BUKU RAMALAN PELITA CUPIDO KHUSUS MERAMALKAN TENTANG ASMARA DAN PERJODOHAN

BUKU RAMALAN PELITA CUPIDO KHUSUS MERAMALKAN TENTANG ASMARA DAN PERJODOHAN.

.

Ivan Taniputera.

10 Juli 2017

.

 

 

.

Judul: Petangan Pelita Cupido.

Penulis:—

Penerbit: Badan Penerbitan “Sunrise” Djakarta.

Jumlah halaman: tidak terdapat penomoran halaman; tetapi secara perhitungan keseluruhan terdapat 48 halaman.

.

Ini adalah ramalan unik yang khusus membahas mengenai masalah asmara atau percintaan. Caranya cukup sederhana, yakni memilih salah satu di antara 12 pertanyaan sebagai berikut:. 

.

1. Djodoh: Apa berdjodoh pada kawan pergaulan itu?

2. Bingung: Tjara begimana dapatkan hubungan dengan si dia!

3. Pilih pasangan: Apa daja dalam memilih pasangan?

4. Sikap dingin: Sikap tawar itu begimana dirobah menjadi hangat?

5. Saingan: Apakah aku mempunjai saingan? Tjara baegimana menangkan saingan?

6.Rintangan: Adakah rintangan? Dapatkah diatasinja?

7.Tjinta: Apakah dia menjinta dengan sungguh hati?

8. Lamaran: Madjukan atau djangan? Terima atau tolak?

9. Gagal: Tjara begimana menempuh kegagalan ini?

10. Perselisihan: Dalam galang-gulung, berselisih semasa tundangan, perselisihan suami-isteri, begimana akibatnja?

11. Putus perhubungan: Dalam galang-gulung, krisis pertundangan, pertjeraian dapatkah disambung lagi?

12. Djanda (duda): Apa baik kawin lagi?

.

Kemudian kita akan memilih salah satu di antara 18 kartu yang bertuliskan angka-angka:

.

 1. 1-1
 2. 1-2
 3. 1-3
 4. 1-4
 5. 1-5
 6. 1-6
 7. 2-2
 8. 2-3
 9. 2-4
 10. 2-5
 11. 2-6
 12. 3-3
 13. 3-4
 14. 3-5
 15. 3-6
 16. 4-4
 17. 4-5
 18. 4-6
 19. 5-5
 20. 5-6
 21. 6-6

.

Namun kita juga boleh menggunakan dadu. Karena kartunya sudah tidak ada lagi, maka saya lalu merekonstruksi kartu sebagai berikut:

.

 

 
 

Setelah itu, hasilnya dicocokkan dengan lembar jawaban yang tersedia. Berikut ini adalah contoh-contoh halamannya.

.

 

 

.

 
 

.

 

 

Berminat kopi hubungi ivan_taniputera@yahoo.com.

BUKU RAMALAN KITAB NAPOLEON YANG LUAR BIASA

BUKU RAMALAN KITAB NAPOLEON YANG LUAR BIASA

.

Ivan Taniputera.

22 Januari 2016

.

 

Judul: Kitab Napoleon (dalam dua jilid)

Jilid 1: Roepa-roepa Ilmoe: Pengatahoean Meliatin dan Rifasat dan laen-laen.

Jilid 2: Mengartinja Segala Impian.

Penulis: —

Jumlah halaman: 126 halaman (jilid 1) dan 177 halaman (jild 2).

Penerbit: Toko Baroe, Weltevreden, (sekitar 1920-an).

.

Pada buku ini terdapat penjelasan:

.

“Jaitoe berasal dari peninggalannja Keizer Napoleon jang terkenal. Dikataken itoe kitab amat dihargaken olehnja, dan ada sebagi ia poenja pembantoe, bila ia ada poenja maksoed besar jang ia hendak lakoeken ia senantiasa bermoefaket dengan ini kitabnja.”

.

Buku ini berisikan banyak hal menarik, seperti ramalan dengan menggambar lingkaran-lingkaran. Caranya adalah kita menggambar empat baris lingkaran-lingkaran dengan jumlah bebas atau sesuai dorongan hati kita. Selanjutnya, masing-masing baris itu kita bagi dua-dua, dan dilihat berapa sisanya. Dalam hal ini hanya ada dua kemungkinan, yakni bersisa satu atau dua.

.

 

.

Hasilnya kemudian dicocokkan dengan daftar jawaban pada buku ini. Masih terdapat pula ramalan Napoleon dengan menggunakan kartu domino, kartu Belanda (kartoe olanda) dan lain sebagainya, memilih suami berdasarkan rambut, dan lain sebagainya. Semua itu terdapat pada jilid 1.

.

Berikut ini adalah daftar isi jilid 1.

 

 

.

Sementara itu, jilid membahas mengenai mimpi dan maknanya. Dapat dikatakan semacam kamus mimpi.

.

Sebagai contoh adalah mimpi sebagai berikut (halaman 39):

.

“AER BANDJIR.-Siapa jang mengimpi dari ini hoekoeman Toehan atas hambanja, alamat bahoewa ia ada bikin perhoeboengan dengen swatoe kaoem orang djahat dan tjoerang, siapa jang bakal bikin kau djadi soesa. Djikaloe seaorang prampoean moeda mengimpi dari aer bandjir, itoe membri alamat bahoewa katjintaannja berlakoe tjoerang didalem ia poenja perdjandjian, dan tjari djalan bikin kapiran (tjilaka) diri sinona…..”

.

Berikut adalah contoh daftar mimpi yang dibahas di jilid 2:

.

 
 

Selanjutnya kita akan menampilkan contoh-contoh halamannya:

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

Berminat foto kopi, hubungi ivan_taniputera@yahoo.com.

BUKU RAMALAN KITAB KWAN IM YANG LUAR BIASA

BUKU RAMALAN KITAB KWAN IM YANG LUAR BIASA

.

Ivan Taniputera.

14 Januari 2016

 

 
 

Judul: Boekoe Meliatin Kitab Kwan Im

Penulis:-

Penerbit: Boekhandel Kwee Khe Soe, Batavia, sekitar tahun 1920-an, masih menggunakan ejaan van Ophuysen.

Jumlah halaman: 120.

.

 

Buku ini membahas salah satu metoda ramalan dengan menggunakan media kartu ceki. Caranya cukup mudah, yakni dengan memilih salah satu di antara 25 pertanyaan berikut ini.

.

1.Itoe alamat apa maoenja. 

2.Peroentoengan. 

3.Perdjodoan. 

4.Bakal oentoeng atawa roegi 

5.Kenapa pikiran bingoeng sadja. 

6.Redjeki djaoe atawa deket 

7.Itoe hal boleh kenapa 

8.Permintaan trima djangan. 

9.Pilihan betoel atawa sala. 

10.Tjari mantoe dari mana 

11.Tjari hari baek. 

12. Boentingan lelaki prempoean 

13.Maen menang atawa kala 

14. Baek kerdja atawa dagang 

15. Orang sakit 

16. Peroentoengan anak lelaki 

17. Peroentoengan anak prempoean 

18. Maksoed kesampean tida. 

19.Apa artinya impian itoe 

20.Perdjalanan slamet tida. 

21. Begimana hatinja sobat. 

22.Kaloe kawin baek tida. 

23.Apa kiasnja 

24. Kesoesahan begimana nantinja. 

25. Ada tjiong atawa pantangan apa?

.

Selanjutnya ditarik satu kartu ceki dan dicocokkan dengan lembar jawaban sebagai berikut.

 
 

Cocokkan kartunya dengan angka pada barisan angka-angka di atas. Misalnya Anda mendapatkan kartu nomor 19 dengan pertanyaan nomor 2. Cari perpotongan antara keduanya, didapatkan huruf r. Jadi Anda tinggal membuka buku pada bagian r dan cari nomor 19. Di situ Anda akan dapatkan syairnya dan jawabannya dapat ditafsirkan dari syair tersebut.

.

Berikut ini adalah contoh-contoh halamannya.

 

 
 

 

Berminat kopi hubungi ivan_taniputera@yahoo.com