BUKU ASTROLOGI YANG LUAR BIASA MENGENAI MAKNA LETAK MATAHARI DAN BULAN DALAM HOROSKOP SESEORANG

BUKU ASTROLOGI YANG LUAR BIASA MENGENAI MAKNA LETAK MATAHARI DAN BULAN DALAM HOROSKOP SESEORANG

.

Ivan Taniputera.

17 Juni 2016

.

 

.

Judul: Boekoe “Astrologie” Atawa Horoscoop: Ilmoe Bintang Kelahiran Boeat Mengetaoei Orang Poenja Sifat2, Watak, Tabeat, dan Nasib.

Penulis: Saturnius

Penerbit: N.V. Java Ien Boe Kongsie, Semarang

Jumlah halaman: 178

.

Buku ini sangat cocok bagi mereka yang ingin mempelajari mengenai Astrologi. Dengan berbekalkan buku ini kita dapat mempelajari mengenai apa yang dimaksud Astrologi, serta makna letak matahari dan bulan pada tanda-tanda zodiak saat kelahiran seseorang. Selain itu, terdapat pula batu-batu permata yang cocok bagi seseorang.

.

Sebagai contoh, bagi orang yang terlahir saat Matahari berada di Aries (21 Maret-20 April), terdapat keterangan sebagai berikut:

.

“Orang-orang jang terlahir di waktoe Matahari masoek dalem ini kalangan ada soeka memrentah, pendeknja maoe djadi kepala dari segala oeroesan jang marika atoer…..” (halaman 22).

.

Berikut ini adalah contoh penjelasan bagi mereka yang terlahir saat Bulan berada di Cancer:

.

“Ini membikin orangnja soeka senengken diri atawa maoe idoep enak sadja, soeka berdiam di roemah antara koelawarganja, dan sajang pada sanak soedara, teroetama iboenja, siapa ia aken mirip banjak. Sifatnja ada sanget manis boedi pada temen-teman…..” (halaman 81).

.

Selanjutnya terdapat pula penjelasan mengenai makna gabungan letak Matahari dan Bulan pada tanda-tanda zodiak, sebagai contoh:

.

Orang yang Mataharinya berada di Taurus dan Bulan berada di Capricornus:

.

“Ini combinatie membikin orangnja bersifat praktisch betoel, dengen bisa berkerdja ati-ati dan tida soeka boeang tempo pertjoema, serta tjerdik boeat atoer pakerdja’annja jang oemoemnja ia bisa lakoeken dengen berhasil….” (halaman 101).

.

Berikut ini adalah daftar isinya.

.

 

.

Berikut ini adalah contoh-contoh halamannya:

.

 

.

.

 

 

.

Berminat kopi hubungi ivan_taniputera@yahoo.com.