SUTRA JIMAT TUJUH RIBU BUDDHA YANG DIBABARKAN BUDDHA

SUTRA JIMAT TUJUH RIBU BUDDHA YANG DIBABARKAN BUDDHA 

 

Taisho Tripitaka 2904

.

佛說七千佛神符經 

.

Fú shuō qīqiān fo shén fú jīng

.

Diterjemahkan dari bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia oleh Ivan Taniputera.

Jasa pahala terjemahan ini dilimpahkan pada Empat Permata.

.

Dilarang menyebar luaskan sebagian atau seluruh terjemahan ini tanpa seizin penerjemah. Jika telah mendapatkan izin untuk disebar-luaskan maka tidak boleh menambah atau mengurangi apa pun yang terdapat di terjemahan ini dari awal sampai akhir, dan linknya harus tetap dicantumkan.

.

Kritik dan saran membangun untuk kesempurnaan terjemahan diterima dengan senang hati.

.

人身延年益算。年一百二十歲。甲辰-益算。七千佛守護人身。令不見惡-救我益算。七千佛為護人身斷諸-甲子。從佛益算人身命盡之者。-千佛下生與我益算。七千佛救護人-之者。益其食算七百七十佛下生。與我益算。七百七十佛下生身。疾病之者菩薩破魔。三十五佛下生。與我益算。七百七十佛守護人身。令得堅強勇猛精進五十三佛下生。與我益算。七百七十護人身命億千萬歲常得佛道。

.

Rénshēnyán nián yì suàn. Nián yībǎi èrshí suì. Jiǎ chén : yì suàn. Qīqiān fo shǒu hù rénshēn. Lìng bùjiàn è – jiù wǒ yì suàn. Qī qiān fo wèi hù rénshēn duàn zhū : jiǎzǐ. Cóng fo yì suàn rénshēn mìng jǐn zhī zhě. – Qiān fo xià shēng yǔ wǒ yì suàn. Qīqiān fo jiùhù rén – zhī zhě. Yì qí shí suàn qībǎi qīshí fo xià shēng. Yǔ wǒ yì suàn. Qībǎi qīshí fo xià shēngshēn. Jíbìng zhī zhě púsà pò mó. Sānshíwǔ fo xià shēng. Yǔ wǒ yì suàn. Qībǎi qīshí fo shǒu hù rénshēn. Lìng dé jiān qiáng yǒng měng jīngjìn wǔshísān fo xià shēng. Yǔ wǒ yì suàn. Qī bǎi qīshí hù rén shēn mìng yì qiān wàn suì cháng dé fo dào.

.

Memperpanjang perhitungan kehidupan manusia hingga 120 tahun. Pada perhitungan masa Jiachen (Penerjemah: Salah satu dari 60 siklus Jiazi. Dibentuk dari Batang Langit Jia dan Cabung Bumi Chen.)-usia diperpanjang. Tujuh ribu Buddha melindungi kehidupan manusia, sehingga tidak berjumpa dengan kejahatan. Menolongku menaburkan manfaat. Tujuh ribu Buddha melindungi kehidupan manusia dari seluruh permasalahan. Jiazi (Penerjemah: Salah satu dari 60 siklus Jiazi. Dibentuk dari Batang Langit Jia dan Cabung Bumi Zi). Orang yang hidupnya hendak berakhir diperpanjang usianya oleh Buddha. Seribu Buddha menganugerahkan perpanjangan usia bagiku. Tujuh ribu Buddha menyelamatkan dan melindungi manusia. Tujuh ratus tujuh puluh Buddha menganugerahkan makanan. Melimpahkan padaku perpanjangan usia. Tujuh ratus tujuhpuluh Buddha menyirnakan penyakit. Boddhisattva menyirnakan makhluk halus jahat. Tigapuluh lima Buddha menganugerahkan perpanjangan usia bagiku. Tujuh ratus tujuhpuluh Buddha menjaga dan melindungi manusia. Lima puluh tiga Buddha menganugerahkan tenaga yang kuat, penuh keberanian, dan dashyat. Melimpahkan perpanjangan usia bagiku. Tujuh ratus tujuh [Buddha] melindungi manusia. Hidup hingga seribu tahun dan selamanya menapaki jalan Kebuddhaan.

.

六佛下生。與我益算。七百七十佛護人益身命。開智慧憑通達無礙。七佛下生與我益算。三十五佛護導人身。威儀無缺。眾魔自畏。八萬眾菩薩與我益算。七十三佛願佛及諸菩薩並聲聞求辟支佛。是諸阿羅漢為弟子益算。七千佛符打鍛眾魔蠱道山林社稷郎岸北神盡自消滅。千佛符打鍛眾魔風王竈君水龍之神土公盡自消滅。千佛符打鍛五秏六噓惡夢悲啼野道呪咀盡自消滅。破軍星主秏虛。武曲星主官事。廉貞星主口舌。文曲星主惡夢。祿存星主百鬼。巨門星注非尸。貪狼星主惡氣。在北斗星注生命。在北斗星注百鬼。三台星主護身命。第一怨星第二良星。第三辟星第。四熒惑星。第五危星能消災受難。辟除天下疫氣疾病。姦非魍魎訪。亂鬼皆去千萬里之外。急急如律令

.

Liù fo xià shēng. Yǔ wǒ yì suàn. Qībǎi qīshí fohù rén yì shēnmìng. Kāi zhìhuì píng tōngdá wú ài. Qī fo xià shēng yǔ wǒ yì suàn. Sānshíwǔ fohù dǎo rénshēn. Wēiyí wúquē. Zhòng mó zì wèi. Bā wàn zhòng púsà yǔ wǒ yì suàn. Qīshísān f0 yuàn f0 jí zhū púsà bìng shēng wén qiú pì zhī fo. Shì zhū āluóhàn wèi dìzǐ yì suàn. Qīqiān fo fú dǎ duàn zhòng mó gǔ dào shānlín shèjì láng àn běishén jǐn zì xiāomiè. Qiān f0 fú dǎ duàn zhòng mó fēng wángzàojūn shuǐlóng zhī shén tǔ gōng jǐn zì xiāomiè. Qiān f0 fú dǎ duàn wǔ hào liù xū è mèng bēi tí yědào zhòu jǔ jǐn zì xiāomiè. Pò jūn xīng zhǔ hào xū. Wǔqūxīng zhǔ guān shì. Lián zhēn xīng zhǔ kǒushé. Wénqūxīng zhǔ è mèng. Lù cún xīng zhǔ bǎi guǐ. Jùmén xīng zhù fēi shī. Tān láng xīng zhǔ èqì. Zài běidǒuxīng zhùshēngmìng. Zài běidǒuxīng zhù bǎi guǐ. Sān tái xīng zhǔ hù shēn mìng. Dì yī yuàn xīng dì èr liáng xīng. Dì sān pì xīng dì. Sì yíng huòxīng. Dì wǔ wēi xīng néng xiāo zāi shòunàn. Pì chú tiānxià yì qì jíbìng. Jiān fēi wǎngliǎng fǎng. Luàn guǐ jiē qù qiān wàn lǐ zhī wài. Jí ji rú lǜlìng

.

Enam Buddha melimpahkan perpanjangan usia bagiku. Tujuh ratus tujuh Buddha melindungi manusia dan memperbaiki kehidupan. Membuka kebijaksanaan sehingga sanggup memasuki keadaan bebas hambatan. Tujuh Buddha melimpahkan perpanjangan usia. Tigapuluh lima Buddha melindungi manusia. Terbebas dari segenap kekurangan. Seluruh makhluk halus jahat ketakutan dengan sendirinya. Delapanpuluh ribu Bodhisattva melimpahkan perpanjangan usia. Tujuhpuluh tiga Buddha berharap agar suara para Buddha dan Bodhisattva terdengar, sehingga [manusia] mencari kemuliaan Buddhadharma. Seluruh arahat melimpahkan panjang usia padaku. Jimat Tujuh Buddha dapat menjadikan beraneka ragam makhluk halus jahat, baik yang berdiam di gunung, hutan, ladang, atau perbatasan sebelah utara, musnah dengan sendirinya. Jimat Seribu Buddha dapat mengakibatkan makhluk halus jahat, penguasa angin, dewa dapur, naga air, dewa, dewa bumi, musnah dengan sendirinya. Jimat Seribu Buddha dapat mematahkan lima kekurangan, enam kemusnahan, mimpi buruk, kesedihan, dan kutukan. Semuanya akan musnah dengan sendirinya. Bintang Pojun menguasai kekosongan. Bintang Wǔqū menguasai masalah pemerintahan. Bintang Lianzhen menguasai perselisihan atau ribut mulut. Bintang Wénqū menguasai mimpi buruk. Bintang Lucun menguasai seratus makhluk halus. Bintang Jumen menguasai segala sesuatu yang bukan mayat. Bintang Tanlang menguasai energi jahat. Rasi Bintang Gantang Utara mengatur nasib manusia. Rasi Bintang Gantang Utara menguasai makhluk-makhluk halus jahat. Bintang Santai melindungi nasib. Yang pertama, Bintang Kebencian. Yang kedua, Bintang Kebajikan. Yang ketiga, Bintang Hukum. Yang keempat, Bintang Kebingungan. Yang kelima, Bintang Bahaya. Dapat menyirnakan seluruh kesulitan. Sanggup menghalau wabah dan penyakit yang ada di bawah langit. Sanggup menghalau hantu-hantu jianfei, wangliang, dan hantu penyebab kebingungan, dari jarak sejauh satu juta li (penerjemah: nama satuan jarak China kuno). Segera laksanakan perintah.

.

第一心開符。第二益算符。第三救護身命符。第四金木水火土不相刻符。第五注生人阿姬死鬼秏噓神符。所生之注一切惡物見符。散滅急急如律令

.

Dì yī xīn kāi fú. Dì èr yì suàn fú. Dì sān jiùhù shēnmìng fú. Dì sì jīn mù shuǐhuǒ tǔ bù xiāng kè fú. Dì wǔ zhù shēng rén ā jī sǐguǐ hào xū shén fú. Suǒ shēng zhī zhù yīqiè è wù jiàn fú. Sàn miè jí ji rú lǜlìng

.

Yang pertama Jimat Pembuka Hati. Yang kedua Jimat Penambah Usia. Yang ketiga Jimat Penyelamat dan Penolong dari Segenap Kesulitan. Yang keempat Jimat Pelindung Terhadap Elemen Logam Kayu Air Tanah. Yang kelima Jimat Pelindung Terhadap Iblis Kematian Aji untuk Melawan Segenap Kekurangan. Seluruh hal-hal jahat akan sirna berjumpa dengan jimat ini. Segera laksanakan perintah.

.

將軍在子。六月壬子朔二十日癸丑開白。千佛神符保請百年。若月衰日衰。若歲衰時衰。日忌當佩符之後無有衰忌。千佛符厭令其人過災度難延年益算。受符以後壽命延長。七千佛神符請命。願受一百二十歲。得算備足符。生之身。佩符之後。諸佛生我。諸經載我。光明照我。陰陽長我。四時養我。五大將我。五雲蓋我。菩薩護我。六百甲子覆我。五帝助我。五音樂我。五兵衛我。星辰格我。五絲依我。五香薰我。金床臥我。錦被覆我。仙人扶我。玉女侍我。青龍引我。白虎狹我。守公候使人受我。五姓敬我。萬姓榮我。長者順我。鄉里媚我。弓箭刀兵盜賊離我。虎狼蚖蛇避我。五毒蠱道避我之身。佩符之後天開四通。百鬼不從。墮水不沒。刀兵不傷。出入吉良。不逢禍殃。四方五岳將軍所護。無道備具。保宣在前。賢懷敬我。良藥與我。神符護我。百鬼避我。百神愛我。天門開我。地戶出我。涼泉飲我。風霜雨師除道。當符前者死。逆符者亡。符厭死喪新舊注雌雄破殃伏連之鬼。符厭山林社稷之鬼。符厭遊天之鬼。符厭赤舌之鬼。符厭比舍五土注之鬼。符厭日遊土氣之鬼。符厭星死之鬼

.

Jiāngjūn zài zi. Liù yuè rén zi shuò èrshí rì guǐ chǒu kāi bái. Qiān fú shén fú bǎo qǐng bǎinián. Ruò yuè shuāi rì shuāi. Ruò suì shuāi shí shuāi. Rì jì dāng pèi fú zhīhòu wú yǒu shuāi jì. Qiān fú fú yàn lìng qí rénguò zāi dù nán yán nián yì suàn. Shòu fú yǐhòu shòumìng yáncháng. Qīqiān fú shén fú qǐngmìng. Yuàn shòu yībǎi èrshí suì. Dé suàn bèi zú fú. Shēng zhī shēn. Pèi fú zhīhòu. Zhū fú shēng wǒ. Zhū jīng zài wǒ. Guāngmíng zhào wǒ. Yīnyáng zhǎng wǒ. Sì shí yǎng wǒ. Wǔdà jiàng wǒ. Wǔ yún gài wǒ. Púsà hù wǒ. Liùbǎi jiǎzǐ fù wǒ. Wǔdì zhù wǒ. Wǔ yīnyuè wǒ. Wǔ bīngwèi wǒ. Xīngchén gé wǒ. Wǔ sī yī wǒ. Wǔ xiāngxūn wǒ. Jīn chuáng wò wǒ. Jǐn bèifù wǒ. Xiānrén fú wǒ. Yùnǚ shì wǒ. Qīnglóng yǐn wǒ. Báihǔ xiá wǒ. Shǒu gōng hòu shǐ rén shòu wǒ. Wǔ xìng jìng wǒ. Wàn xìng róng wǒ. Zhǎngzhě shùn wǒ. Xiānglǐ mèi wǒ. Gōngjiàn dāobīng dàozéi lí wǒ. Hǔláng yuán shé bì wǒ. Wǔ dú gǔ dào bì wǒ zhī shēn. Pèi fú zhīhòu tiān kāi sì tōng. Bǎi guǐ bù cóng. Duò shuǐ bù méi. Dāobīng bù shāng. Chūrù jíliáng. Bù féng huòyāng. Sìfāng wǔyuè jiāngjūn suǒ hù. Wúdào bèi jù. Bǎo xuān zài qián. Xián huái jìng wǒ. Liángyào yǔ wǒ. Shén fú hù wǒ. Bǎi guǐ bì wǒ. Bǎi shén ài wǒ. Tiānmén kāi wǒ. De hù chū wǒ. Liáng quán yǐn wǒ. Fēngshuāng yǔ shī chú dào. Dāng fú qiánzhě sǐ. Nì fú zhě wáng. Fú yàn sǐ sàng xīn jiù zhù cíxióng pò yāng fú lián zhī guǐ. Fú yàn shānlín shèjì zhī guǐ. Fú yàn yóu tiān zhī guǐ. Fú yàn chì shé zhī guǐ. Fú yàn bǐ shě wǔ tǔ zhù zhī guǐ. Fú yàn rì yóu tǔqì zhī guǐ. Fú yàn xīng sǐ zhī guǐ.

.

Jenderal berada di Zi. Bulan keenam Renzi, tanggal 20 Guichou, terbukalah kemurnian. Jimat seribu Buddha melindungi selama seratus tahun. Baik saat bulan, hari, tahun, atau jam yang buruk. Saat yang buruk itu akan tunduk pada jimat ini, sehingga tiada lagi keburukan. Jimat seribu Buddha akan membimbing manusia melampaui bahaya beserta kesulitan, dan menganugerahkan perpanjangan usia. Bila mengenakan jimat ini, usia akan diperpanjang. Jimat tujuh ribu Buddha memperbaiki nasib. Diharapkan dapat mencapai usia 120 tahun. Mendapatkan jimat ini sudahlah memadai. Tubuh kehidupan akan didapatkan setelah mengenakan jimat ini. Seluruh Buddha melimpahkan kehidupan padaku. Seluruh pustaka suci akan mendukungku. Cahaya gemilang menyinariku. Yin dan Yang memberikan tenaga padaku. Empat musim mendukungku. Lima awan menaungiku. Bodhisattva melindungiku. Enam ratus Shenzi menyelubungiku. Lima penguasa membantuku. Lima nada menghiburku. Lima serdadu melindungiku. Bintang Chen melindungiku. Lima benang memenuhi keinginanku. Lima wewangian mengharumkanku. Tempat tidur emas menjadi tempatku berbaring. Kain yang indah menyelubungiku. Para suciwan mendukungku. Gadis Kumala melayaniku. Naga Hijau akan membimbingku. Harimau Putih akan mengawalku. Kaum bangsawan penguasa akan menerimaku. Lima keluarga menghormatiku. Sepuluh ribu keluarga menghormatiku. Para sesepuh akan menghormatiku. Para penghuni desa akan tertarik padaku. Busur, panah, dan pedang para prajurit beserta para perampok dan pencuri tidak akan sanggup membahayakanku. Harimau, serigala, dan ular akan menghindariku. Lima racun tidak akan sanggup membahayakan tubuhku. Dengan jimat terhormat ini, para dewa akan membuka jalan. Ratusan makhluk halus jahat menjauhiku. Terjatuh ke dalam air tidak akan tenggelam. Pedang para prajurit tidak akan sanggup melukaiku. Pergi keluar mendapatkan keuntungan. Bencana tidak akan sanggup mencelakai. Para jenderal di empat penjuru dan lima gunung menganugerahkan perlindungan. Tiada jalan yang menghambatku. Perlindungan dari penjuru depan. Kebajikan akan mendukungku. Kebahagiaan dianugerahkan padaku. Jimat ini melindungku. Ratusan makhluk halus jahat menghindariku. Ratusan dewa mengasihiku. Pintu langit terbuka bagiku. Pintu rumah semua orang terbuka bagiku. Sumber air yang sejuk menjadi minumanku. Angin, salju, dan hujan menghindar dari jalanku. Menggunakan jimat ini sebelum kematian. Jimat berkekuatan jahat akan hilang dayanya. Jimat menghalau kematian, duka cita, dan bencana serta mengalahkan seluruh makhluk halus jahat. Jimat menaklukkan para makhluk halus penghuni gunung, hutan, dan ladang. Jimat akan mengalahkan para makhluk halus jahat yang mengembara di angkasa. Jimat penakluk makhluk halus jahat berlidah merah. Jimat penakluk lima puluh hantu yang bersemayam di tanah. Jimat penakluk makhluk halus jahat berkeliaran siang hari yang berenergi tanah. Jimat akan mengalahkan iblis kematian.

.

符厭客死之鬼。符厭兵死獄死之鬼。弟子佩千佛符之後。四出行來。千道無窮。萬道無難。臥不惡夢。所求常得。所願從心。千佛法正如符。所勅急急如律令

.

Fú yàn kèsǐ zhī guǐ. Fú yàn bīng sǐ yùsǐ zhī guǐ. Dìzǐ pèi qiān fú fú zhīhòu. Sì chūxíng lái. Qiān dào wúqióng. Wàn dào wúnán. Wò bù è mèng. Suǒ qiú cháng dé. Suǒ yuàn cóng xīn. Qiān fófǎ zhèngrú fú. Suǒ chì jí ji rú lǜlìng.

.

Jimat Penakluk Iblis Tamu Kematian. Jimat Penakluk Pasukan Iblis Neraka Kematian. Siswa menghaturkan hormat pada Jimat Seribu Buddha. Empat keluar datang berbaris. Seribu jalan tiada berakhir. Sepuluh ribu jalan [yang ditapaki] terbebas dari kesulitan. Saat tidur terbebas dari mimpi buruk. Senantiasa mencari kebajikan. Memohon dengan tulus. Dharma seribu Buddha adalah jimat sejati. Segera laksanakan perintah.

.

佛說七千佛神符經

.

F0 shuō qīqiān fo shén fú jīng.

.

Sutra Jimat Tujuh Ribu Buddha Yang Dibabarkan Buddha telah selesai.

.

(1)第一心開符。

.

Dì yī xīn kāi fú.

.

Yang pertama Jimat Pembuka Hati.

.

.

(2)第二益算符。

.

Dì èr yì suàn fú.

.

Yang kedua Jimat Penambah Usia

.

.

(3)第三救護身命符。

.

Dì sān jiùhù shēnmìng fú.

.

Yang ketiga Jimat Penyelamat dan Penolong dari Segenap Kesulitan.

.

.

(4)第四金木水火土不相刻符。

.

Dì sì jīn mù shuǐhuǒ tǔ bù xiāng kè fú.

.

Yang keempat Jimat Pelindung Terhadap Elemen Logam Kayu Air Tanah.

.

.

(5)第五注生人阿姬死鬼秏噓神符。

.

Dì wǔ zhù shēng rén ā jī sǐguǐ hào xū shén fú.

.

Yang kelima Jimat Pelindung Terhadap Iblis Kematian Aji untuk Melawan Segenap Kekurangan.

.

 

.

(6)符厭死喪新舊注雌雄破伏連之鬼三世

.

Fú yàn sǐ sàng xīn jiù zhù cíxióng pò fú lián zhī guǐ sānshì

.

Jimat Pemunah Makhluk Halus Jahat di Tiga Dunia.

.

.

(7)符厭遊天之之鬼

.

Fú yàn yóu tiān zhī zhī guǐ

.

Jimat Penggerak Dewa Maupun Makhluk Halus Jahat.

.

 

.

(8)符厭赤舌之鬼

.

Fú yàn chì shé zhī guǐ

.

Jimat Penakluk Makhluk Halus Jahat Berlidah Merah.

.

.

(9)符厭比舍五土之鬼

.

Fú yàn bǐ shě wǔ tǔ zhī guǐ

.

Jimat Penakluk Lima Puluh Hantu Yang Bersemayam di Tanah.

.

.

(10)符厭日遊土氣之鬼

.

Fú yàn rì yóu tǔqì zhī guǐ

.

Jimat Penakluk Makhluk Halus Jahat Berkeliaran Siang Hari Yang Berenergi (qì) Tanah.

.

.

(11)符厭星死之鬼

.

Fú yàn xīng sǐ zhī guǐ

.

Jimat Penakluk Iblis Bintang Kematian.

.

.

(12)符厭客死之鬼

.

Fú yàn kèsǐ zhī guǐ

.

Jimat Penakluk Iblis Tamu Kematian.

.

.

(13)符厭兵死獄死之之鬼

.

Fú yàn bīng sǐ yùsǐ zhī zhī guǐ

.

Jimat Penakluk Pasukan Iblis Neraka Kematian.

.

.

(14)符厭界祥女祥之鬼

.

Fú yàn jiè xiáng nǚ xiángzhī guǐ

.

Jimat Penakluk Hantu Pembatas dan Hantu Wanita.

.

.

(15)符厭無辜之鬼

.

Fú yàn wúgū zhī guǐ

.

Jimat Penakluk Hantu Tidak Bersalah.

.

.

CATATAN PENERJEMAH:

.

Ini merupakan sutra yang menarik karena memperlihatkan pengaruh Daoisme. Jimat-jimat yang ditampilkan di sini juga serupa dengan terdapat pada pustaka suci Daois 太上老君說長生益算妙經 (Tàishàng lǎojūn shuō chángshēng yìsuàn miào jīng, Zhengtong Daozang HY 650). Selain itu, kalimat 急急如律令 (Jí ji rú lǜlìng) umum terdapat dalam mantra-mantra Daois.

.

Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . . . . . . . . . .

.

.
PERHATIAN: Sebagai tambahan, saya tidak memberikan analisa atau konsultasi gratis. Saya sering menerima email atau message yang meminta analisa gratis. Ini adalah sesuatu yang sia-sia dan juga sangat mengganggu saya. Jika ingin berkonsultasi atau saya analisa, maka itu berbayar. Oleh karenanya, jika Anda ingin analisa atau konsultasi gratis maka mohon agar tidak menghubungi saya. Demikian harap maklum.

HU ATAU JIMAT CHINA DARI KUIL ROUFU GUMIAO, JOHOR BAHRU, MALAYSIA

HU ATAU JIMAT CHINA DARI KUIL ROUFU GUMIAO, JOHOR BAHRU, MALAYSIA.

.

Ivan Taniputera.

23 Januari 2019.

.

.

Seorang sahabat, baru saja mengirimkan selembar hu atau jimat China yang berasal dari kuil Roufo Gumiao (柔佛古廟), Johor Bahru, Malaysia. Kuil ini yang juga dinamakan Gumiao dalam bahasa Inggris disebut Old Chinese Temple, dibangun pada abad 19. Dengan demikian, usianya sudah 100 tahun lebih.

.

Pada bagian paling atas hu tersebut terdapat tulisan nama kuil, yakni Roufo Gumiao (柔佛古廟). Selanjutnya terdapat tulisan 玉封 (yù fēng), yang berarti meterai batu pualam. Di bagian bawahnya lagi terdapat aksara-aksara 元天上帝靈符安鎮世 (Yuán tiān shàngdì língfú ān zhèn shì), yang secara harafiah berarti “jimat Dewa Yuantian Shangdi penenteram kota.” Jimat ini berfungsi untuk menolak berbagai bahaya dan permasalahan.

.

Yuantian Shangdi sendiri merupakan dewa utama di kuil ini. Beliau juga dikenal sebagai Xuantian Shangdi (玄天上帝) atau Hian Thian Siang Tee dalam bahasa Hokkian.

.

Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . . . . . . . . . . . 

.

.

PERHATIAN: Sebagai tambahan, saya tidak memberikan analisa atau konsultasi gratis. Saya sering menerima email atau message yang meminta analisa gratis. Ini adalah sesuatu yang sia-sia dan juga sangat mengganggu saya. Jika ingin berkonsultasi atau saya analisa, maka itu berbayar. Oleh karenanya, jika Anda ingin analisa atau konsultasi gratis maka mohon agar tidak menghubungi saya. Demikian harap maklum.

BEBERAPA HU ATAU TALISMAN CHINA (CHINESE TALISMAN) YANG DIMUAT DALAM TONGSHU (ALMANAK CHINA)

BEBERAPA HU ATAU TALISMAN CHINA (CHINESE TALISMAN) YANG DIMUAT DALAM TONGSHU (ALMANAK CHINA).

.

Ivan Taniputera.

21 Juli 2018.

.

Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan berbagai hu atau talisman yang dimuat di Tongshu (通書). Tujuan saya hanyalah sekedar berbagi saja. Berikut ini adalah hu atau talisman China yang dimaksud.

. 

1. HU UNTUK MENANGKAL KEMALANGAN DAN BENCANA.

.

 

.

Hu ini mempunyai kegunaan menangkal kemalangan dan bencana. Dapat ditempelkan di bagian rumah yang mengandung energi buruk atau angker. Kendati demikian, jika dirasa tidak ada lokasi yang berenergi buruk atau angker, hu ini boleh ditempelkan di mana saja.

.

2. HU PINTU UTAMA RUMAH.

.

 

.

Hu ini ditempelkan pada dinding bagian dalam, yakni di atas pintu utama rumah Anda. Kegunaannya adalah menghalau pengaruh buruk yang berasal dari luar.

.

3. HU PINTU RUANGAN DALAM RUMAH.

.

 

.

Hu ini dapat ditempelkan pada bagian atas atau dekat pintu-pintu ruangan dalam rumah; khususnya pintu kamar tidur.

.

4. HU PELINDUNG DAPUR.

.

 

.

Hu ini dapat ditempelkan pada dapur. Kegunaannya adalah untuk melindungi dapur serta menyelaraskan energi-energi di dalamnya. Hui ini biasanya ditempelkan di dekat altar Dewa Dapur.

.

5. HU PENGHALAU MAKHLUK-MAKHLUK HALUS JAHAT.

.

 

.

Hu ini mempunyai kegunaan menyingkirkan makhluk-makhluk halus jahat. Dapat ditempelkan di pintu kamar tidur atau dekat ranjang anak-anak serta balita; khususnya yang masih sering menangis di malam hari. Ruangan-ruangan yang dirasa angker boleh juga ditempeli hu ini. Orang yang merasa takut terhadap makhluk halus atau sering diganggu oleh mereka, boleh menempelkan hu ini pada bagian atas pintu kamar tidur.

.

6. HU PERLINDUNGAN DAN KEBERUNTUNGAN SELAMA DALAM PERJALANAN.

.

 

.

Hu cocok sekali dibawa oleh mereka yang sedang mengadakan perjalanan atau bepergian. Kegunaannya adalah menghalau kemalangan dan mendatangkan keberuntungan. Setiap anggota keluarga yang turut serta dalam perjalanan boleh membawanya dalam dompet atau tas masing-masing.

.

Jika Anda ingin menggunakan berbagai hu di atas, maka sebaiknya Anda gambar sendiri dengan penuh keyakinan, kesungguhan, dan ketulusan. Meskipun demikian, yang patut diingat Anda harus mempunyai guru spiritual sebagai pembimbing dalam hal ini. Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, artikel ini hanya bertujuan untuk berbagi pengetahuan saja, bukan anjuran untuk menggunakan berbagai hu di atas. Tanpa bimbingan guru maka merupakan penyalah-gunaan ilmu. Penyalah-gunaan ilmu risiko ditanggung sendiri.

.

Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . .

.

PERHATIAN: Sebagai tambahan, saya tidak memberikan analisa atau konsultasi gratis. Saya sering menerima email atau message yang meminta analisa gratis. Ini adalah sesuatu yang sia-sia dan juga sangat mengganggu saya. Jika ingin berkonsultasi atau saya analisa, maka itu berbayar. Oleh karenanya, jika Anda ingin analisa atau konsultasi gratis maka mohon agar tidak menghubungi saya. Demikian harap maklum.

KEGUNAAN HU JIANG ZIYA

KEGUNAAN HU JIANG ZIYA

.

Ivan Taniputera.

14 November 2017.

.

Saya baru saja menjumpai hu atau jimat seperti gambar di bawah ini.

.

 
 

Hu ditulis dengan tinta hitam di atas selembar kertas berwarna kuning dan ditempelkan di atas pintu rumah.

.

Terdapat tulisan berbunyi: 姜太公鎮宅 (Jiāng tàigōng zhèn zhái), yang artinya adalah “Tempat Kediaman Jiang Taigong.” Jiang Taigong adalah gelar bagi Jiang Ziya, salah seorang tokoh terkemuka dalam Hikayat Penganugerahan Dewa (Fengshen, Hokkian: Hongsin). Dalam hikayat tersebut Jiang Ziya memberikan anugerah gelar kedewaan bagi mereka yang gugur dalam peperangan menumbangkan Dinasti Shang. Itulah sebabnya, Jiang Ziya sangat disegani para makhluk halus.

.

Terdapat keyakinan bahwa dengan menuliskan namanya di atas pintu rumah, para makhluk halus jahat akan menjauh. Jadi, kegunaan hu atau jimat di atas adalah untuk menghalau makhluk-makhluk halus jahat.

.

Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . . . . . . . . . . . . . 

.

 

 
 
 

PERHATIAN: Sebagai tambahan, saya tidak memberikan analisa atau konsultasi gratis. Saya sering menerima email atau message yang meminta analisa gratis. Ini adalah sesuatu yang sia-sia dan juga sangat mengganggu saya. Jika ingin berkonsultasi atau saya analisa, maka itu berbayar. Oleh karenanya, jika Anda ingin analisa atau konsultasi gratis maka mohon agar tidak menghubungi saya. Demikian harap maklum.

JIMAT ATAU HU DARI KUIL TIAN FU GONG (THIAN HOCK KENG) SINGAPURA

JIMAT ATAU HU DARI KUIL TIAN FU GONG (THIAN HOCK KENG) SINGAPURA.

.

Ivan Taniputera.

29 Mei 2017.

.

 
 
 

Seorang sahabat memberikan hu atau jimat yang berasal dari Kuil Tian Fu Gong (Thian Hock Keng) di Singapura. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas makna hu tersebut.

.

Nomor 1 merupakan aksara 奉 (Feng), yang berarti “mengundang”.

Nomor 2 merupakan aksara-aksara 天福宫 (Tian Fu Gong), yakni nama kuil asal mula hu ini.

Nomor 3 merupakan aksara-aksara 順平侇 勍令 (Shùnpíng yí qíng lìng). Shun Ping Yi mungkin merupakan gelar bagi Shun Feng Er (順風耳) atau secara harafiah berarti “Telinga Yang Sanggup Mengikuti Angin). Beliau juga dikenal sebagai Wan Li Er (萬里耳), yang secara harafiah berarti “Telinga Sepuluh Ribu Li.” Li adalah satuan jarak di China kuno. Shun Feng Er adalah salah seorang pengawal Mahadewi Tian Shang Sheng Mu. Kebetulan dewata utama di kuil ini adalah Tian Shang Sheng Mu. Qing ling berarti “Perintah.”

Dengan demikian, jika nomor 1, 2, dan 3 digabung, maka maknanya adalah “Melaksanakan Perintah Shun Feng Er dari Kuil Tian Fu Gong.”

.

Pada nomor 4 dapat kita baca aksara 平安 (Ping An) yang berarti “damai.”

Pada nomor 5 dapat kita baca aksara 合境 (He Jing) yang dapat diartikan “persatuan” dan “keharmonisan.”

Nomor 6 tercantum aksara-aksara 安鐼罡 (An Fen Gang), yang nampaknya merupakan mantra.

.

Dengan demikian, berdasarkan aksara-aksara di atas kita dapat menyimpulkan bahwa kegunaan hu ini adalah untuk keselamatan dan kerukunan.

.

Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . . . .

.

 

 
 
 

PERHATIAN: Sebagai tambahan, saya tidak memberikan analisa atau konsultasi gratis. Saya sering menerima email atau message yang meminta analisa gratis. Ini adalah sesuatu yang sia-sia dan juga sangat mengganggu saya. Jika ingin berkonsultasi atau saya analisa, maka itu berbayar. Oleh karenanya, jika Anda ingin analisa atau konsultasi gratis maka mohon agar tidak menghubungi saya. Demikian harap maklum.

HU (CHINESE TALISMAN) UNTUK PERLINDUNGAN

HU (CHINESE TALISMAN) UNTUK PERLINDUNGAN

.

Ivan Taniputera.

13 Oktober 2016.

.

 
 

.

Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas mengenai sebuah hu (Chinese Talisman) untuk perlindungan.

.

Aksara 唵 啞 吽 罡 di tengah berbunyi Om yǎ hōng gāng atau Om Ah Hum Gang. Om Ah Hum merupakan mantra pemurnian dalam Agama Buddha. Bagian aksara Hong atau Hum bagian bawahnya dipanjangkan dan terdapat bentuk seperti gerigi yang barangkali melambangkan penarikan energi.

.

Di sebelah kiri terdapat aksara 凶神鬼急退 (Xiōngshén guǐ jí tuì), yang berarti “Setan dan iblis terpukul mundur.”

.

Di sebelah kanan terdapat aksara 大神符下地 (Dàshén fú xiàdì), yang berarti “Kekuatan besar dewa turun ke bumi.”

.

Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . . . . . . .

.

 
 
 

PERHATIAN: Sebagai tambahan, saya tidak memberikan analisa atau konsultasi gratis. Saya sering menerima email atau message yang meminta analisa gratis. Ini adalah sesuatu yang sia-sia dan juga sangat mengganggu saya. Jika ingin berkonsultasi atau saya analisa, maka itu berbayar. Oleh karenanya, jika Anda ingin analisa atau konsultasi gratis maka mohon agar tidak menghubungi saya. Demikian harap maklum.

HU (JIMAT CHINA) DEWA FUDE ZHENGSHEN (HOK TEK CENG SIN)

HU (JIMAT CHINA) DEWA FUDE ZHENGSHEN (HOK TEK CENG SIN)

.

Ivan Taniputera.

7 Juli 2016

.

Berikut ini adalah hu (jimat China) yang didapat dari Kelenteng Fu Ling Miao, jalan Gondomanan, Yogyakarta.

.

 
 

Berikut ini adalah makna tulisan yang terdapat pada hu di atas.

Pada bagian atas (ditandai dengan nomor 1) terdapat aksara 日惹 (Rire) yang berarti Yogyakarta.

.

Di bawahnya (nomor 2) terdapat aksara 福靈廟 (Fu Ling Miao), yakni nama kelenteng tempat hu ini diambil.

.

Di bagian tengah (nomor 3) terdapat simbol-simbol gaib.

.

Di bagian paling bawah (nomor 4) terdapat segel bertuliskan nama Dewa 福德正神 (Fude Zhengshen atau Hok Tek Ceng Sin).

.

Hu ini dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan, misalnya keselamatan, rejeki, dan lain sebagainya. Sebelum mengambil hu ini, penjaga kelenteng menyarankan agar bersembahyang terlebih dahulu di depan altar Dewa Fude Zhengshen (altar utama kelenteng), sambil mengucapkan maksud pengambilan hu.

.

Berikut ini adalah foto Kelenteng Fu Ling Miao, jalan Gondomanan, Yogyakarta.

.

 
 

.

Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . . . 

 

 

PERHATIAN: Sebagai tambahan, saya tidak memberikan analisa atau konsultasi gratis. Saya sering menerima email atau message yang meminta analisa gratis. Ini adalah sesuatu yang sia-sia dan juga sangat mengganggu saya. Jika ingin berkonsultasi atau saya analisa, maka itu berbayar. Oleh karenanya, jika Anda ingin analisa atau konsultasi gratis maka mohon agar tidak menghubungi saya. Demikian harap maklum.

HU (CHINESE TALISMAN) UNTUK PERLINDUNGAN DAN KEBERUNTUNGAN

HU (CHINESE TALISMAN) UNTUK PERLINDUNGAN DAN KEBERUNTUNGAN

.

Ivan Taniputera.

20 Maret 2016

.

Saya menjumpai hu sebagai berikut.

.

 
 
 

Saya akan mencoba menguraikan makna aksara-aksara China yang terdapat pada hu tersebut.

Bagian 1 terdapat aksara 奉勍 (Fengqing), yang berarti “menghaturkan hormat.”

.

Bagian 2 terdapat aksara 太上老君 (Taishang Laojun), yang merupakan gelar bagi Lao Zi, yakni pendiri Daoisme.

.

Bagian 3 terdapat aksara 道德天尊 (Daode Tianzun), yang juga merupakan gelar bagi Lao Zi.

.

Pada latar belakang hu memang terdapat gambar Lao Zi.

.

Bagian 4 terdapat aksara 福德正神 (Fude Zhengshen), yang merupakan nama dewa. Dalam lafal Hokkian, Beliau dikenal sebagai Hok Tek Cin Sin.

.

Bagian 5 terdapat aksara 炤財童子 (Zhaocai Tongzi) atau Kumara Pemberi Rejeki.

.

Sayangnya barisan aksara sebelah kiri gambarnya buram, sehingga tidak terbaca.

.

Sementara itu, dibagian bawah aksara bertuliskan Fude Zhengshen (bagian 6), terdapat aksara yang dapat disepadankan dengan bunyi “Om” dalam mantra-mantra India.

.

 

Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . .

 

PERHATIAN: Sebagai tambahan, saya tidak memberikan analisa atau konsultasi gratis. Saya sering menerima email atau message yang meminta analisa gratis. Ini adalah sesuatu yang sia-sia dan juga sangat mengganggu saya. Jika ingin berkonsultasi atau saya analisa, maka itu berbayar. Oleh karenanya, jika Anda ingin analisa atau konsultasi gratis maka mohon agar tidak menghubungi saya. Demikian harap maklum.

HU ATAU AMULET BERGAMBAR ZHANG TIANSHI

HU ATAU AMULET BERGAMBAR ZHANG TIANSHI

.

Ivan Taniputera.

24 Desember 2015

.

Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengulas hu atau Amulet China bergambar Zhang Tianshi (張天師).

.

 
 
 
 

Pada bagian atas hu ini tertulis nama Zhang Tianshi, yang secara harafiah berarti Guru Langit Zhang. Beliau merupakan salah seorang guru Agama Dao terkemuka yang mendirikan aliran Guru Langit. Konon Beliau hidup hingga usia 122 tahun (34-156). Nama asli Beliau adalah Zhang Ling (張陵) dan hidup semasa Dinasti Han. Selain itu, Beliau juga dikenal dengan nama Zhang Daoling (張道陵).

.

Hu atau amulet di atas biasa ditempelkan di pintu-pintu rumah, yang konon dapat menolak makhluk-makhluk halus jahat. Namun ada praktisi yang mengajarkan agar hu tersebut dibakar menjelang perayaan tahun baru Imlek sebagai kias.

.

Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . 

 

 
PERHATIAN: Sebagai tambahan, saya tidak memberikan analisa atau konsultasi gratis. Saya sering menerima email atau message yang meminta analisa gratis. Ini adalah sesuatu yang sia-sia dan juga sangat mengganggu saya. Jika ingin berkonsultasi atau saya analisa, maka itu berbayar. Oleh karenanya, jika Anda ingin analisa atau konsultasi gratis maka mohon agar tidak menghubungi saya. Demikian harap maklum.

HU UNTUK RUMAH TANGGA YANG TIDAK PERNAH TENANG ATAU BANYAK KERIBUTAN

HU UNTUK RUMAH TANGGA YANG TIDAK PERNAH TENANG ATAU BANYAK KERIBUTAN

Ivan Taniputera

4 Agustus 2015

Ada rumah tangga yang sering dilanda percekcokan. Selalu ada saja yang menjadi bahan pertengkaran. Rumah tangga seperti ini tidak pernah tenang. Berikut ini adalah jimat atau talisman warisan para leluhur di zaman dahulu yang konon berfungsi sebagai penenang dalam rumah tangga.

Nampak pada bagian tengah hu terdapat tulisan 玉華司 (Yù huá sī) atau Bagian Bunga Kumala. Selanjutnya di bagian bawah tulisan tersebut terdapat trigram (trigarit), Hu ini melambangkan kedamaian, kemurnian, serta harmoni.

Hu atau talisman ini juga boleh ditempelkan pada sektor-sektor dalam rumah yang terkena bintang buruk atau energi sha yang kurang menguntungkan. Tetapi jika tidak mengetahui mana lokasi yang terkena energi buruk, maka ditempelkan di mana saja juga boleh.

Tentu saja, setelah itu masing-masing anggota keluarga juga perlu melakukan introspeksi diri. Bagaimanapun juga setiap anggota keluarga perlu belajar mengubah dirinya menjadi lebih baik.

Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Fengshui, Astrologi, Bazi, Ziweidoushu, metafisika, dan lain-lain silakan kunjungi:

https://www.facebook.com/groups/339499392807581/