísān chǎn nàn zhī zāi.

 

Ketiga belas, bencana karena sulit melahirkan.

 

第十四橫死 之災。

Dì shísì hèngsǐ zhī zāi.

 

Keempat belas, kematian yang tidak wajar.

 

第十五卒中風病之災。

Dì shíwǔ cùzhòng fēng bìng zhī zāi.

 

Kelima belas, penyakit karena serangan angin jahat.

 

第十六天行時氣之災。

Dì shíliù tiān xíng shí qi zhī zāi.

 

Keenam belas, bencana karena bintang buruk.

 

第十七投井自繫之災。

Dì shíqī tóu jǐng zì xì zhī zāi.

 

Ketujuh belas, bencana karena terjerumus ke dalam sumur.

 

第十八官事 口舌之災。

Dì shíbā guān shì kǒushé zhī zāi.

 

Kedelapan belas, bencana karena perkataan.

 

若有善男子善女人。納得壽生錢。免了身邊一十八般橫災。若有

Ruò yǒu shàn nánzǐ shàn nǚrén. Nàdé shòu shēng qián. Miǎnle shēnbiān yīshíbā bān héng zāi.

 

Jikalau terdapat pria dan wanita bajik yang mempersembahkan Uang Panjang Usia, maka ia akan terbebas dari delapan belas bencana di atas.

 

人不納不折 壽生錢。後世為人多注貧賤。壽命不長。醜陋不堪。

Rén bùnà bù zhéshòu shēng qián. Hòushì wéi rén duō zhù pínjiàn. Shòumìng bù cháng. Chǒulòu bùkān.

 

Orang yang tidak mempersembahkan dan tidak menjalankan praktik Uang Panjang Usia, di kehidupan mendatang akan miskin, usia tidak panjang, serta berpenampilan buruk.

 

多饒殘疾。但看注壽生經。又名壽 生經。真經不虛除了身邊災。

Duō ráo cánjí. Dàn kàn zhù shòu shēng jīng. Yòu míng shòu shēng jīng. Zhēn jīng bù xū chúle shēnbiān zāi.

 

Ia akan  mempunyai kelemahan atau kekurangan. Namun bila ia berjumpa dengan Sutra Panjang Usia, maka sutra sejati yang bukan palsu ini akan menyingkirkan bencana darinya.

 
 

免了身邊禍。又說十地菩薩。長壽王菩薩摩訶薩。延壽王 菩薩摩訶薩。增福壽菩薩摩訶薩。消災障菩薩摩訶薩。救苦難觀世音菩薩摩訶薩。長安樂菩薩摩訶薩。長歡喜菩薩摩訶薩。解冤結菩薩摩訶薩。福壽王菩薩摩訶薩。延壽長菩薩摩訶薩。

Miǎnle shēnbiān huò. Yòu shuō shí dì púsà. Chángshòu wáng púsà mó hē sà. Yánshòu wáng púsà mó hē sà. Zēng fú shòu púsà mó hē sà. Xiāo zāi zhàng púsà mó hē sà. Jiù kǔnàn guānshìyīn púsà mó hē sà.Cháng ānlè púsà mó hē sà. Zhǎng huānxǐ púsà mó hē sà. Jiě yuān jié púsà mó hē sà. Fú shòu wáng púsà mó hē sà. Yánshòu zhǎng púsà mó hē sà.

 

Terbebas dari segenap kemalangan dan mendapatkan perlindungan sepuluh Bodhisattva Bumi, yakni:

 

(1) Changshouwang Pusa Mohesa (Bodhisattva Mahasattva Raja Panjang Usia)

(2) Yanshouwang Pusa Mohesa (Bodhisattva Mahasattva Raja Pemanjang Usia)

(3) Zengfushou Pusa Mohesa (Bodhisattva Mahasattva Peningkat Keberuntungan dan Usia)

(4) Xiaozaizhang Pusa Mohesa (Bodhisattva Mahasattva Pelindung dari Bencana)

(5) Jiukunan Guanshiyin Pusa Mohesa (Bodhisattva Mahasattva Avalokitesvara Pelindung dari Segenap Kesusahan)

(6) Chang Anle Pusa Mohesa (Bodhisattva Mahasattva Kedamaian dan Kebahagiaan Abadi)

(7) Zhang Huanxi Pusa Mohesa (Bodhisattva Mahasattva Kegembiraan Abadi)

(8) Jieyuanjie Pusa Mohesa (Bodhisattva Mahasattva Pembebas Belenggu)

(9) Fushouwang Pusa Mohesa (Bodhisattva Mahasattva Raja Keberuntungan dan Usia)

(10) Yanshouzhang Pusa Mohesa (Bodhisattva Mahasattva Pemanjang Usia)

 
 

本宅龍宅土地罪消滅。滿宅家眷罪消滅。惡口浪舌罪消滅。殺生害命罪消滅 。前生冤業罪消滅。今生冤業罪消滅。前生父母罪消滅。今生父母罪消滅。又說災星。

Běnzhái lóng zhái tǔdì zuì xiāomiè. Mǎn zhái jiājuàn zuì xiāomiè. È kǒu làng shé zuì xiāomiè. Shāshēng hài mìng zuì xiāomiè. Qián shēng yuān yè zuì xiāomiè. Jīnshēng yuān yè zuì xiāomiè. Qián shēng fùmǔ zuì xiāomiè. Jīnshēng fùmǔ zuì xiāomiè. Yòu shuō zāi xīng.

 

Naga pengganggu yang berdiam di bumi akan sirna. Kejahatan yang mengganggu keluarga akan sirna sepenuhnya. Perkataan-perkataan jahat akan sirna. Hal-hal yang membahayakan kehidupan akan sirna. Kesalahan-kesalahan yang berasal dari kehidupan lampau akan disirnakan. Kesalahan yang dilakukan pada kehidupan sekarang akan disirnakan. Kesalahan orang tua di kehidupan lampau akan disirnakan. Kesalahan orang tua pada kehidupan sekarang akan disirnakan. Begitu pula halnya dengan pengaruh bintang-bintang pembawa kemalangan.

 
 

懺悔已後。願災星不照。福曜長臨。四時無疾。八節無災。

Chànhuǐ yǐ hòu. Yuàn zāi xīng bù zhào. Fú yào zhǎng lín. Sì shí wú jí. Bā jié wú zāi.

 

Dengan mengakui kesalahan yang telah dilakukan, bintang pembawa kemalangan akan menyingkir. Keberuntungan akan gemilang. Di keempat kurun waktu terbebas dari penyakit. Pada kedelapan penjuru bebas kemalangan.

 

若有善男子善女人。早納壽生錢。分明解脫。漏貫薄消納在庫中。

Ruò yǒu shàn nánzǐ shàn nǚrén. Zǎo nà shòu shēng qián. Fēnmíng jiětuō. Lòu guàn báo xiāo nà zàikù zhōng.

 

Apabila terdapat pria dan wanita berbudi, yang di saat pagi mempersembahkan Uang Panjang Usia pada pejabat pencatat hutangnya.

 

庫官收付。至百年命終之後。七七已前。

Kù guān shōu fù. Zhì bǎinián mìng zhōng zhīhòu. Qīqī yǐ qián.

 

Dengan demikian pejabat pencatat hutang menerima pembayarannya. Ia akan hidup hingga berusia seratus tahun. Tujuh kali tujuh kehidupan setelahnya.

 
 

早燒取壽生經。救度三世父母七代先亡。九族冤魂。皆得生天。儒流學士。僧尼道俗。或貴或賤。

Zǎo shāo qǔ shòu shēng jīng. Jiù dù sānshì fùmǔ qī dài xiān wáng. Jiǔzú yuānhún. Jiē dé shēng tiān. Rú liú xuéshì. Sēngní dào sú. Huò guì huò jiàn.

 

Di saat pagi membakar Uang Panjang Usia, maka dapat menyelamatkan orang tua selama tiga kurun kehidupan hingga  tujuh generasi sebelumnya. Membebaskan sembilan arwah (hun) pendendam. Dapat memperoleh kelahiran di alam dewa. Dapat meraih kedudukan sebagai sarjana. Dapat menjadi pemuka agama, baik berkedudukan tinggi atau rendah. 

 

若有善男子善女人。今生早燒壽生錢。三世富貴。今生不燒三世貧賤。後世難得人身。

Ruò yǒu shàn nánzǐ shàn nǚrén. Jīnshēng zǎo shāo shòu shēng qián. Sānshì fùguì. Jīnshēng bù shāo sānshì pínjiàn. Hòushì nándé rénshēn.

 

Apabila terdapat pria dan wanita berbudi, pada kehidupan sekarang di saat pagi membakar Uang Panjang Usia, maka pada tiga kurun waktu akan terlahir kaya serta mulia. Jika pada kehidupan sekarang tidak membakar Uang Panjang Usia, maka pada ketiga kurun waktu akan miskin. Kelahiran sebagia manusia akan sulit diperoleh.

 

縱得為人瘸手瘸足。無目跛腰。癡聾瘖啞。衣不蓋形。食不充口。被人輕賤。若 早燒壽生錢。注衣注食注命注祿。本命星官。本命判官。修羅王事。天龍八部。聞佛所 說。皆大歡喜。信受奉行壽生經。

 

Zòng dé wéi rén qué shǒu qué zú. Wú mù bǒ yāo. Chī lóng yīn yǎ. Yī bù gài xíng. Shí bù chōng kǒu. Bèi rén qīngjiàn. Ruò zǎo shāo shòu shēng qián. Zhù yī zhù shí zhù mìng zhù lù. Běnmìng xīng guān. Běnmìng pànguān. Xiūluó wáng shì. Tiānlóng bā bù. Wén fú suǒ shuō. Jiēdàhuānxǐ. Xìn shòu fèngxíng shòu shēng jīng.

 

Kalau pun terlahir sebagai manusia ia akan cacat kaki dan tangannya. Terlahir buta dan cacat pada pergelangan tangannya. Terlahir tuli dan bisu. Pakaiannya akan compang camping. Mulutnya akan berbau. Akan dipandang rendah oleh orang lain. Apabila tiap pagi membakar Uang Panjang Usia, maka sandang, pangan, dan keberuntungan akan gemilang. Pejabat Bintang Nasib, Pejabat Bintang Hakim Nasib, raja asura, dewa, naga, dan kedelapan kelompok makhluk, sangat bersuka cita setelah mendengarkan sutra ini serta membangkitkan keyakinan terhadapnya.

 
 

即說咒曰。天羅咒。地羅咒。日月黃羅咒。一切冤家離我身。摩訶般若波羅密。一解冤 經。二延壽真言。三滅五逆之罪。誦此經。免地獄之罪。便得生天不虛矣。

Jí shuō zhòu yuē. Tiān luó zhòu. De luó zhòu. Rì yuè huáng luó zhòu. Yīqiè yuānjiā lí wǒ shēn. Mó hē bōrě bō luó mì. Yī jiě yuān jīng. Èr yánshòu zhēnyán. Sān miè wǔ nì zhī zuì. Sòng cǐ jīng. Miǎn dìyù zhī zuì. Biàn dé shēng tiān bù xū yǐ.

 

Selanjutnya dilafalkan mantra sebagai berikut: “TIAN LUO ZHOU. DI LUO ZHOU, RI YUE HUANG LUO ZHOU, YI QIE YUAN JIA LI WO SHEN. MO HE BO RE BO LUO MI. YI JIE YUAN JING. ER YAN SHOU ZHEN YAN. SAN MIE WU NI ZHI ZUI. SONG CI JING. MIAN DI YU ZHI ZUI. BIAN DE SHENG TIAN BU XU YI.

 

願以此功德 普及於一切

Yuàn yǐ cǐ gōngdé pǔjí yú yīqiè.

 

誦經還庫藏 消災增福壽

Sòng jīng hái kùcáng xiāo zāi zēng fú shòu

 

Segenap pahala kebajikan yang diperoleh akan dilimpahkan pada semua insan. Melafalkan Sutra akan melimpahkan perbendaharaan. Menyirnakan bencana dan melimpahkan keberuntungan serta usia panjang.

 
 

DAFTAR JUMLAH PEMBACAAN SUTRA DAN PEMBAKARAN KERTAS MANTRA PANJANG USIA YANG PERLU DILAKUKAN BERDASARKAN JIAZI TAHUN KELAHIRAN

 

SHIO TIKUS (CABANG BUMI KELAHIRAN ZI)

 

甲子欠錢五萬三千貫看經十八卷納三庫曹官姓元

Tahun kelahiran Jiazi (1924, 1984), berhutang 53.000 Uang Panjang Usia, dan perlu membaca sutra 18 kali. Pembayaran diberikan tiga kali pada petugas bermarga Yuan.

 

Tahun kelahiran Bingzi (丙子1936, 1996), berhutang 73.000 Uang Panjang Usia, dan perlu membaca sutra 35 kali. Pembayaran diberikan sembilan kali para petugas bermarga Wang (王).  .

 

Tahun kelahiran Wuzi (戊子1948), berhutang 63.000 Uang Panjang Usia, dan perlu membaca sutra 21 kali. Pembayaran diberikan enam kali pada petugas bermarga Wu (伍)

 

Tahun kelahiran Gengzi (庚子1960), berhutang 21.000 Uang Panjang Usia, dan perlu membaca sutra 37 kali. Pembayaran diberikan sembilan kali pada petugas bermarga Li (李)

 

Tahun kelahiran Renzi (壬子1912, 1972), berhutang 70.000 Uang Panjang Usia, dan perlu membaca sutra 24 kali. Pembayaran diberikan tiga kali pada petugas bermarga Meng (孟).

 

SHIO KERBAU (CABANG BUMI KELAHIRAN CHOU)

 

Tahun kelahiran Yichou (乙丑 ,1925, 1985), berhutang 28.000 Uang Panjang Usia, dan perlu membaca sutra 90 kali. Pembayaran diberikan tiga belas kali pada petugas bermarga Tian (田).

 

Tahun kelahiran Dingchou (丁丑  1937, 1997), berhutang 42.000 Uang Panjang Usia, dan perlu membaca sutra 15 kali. Pembayaran diberikan tiga kali pada petugas bermarga Cui (崔).

 

Tahun kelahiran Jichou (己丑1949), berhutang 80.000 Uang Panjang Usia, dan perlu membaca sutra 27 kali. Pembayaran diberikan tujuh kali pada petugas bermarga Chou (周).

 

Tahun kelahiran Xinchou (辛丑1961), berhutang 21.000 Uang Panjang Usia, dan perlu membaca sutra 37 kali. Pembayaran diberikan delapan belas kali pada petugas bermarga Ji (吉).

 

Tahun kelahiran Guichou (癸丑1913, 1973), berhutang 27.000 Uang Panjang Usia, dan perlu membaca sutra 9 kali. Pembayaran diberikan delapan kali pada petugas bermarga Xi (習).

 

SHIO HARIMAU (CABANG BUMI KELAHIRAN YIN)

 

Tahun kelahiran Jiayin (甲寅 1914, 1974), berhutang 33.000 Uang Panjang Usia, dan perlu membaca sutra 11 kali. Pembayaran diberikan sebelas kali pada petugas bermarga Du (杜).

 

Tahun kelahiran Bingyin (丙寅 1926, 1986), berhutang 80.000 Uang Panjang Usia, dan perlu membaca sutra 27 kali. Pembayaran diberikan sepuluh kali pada petugas bermarga Ma (馬).

 

Tahun kelahiran Wuyin (戊寅 1938, 1998), berhutang 60.000 Uang Panjang Usia, dan perlu membaca sutra 20 kali. Pembayaran diberikan sebelas kali pada petugas bermarga Zheng (鄭).

 

Tahun kelahiran Gengyin (庚寅 1950), berhutang 51.000 Uang Panjang Usia, dan perlu membaca sutra 17 kali. Pembayaran diberikan lima belas kali pada petugas bermarga Mao (毛).

 

Tahun kelahiran Renyin (1962), berhutang 96.000 Uang Panjang Usia, dan perlu membaca sutra 32 kali. Pembayaran diberikan sebelas kali pada petugas bermarga Shi (施).

 

SHIO KELINCI (CABANG BUMI KELAHIRAN MAO)

 

Tahun kelahiran Yimao (乙卯1915, 1975), berhutang 80.000 Uang Panjang Usia, dan perlu membaca sutra 37 kali. Pembayaran diberikan delapan belas kali pada petugas bermarga Liu (柳).

 

Tahun kelahiran Dingmao (丁卯1927, 1987), berhutang 23.000 Uang Panjang Usia, dan perlu membaca sutra 8 kali. Pembayaran diberikan enam belas kali pada petugas bermarga Xu (許).

 

Tahun kelahiran Jimao (己卯1939, 1999), berhutang 80.000 Uang Panjang Usia, dan perlu membaca sutra 27 kali. Pembayaran diberikan dua puluh enam kali pada petugas bermarga Song (宋).

 

Tahun kelahiran Xinmao (1951), berhutang 80.000 Uang Panjang Usia, dan perlu membaca sutra 27 kali. Pembayaran diberikan empat kali pada petugas bermarga Zhang (張).

 

Tahun kelahiran Guimao (1963), berhutang 33.000 Uang Panjang Usia, dan perlu membaca sutra 11 kali. Pembayaran diberikan dua puluh dua kali pada pejabat bermarga Wang (王).

 

SHIO NAGA (CABANG BUMI KELAHIRAN CHEN)

 
 

Tahun kelahiran Jiachen (甲辰  1904, 1964), berhutang 29.000 Uang Panjang Usia, dan perlu membaca sutra 10 kali. Pembayaran diberikan sembilan belas kali pada petugas bermarga Dong (董).

 

Tahun kelahiran Bingchen (丙辰 1916, 1976), berhutang 32.000 Uang Panjang Usia, dan perlu membaca sutra 11 kali. Pembayaran diberikan tiga puluh tiga kali pada petugas bermarga Jia (賈).

 

Tahun kelahiran Wuchen (戊辰1928, 1988), berhutang 54.000 Uang Panjang Usia, dan perlu membaca sutra 18 kali. Pembayaran diberikan empat belas kali pada petugas bermarga Feng (馮).

 

Tahun kelahiran Gengchen (庚辰1940, 2000), berhutang 57.000 Uang Panjang Usia, dan perlu membaca sutra 19 kali. Pembayaran diberikan dua puluh empat kali pada petugas bermarga Liu (劉).

 

壬辰 龍  1952 / 光緒18  四萬五千  十五   一   趙

Tahun kelahiran Renchen (1952), berhutang 45.000 Uang Panjang usia, dan perlu membaca sutra 15 kali. Pembayaran diberikan sekali pada petugas bermarga Zhao (趙).

 

SHIO ULAR (CABANG BUMI SI)

 

Tahun kelahiran Yisi (乙巳1965), berhutang 90.000 Uang Panjang Usia, dan perlu membaca sutra 30 kali. Pembayaran diberikan dua puluh satu kali pada petugas bermarga Yang (楊).

 

Tahun kelahiran Dingsi (丁已1917, 1977), berhutang 70.000 Uang Panjang Usia, dan perlu membaca sutra 24 kali. Pembayaran diberikan enam belas kali pada petugas bermarga Cheng (程).

 

Tahun kelahiran Jisi (己已1929, 1989), berhutang 72.000 Uang Panjang Usia, dan perlu membaca sutra 24 kali. Pembayaran diberikan dua puluh dua kali pada petugas bermarga Cao (曹).

 

Tahun kelahiran Xinsi (1941, 2001), berhutang 57.000 Uang Panjang Usia, dan perlu membaca sutra 19 kali. Pembayaran diberikan tiga puluh tujuh kali pada petugas bermarga Gao (高).

 

Tahun kelahiran Guisi (癸巳1953), berhutang 39.000 Uang Panjang Usia, dan perlu membaca sutra 13 kali. Pembayaran diberikan lima puluh kali pada petugas bermarga Bian (卞).

 

SHIO KUDA (CABANG BUMI WU)

 

Tahun kelahiran Jiawu (甲午1954), berhutang 40.000 Uang Panjang Usia, dan perlu membaca sutra 14 kali. Pembayaran diberikan dua puluh satu kali pada petugas bermarga Niu (牛).

 

Tahun kelahiran Bingwu (丙午1954), berhutang 53.000 Uang Panjang Usia, dan perlu membaca sutra 18 kali. Pembayaran diberikan enam puluh kali pada petugas bermarga Xiao (蕭).

 

Tahun kelahiran Wuwu (戊午1918, 1978), berhutang 90.000 Uang Panjang Usia, dan perlu membaca sutra 30 kali. Pembayaran diberikan tiga puluh sembilan kali pada petugas bermarga Shi (史).

 

Tahun kelahiran Gengwu (庚午1930, 1990), berhutang 62.000 Uang Panjang Usia, dan perlu membaca sutra 21 kali. Pembayaran diberikan empat puluh dua kali pada petugas bermarga Chen (陳).

 

Tahun kelahiran Renwu (壬午1942, 2002), berhutang 70.000 Uang Panjang Usia, dan perlu membaca sutra 24 kali. Pembayaran diberikan empat puluh empat kali pada petugas bermarga Kong (孔).

 

SHIO KAMBING (CABANG BUMI WEI)

 
 

Tahun kelahiran Yiwei (乙未1955), berhutang 40.000 Uang Panjang Usia, dan perlu membaca sutra 14 kali. Pembayaran diberikan lima puluh satu kali pada petugas bermarga Huang (皇).

 

Tahun kelahiran Dingwei (丁未1967), berhutang 91.000 Uang Panjang Usia, dan perlu membaca sutra 31 kali. Pembayaran diberikan lima puluh delapan kali pada petugas bermarga Zhu (朱).

 

Tahun kelahiran Jiwei (己未1919, 1979), berhutang 43.000 Uang Panjang Usia, dan perlu membaca sutra 15 kali. Pembayaran diberikan lima kali pada petugas bermarga Bian (卞).

 

Tahun kelahiran Xinwei (辛未1931, 1991), berhutang 101.000 Uang Panjang Usia, dan perlu membaca sutra 34 kali. Pembayaran diberikan lima puluh sembilan kali pada petugas bermarga Chang (常).

 

Tahun kelahiran Guiwei (癸未1943), berhutang 52.000 Uang Panjang Usia, dan perlu membaca sutra 18 kali. Pembayaran diberikan empat puluh sembilan kali pada petugas bermarga Zhu (朱).

 

SHIO KERA (CABANG BUMI SHEN)

 

Tahun kelahiran Jiashen (甲申1944, 2004), berhutang 70.000 Uang Panjang Usia, dan perlu membaca sutra 24 kali. Pembayaran diberikan lima puluh enam kali pada petugas bermarga Lu (呂).

 

Tahun kelahiran Bingshen (丙申1956), berhutang 33.000 Uang Panjang Usia, dan perlu membaca sutra 11 kali. Pembayaran diberikan lima puluh tujuh kali pada petugas bermarga Niu (鈕).

 

Tahun kelahiran Wushen (戊申1968), berhutang 80.000 Uang Panjang Usia, dan perlu membaca sutra 27 kali. Pembayaran diberikan lima puluh delapan kali pada petugas bermarga Chai (柴).

 

Tahun kelahiran Gengshen (庚申 1920, 1980), berhutang 61.000 Uang Panjang Usia, dan perlu membaca sutra 21 kali. Pembayaran diberikan empat puluh dua kali pada petugas bermarga Hu (胡).

 

Tahun kelahiran Renshen (壬申1932, 1992), berhutang 42.000 Uang Panjang Usia, dan perlu membaca sutra 14 kali. Pembayaran diberikan empat puluh sembilan kali pada petugas bermarga Wang (王).

 
 

SHIO AYAM (CABANG BUMI YOU)

 

Tahun kelahiran Yiyou (乙酉1945, 2005), berhutang 40.000 Uang Panjang Usia, dan perlu membaca sutra 14 kali. Pembayaran diberikan dua kali pada petugas bermarga An (安).

 

Tahun kelahiran Dingyou (丁酉1957), berhutang 17.000 Uang Panjang Usia, dan membaca sutra 57 kali. Pembayaran diberikan dua puluh sembilan kali pada petugas bermarga Hu (胡).

 

Tahun kelahiran Jiyou (己酉1969), berhutang 90.000 Uang Panjang Usia, dan membaca sutra 30 kali. Pembayaran diberikan dua puluh dua kali pada petugas bermarga Sun (孫).

 

Tahun kelahiran Xinyou (辛酉1921, 1981), berhutang 27.000 Uang Panjang Usia, dan membaca sutra 9 kali. Pembayaran diberikan lima belas kali pada petugas bermarga Ding (丁).

 

Tahun kelahiran Gengyou (癸酉1933, 1993), berhutang 50.000 Uang Panjang Usia, dan membaca sutra 17 kali. Pembayaran diberikan dua belas kali pada petugas bermarga Shen (申).

 

SHIO ANJING (CABANG BUMI XU)

 

Tahun kelahiran Jiaxu (甲戊1934, 1994), berhutang 27.000 Uang Panjang Usia, dan membaca sutra 9 kali. Pembayaran diberikan tujuh belas kali pada petugas bermarga Jing (井).

 

Tahun kelahiran Bingxu (丙戌1946), berhutang 80.000 Uang Panjang Usia, dan membaca sutra 27 kali. Pembayaran diberikan tiga kali pada petugas bermarga Zuo (左).

 

Tahun kelahiran Wuxu (戊戌1958), berhutang 42.000 Uang Panjang Usia, dan membaca sutra 14 kali. Pembayaran diberikan tiga puluh enam kali pada petugas bermarga Jin (晉).

 

Tahun kelahiran Gengxu (庚戊 1970), berhutang 11.000 Uang Panjang Usia, dan membaca sutra 37 kali. Pembayaran diberikan dua kali pada petugas bermarga Xin (辛).

 

Tahun kelahiran Renxu (壬戌1922, 1982), berhutang 72.000 Uang Panjang Usia, dan membaca sutra 24 kali. Pembayaran diberikan empat puluh kali pada petugas bermarga Peng (彭).

 

SHIO BABI (CABANG BUMI HAI)

 

Tahun kelahiran Yihai (乙亥1935, 1995), berhutang 48.000 Uang Panjang Usia, dan membaca sutra 16 kali. Pembayaran diberikan empat puluh dua kali pada petugas bermarga Cheng (成).

 

Tahun kelahiran Dinghai (丁亥  1947), berhutang 39.000 Uang Panjang Usia, dan membaca sutra 13 kali. Pembayaran diberikan empat puluh kali pada petugas bermarga Ji (吉).

 

Tahun kelahiran Jihai (己亥1959), berhutang 72.000 Uang Panjang Usia, dan membaca sutra 24 kali. Pembayaran diberikan lima puluh kali pada petugas bermarga Bian (卞).

 

Tahun kelahiran Xinhai (辛亥1971), berhutang 71.000 Uang Panjang Usia, dan membaca sutra 24 kali. Pembayaran diberikan empat puluh kali pada petugas bermarga Bian (卞).

 

Tahun kelahiran Guihai (癸亥 1983), berhutang 75.000 Uang Panjang Usia, dan membaca sutra 25 kali. Pembayaran diberikan empat puluh tiga kali pada petugas bermarga Chou (仇).

 

奉貢填還。謹專獻上。天曹真君。地府真君。本命元辰。本命星官。善部童子。惡部童子。宅神土地。五道將軍。家宅大王。水草將軍。福祿官。財祿官。衣祿官。食祿官。錢祿官。命祿官。本庫官。銀錢各一百貫文。右某甲謹依科典。所有經疏謹專獻上諸庫神百官。惟願燒醮已後。闔家安吉。四時無纖小之災。八節有泰來之慶。虔誠祈譸。願賜禎祥,今者謹備供儀伏望鑒納照察經文。准折冥債圓滿。謹疏。

 
 

Fèng gòng tián hái. Jǐn zhuān xiàn shàng. Tiān cáozhēn jūn. Dìfǔ zhēn jūn. Běnmìng yuán chén. Běnmìng xīng guān. Shàn bù tóngzǐ. È bù tóngzǐ. Zhái shén tǔdì. Wǔ dào jiāngjūn. Jiāzhái dàwáng. Shuǐcǎo jiāngjūn. Fú lù guān. Cái lù guān. Yī lù guān. Shí lù guān. Qián lù guān. Mìng lù guān. Běn kù guān. Yínqián gè yībǎi guàn wén. Yòu mǒu jiǎ jǐn yī kē diǎn. Suǒyǒu jīng shū jǐn zhuān xiàn shàng zhū kù shén bǎi guān. Wéi yuàn shāo jiào yǐ hòu. Hé jiā ānjí. Sì shí wú xiān xiǎo zhī zāi. Bā jié yǒu tài lái zhī qìng. Qiánchéng qí zhōu. Yuàn cì zhēn xiáng, jīn zhě jǐn bèi gōng yí fú wàng jiàn nà zhào chá jīng wén. Zhǔn zhé míng zhài yuánmǎn. Jǐn shū.

 

Menghaturkan persembahan guna mengisi perbendaharaan kebajikan. Ke atas dipersembahkan kepada Penguasa Langit, Penguasa Bumi, Petugas Pencatat Nasib, Dewa Bintang Petugas Nasib, Kumara Pencatat Kebajikan, Kumara Pencatat Kejahatan, Dewa Bumi Penguasa Setempat, Jenderal Penguasa Lima Jalan, Raja Agung Rumah Kediaman, Dewa Jenderal Penguasa Air dan Tumbuhan, Dewa Petugas Pemberi Keberuntungan, Dewa Petugas Pemberi Rejeki, Dewa Petugas Pemberi Sandang, Dewa Petugas Pemberi Pangan, Dewa Petugas Pemberi Uang, Dewa Petugas Nasib Mujur, Dewa Petugas Perbendarahaan Utama. Uang perak sebanyak seratus keping, sesuai dengan tata ritualnya. seluruhnya dipersembahkan pada seratus dewa petugas pencatat perbendaharaan. Dengan membakar persembahan tersebut, seluruh anggota keluarga akan aman sejahtera. Selama empat kurun waktu tiada akan kekurangan serta senantiasa terbebas dari bencana. Di delapan penjuru akan berjumpa keselamatan. Dengan setulus hati memohon keselamatan dan kesejahteraan. Sekarang juga mengadakan ritual persembahan yang selaras dengan isi sutra ini. Membayar hutang hingga tuntas. Pehatikanlah ajaran tersebut.

.

Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan metafisika, silakan kunjungi:

.