SUTRA DHARANI GANAPATI EMAS YANG DISABDAKAN BUDDHA (TAISHO TRIPITAKA 1269)

SUTRA DHARANI GANAPATI EMAS YANG DISABDAKAN BUDDHA (TAISHO TRIPITAKA 1269)

,

佛說金色迦那鉢底陀羅尼經

Fo shuō jīnsè jiā nà bō dǐ tuóluóní jīng

Taisho Tripitaka 1269

.

三藏金剛智奉 詔譯

Sānzàng jīngāng zhì fèng zhào yì

Diterjemahkan dari bahasa Sansekerta ke bahasa Mandarin oleh Yang Arya Vajrabodhi.

.

Diterjemahkan dari bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia oleh Ivan Taniputera.

.

Jasa pahala terjemahan ini dilimpahkan pada Empat Permata.

.

Dilarang menyebar luaskan sebagian atau seluruh terjemahan ini tanpa seizin penerjemah. Jika telah mendapatkan izin untuk disebar-luaskan maka tidak boleh menambah atau mengurangi apa pun yang terdapat di terjemahan ini dari awal sampai akhir, dan linknya harus tetap dicantumkan.

.

Kritik dan saran membangun untuk kesempurnaan terjemahan diterima dengan senang hati.

.

Naskah berbahasa Mandarin diambil dari cbeta.

.

如是我聞。一時佛在舍衛國迦蘭竹林園。大說法愍念一切眾生。說此陀羅尼。屬金色迦那鉢底。爾時世尊即說真言曰

.

Rúshì wǒwén. Yīshí fo zài shě wèi guó jiā lán zhúlín yuán. Dà shuōfǎ mǐn niàn yīqiè zhòngshēng. Shuō cǐ tuóluóní. Shǔ jīnsè jiā nà bō dǐ. Ěr shí shìzūn jí shuō zhēnyán yuē

.

DEMIKIANLAH YANG TELAH KUDENGAR. Pada suatu ketika, Buddha sedang berada di Shravasti, yakni di Taman Hutan Kalanda Venuvana. Terdapat persamuan Dharma agung yang dihadiri oleh semua golongan makhluk guna memaklumkan dharani bernama Ganapati Emas. Pada kesempatan tersebut, Yang Dijunjungi Dunia melafalkan dharani sebagai berikut:

.

曩謨率都底(1)迦吒迦吒(2)底吒摩吒(3)起哩(4)亹拏(5)起哩(6)亹拏(7)畔惹畔惹(8)曩謨率都帝(9)護嚕捺(10)跛惹尼曳(11)娑縛賀(12)阿部多(13)浪拏乞懺(14)質多(15)曷羅(16)娑摩誐磋底(17)摩訶野(18)摩賀悉底(19)諾乞(20)曩(21)鉢羅丁(22)句跛野(23)弭(24)矩嚕矩嚕(25)祖嚕祖嚕(26)謨嚕謨嚕(27)曩謨曩謨(28) .

.

1.一.

2.二.

3.三.

4.二合.

5.二合四.

6.二合.

7.二合五.

8.二合六.

9.七.

10.八.

11.九.

12.十.

13.十一.

14.二合.

15.十二.

16.引.

17.丁以反十三.

18.十四.

19.二合十五.

20.二合.

21.十六.

22.二合.

23.引.

24.引十七.

25.十八.

26.十九.

27.二十.

28.二十一.

.

Nǎng mó lǜ dōu dǐ (1) jiā zhā jiā zhā (2) dǐ zhā mó zhā (3) qǐ lī (4) mén ná (5) qǐ lī (6) mén ná (7) pàn rě pàn rě (8) nǎng mó lǜ dōu dì (9) hù lǔ nà (10) bǒ rě ní yè (11) suō po hè (12) ābù duō (13) làng ná qǐ chàn (14) zhì duō (15) hé luó (16) suō mó é cuō dǐ (17) mó hē yě (18) mó hè xī dǐ (19) nuò qǐ (20) nǎng (21) bō luó dīng (22) jù bǒ yě (23) mǐ (24) jǔ lǔ jǔ lǔ (25) zǔ lǔ zǔ lǔ (26) mó lǔ mó lǔ (27) nǎng mó nǎng mó (28) .

.

佛告舍利弗。此是金色迦那鉢底除障難真言。若眾生受持真言者。所作諸法無不成。大驗當知。定有障難。即於白月若黑月二日八日十五日。牛糞塗地作壇種種供養所作成就。金色迦那鉢底白佛言。我當擁護持此真言者。若有眾生持此真言者。某人所須資財臥具衣服飲食金銀珍寶奴婢從不舊乏少。一切真言法速令成所。作就如意。其像形人身象頭六臂。於白上畫之。刻作用得。白檀紫檀苦練木通用。餘木不得。若綵色勿用皮膠。須用香汁及有汁木。其身正立。鼻向右曲。左上手把刀。次手把歡喜團。下手把劍棒。次手把縛折羅。下手把索。身作金色。脚蹈金山。頭上五色雲。雲內有四天王及諸仙散華。左邊有俱摩羅淨軍。右邊有阿吒薄俱元率大將。向下左畫美女。音樂供養立。右畫四大藥叉。各執器仗一半頭一猪頭一象頭一馬頭。皆著虎皮褌。作像之時莫令見雜人等。書畢 燒香清淨不食五辛。於淨室中安置其壇。方圓大小隨意作之。壇中燒安悉香白膠沈水香等。用隨餅乳粥歡喜團蘇蜜菓子種種供養。所作隨心。若鬼神難調伏者。搓白線呪之。一遍一結滿四十九結。繫左臂。一切鬼悉皆被縛一受持人。不須邪婬妄語作誑。其禁食已止芸薹葫荽五辛。不得食。故入色孝家生產處。印法并通用。諸毘那翼迦法通用。勿親惡人。同行者施之無妨

.

Fo gào shèlì fú. Cǐ shì jīnsè jiā nà bō dǐ chú zhàng nán zhēnyán. Ruò zhòngshēng shòu chí zhēnyán zhě. Suǒzuò zhū fǎ wú bùchéng. Dà yàn dāng zhī. Dìng yǒu zhàng nán. Jí yú bái yuè ruò hēi yuè èr rì bā rì shíwǔ rì. Niúfèn tú dì zuò tán zhǒngzhǒng gòngyǎng suǒzuòchéng jiù. Jīnsè jiā nà bō dǐ bái fo yán. Wǒ dāng yǒnghù chí cǐ zhēnyán zhě. Ruò yǒu zhòngshēng chí cǐ zhēnyán zhě. Mǒu rén suǒ xū zīcái wòjù yīfú yǐnshí jīnyín zhēnbǎo núbì cóng bù jiù fá shǎo. Yīqiè zhēnyán fǎ sù lìng chéng suǒ. Zuò jiù rúyì. Qí xiàng xíng rénshēn xiàng tóu liù bì. Yú bái shàng huà zhī. Kè zuòyòng dé. Báitán zǐtán kǔ liàn mù tōngyòng. Yú mù bùdé. Ruò cǎi sè wù yòng pí jiāo. Xū yòng xiāng zhī jí yǒu zhī mù. Qí shēn zhèng lì. Bí xiàng yòu qū. Zuǒ shàngshǒu bà dāo. Cì shǒu bà huānxǐ tuán. Xiàshǒu bà jiàn bàng. Cì shǒu bà fù zhé luó. Xiàshǒu bà suǒ. Shēn zuò jīnsè. Jiǎo dǎo jīnshān. Tóushàng wǔsè yún. Yún nèi yǒu sìtiānwáng jí zhū xiān sànhuá. Zuǒbiān yǒu jù mó luójìngjūn. Yòubiān yǒu ā zhā báo jù yuán lǜ dà jiàng. Xiàng xià zuǒ huà měinǚ. Yīnyuè gòngyǎng lì. Yòu huà sì dà yàochā. Gè zhí qì zhàng yībàn tóu yī zhū tóu yī xiàng tóu yī mǎtóu. Jiēzhe hǔ pí kūn. Zuò xiàng zhī shí mò lìng jiàn zá rén děng. Shū bì shāoxiāng qīngjìng bù shí wǔ xīn. Yú jìng shì zhōng ānzhì qí tán. Fāngyuán dàxiǎo suíyì zuò zhī. Tán zhōng shāo ān xī xiāng bái jiāo chénshuǐ xiāng děng. Yòng suí bǐng rǔ zhōu huānxǐ tuán sū mì guǒzi zhǒngzhǒng gòngyǎng. Suǒ zuò suíxīn. Ruò guǐshén nán tiáo fú zhě. Cuō báixiàn zhòu zhī. Yībiàn yī jié mǎn sìshíjiǔ jié. Xì zuǒ bì. Yīqiè guǐ xījiē bèi fù yī shòu chí rén. Bù xū xié yín wàngyǔ zuò kuáng. Qí jìn shí yǐ zhǐ yún tái hú suī wǔ xīn. Bùdé shí. Gù rù sè xiào jiā shēngchǎn chǔ. Yìn fǎ bìng tōngyòng. Zhū pí nà yì jiā fǎ tōngyòng. Wù qīn èrén. Tóngxíng zhě shī zhī wúfáng

.

Buddha memberitahu Sariputra, “Dharani Ganapati Emas ini merupakan penyirna segenap bencana. Barangsiapa menerima dan mempertahankan dharani ini, yang merupakan Dharma tiada bandingannya, ia akan memahami segenap kebijaksanaan. Jikalau terjadi bencana, maka saat bulan baru atau bulan pertama, selama dua hari, delapan hari atau lima belas hari, dirikanlah altar yang terbuat dari tanah bercampur gomaya serta haturkan berbagai persembahan; sehingga dapat membuahkan hasil sempurna. Ganapati Emas berkata pada Buddha, “Aku telah menerima dan mempertahankan dharani ini. Jikalau ada makhluk hendak mempraktikkan dharani ini, ia pasti akan memperoleh keberuntungan, pakaian, makanan, minuman, beserta harta kekayaan berupa emas dan perak, tanpa pernah berkurang sedikit pun. Seluruh dharma dharani dengan cepat akan membuahkan hasil. Apa yang diinginkan akan terwujud.” Wujud Beliau (Ganapati Emas) adalah bertubuh manusia, berkepala gajah, dan berlengan enam. Buatlah gambarnya seperti itu atau pahatlah rupang Beliau dengan menggunakan bahan berupa kayu cendana putih, cendana ungu, atau kayu kulian. Selain kayu tidak diperbolehkan. Mengenai lapisan luarnya jangan gunakan getah karet, melainkan gunakan getah harum di antara pohon-pohon yang mengeluarkan getah. Tubuh Beliau dalam keadaan tegak. Belalainya mengarah ke sebelah kanan. Tangan kiri paling atas memegang pisau. Terdapat tangan yang memegang bola pemancar kebahagiaan. Tangan yang bawah memegang tongkat berujung pedang. Terdapat tangan yang memegang vajra. Tangan yang bawah satunya memegang tali. Tubuh Beliau berwarna keemasan. Kaki Beliau menginjak gunung emas. Di atas kepala Beliau terdapat awan lima warna. Di dalam awan tersebut terdapat Catuhmaharajika beserta para dewa menabur bunga. Di sebelah kiri Beliau tampak seluruh balatentara moluo. Di sebelah kanan Beliau terdapat jenderal besar azhabojuyuanlu. Pada bagian bawah kiri Beliau gambarlah gadis rupawan sedang mempersembahkan pagelaran musik. Pada bagian bawah kanan gambarlah empat yaksha agung. Keempatnya memegang senjata. Yang pertama berkepala kambing. Yang kedua berkepala babi. Yang ketiga berkepala gajah. Yang keempat berkepala kuda. Mereka semua mengenakan jubah kulit harimau. Saat membuat rupang-rupang itu jangan sampai terlihat orang lain. Setelah selesai, bakarlah dupa dan persembahkan lima jenis makanan murni, tetapi hindarkan makanan pahit. Tempatkan altar di tengah-tengah ruang yang bersih. Ukurannya adalah sesuai kehendak hati masing-masing. Di bagian tengah altar, bakarlah dupa, getah putih, dupa chenshui. Persembahkanlah kue bing, bubur susu, dan makanan berbentuk bola pemancar kebahagiaan, madu, buah-buahan, dan berbagai macam persembahan lainnya. Atur persembahan sekehendak hati masing-masing. Bila mengalami gangguan makhluk halus, ambil tali berwarna putih. Buatlah simpul dan setiap kali membuatnya lafalkan mantra, hingga seluruhnya mencapai empat puluh sembilan simpul. Selanjutnya ikatkan pada tangan kiri. Seluruh makhluk halus itu akan terikat oleh tali tersebut. [Praktisi] tidak diperkenankan mengucapkan kata-kata bernuansa kejahatan atau kebohongan. Ia hendaknya menghindarkan diri dari menyantap makanan berupa yin, tai, hu, sui, dan lima jenis makanan pahit. Jangan menerima makanan dari rumah tangga yang baru saja melahirkan anak. Gunakan botol bermeterai Dharma. Gunakan seluruh Dharma Vinayaka. Jangan berdekatan dengan orang-orang jahat. Lakukan tindakan yang tidak membahayakan makhluk lain.

.

同行者施之無妨金色迦那鉢底經

Sutra Ganapati Emas Yang Disabdakan Buddha telah selesai dibabarkan.