PUSTAKA SEJATI MENGENAI LIMA PALAWIJA YANG DIBABARKAN OLEH TAISHANG LAOJUN

太上老君說五谷妙經

.

Tài shàng lǎo jūn shuō wǔgǔ miào jīng

.

PUSTAKA SEJATI MENGENAI LIMA PALAWIJA YANG DIBABARKAN OLEH TAISHANG LAOJUN

.

 

Diterjemahkan oleh Ivan Taniputera

.

13 November 2018

.

Dilarang mengutip dan menyebar luaskan terjemahan ini tanpa seizin penerjemah. Dilarang mengubah apa pun yang tercantum dalam terjemahan ini dari awal hingga akhir. Saran perbaikan terjemahan yang disertai dengan sumber-sumber sahih akan diterima dengan senang hati. 

.

爾時盤古滅度之後。復有人民。未有五穀。食草木為生活。炎帝王復立。

.

Ěr shí pángǔ miè dù zhīhòu. Fù yǒu rénmín. Wèi yǒu wǔgǔ. Shí cǎomù wéi shēnghuó. Yán dìwáng fù lì.

.

Setelah mangkatnya Pangu, muncul umat manusia. Lima palawija belumlah ada. Pohon dan rumput untuk bahan pangan mulai tumbuh. Kemudian memerintahlah Kaisar Yandi.

Catatan penerjemah: Ada yang menyamakan Kaisar Yandi dengan Shennong.

.

天地世界三千七百年。所為出處。住七十二山。尋覓五谷。口嘗百草惡毒。

.

Tiāndì shìjiè sānqiān qībǎi nián. Suǒwéi chūchù. Zhù qīshí’èr shān. Xúnmì wǔgǔ. Kǒu cháng bǎicǎo èdú. 

.

Yakni saat langit dan bumi berusia 3.700 tahun, Beliau menjelajahi berbagai tempat. Mengunjungi 72 gunung guna mencari lima palawija, Beliau mencoba mengecap ratusan rumput beracun.

.

唇舌燋爛。然後炎帝王往一羊山。尋得粟子一粒。計在棗樹中。八種得成粟谷。

.

Chúnshé jiāo làn. Ránhòu yán dìwáng wǎng yī yáng shān. Xún dé sùzi yī lì. Jì zài zǎo shù zhōng. Bā zhǒng dé chéng sùgǔ. 

.

Akibatnya, bibir dan mulut Beliau menjadi terbakar serta terluka. Setelah itu, Kaisar Yandi mengunjungi Gunung Yang guna mencari sejumlah benih palawija su (millet, juwawut). Di bawah pohon zao, Beliau delapan kali menanam palawija su (millet, juwawut). 

.

大梁山中尋得稻谷一粒。計在柳樹中。七種得成稻谷。朱石山尋得小豆一顆。

.

Dà liángshān zhōng xún dé dàogǔ yī lì. Jì zài liǔshù zhōng. Qī zhǒng dé chéng dàogǔ. Zhū shíshān xún dé xiǎodòu yī kē. 

.

Beliau mengunjungi Gunung Daliang guna mendapatkan sejumlah benih padi. Di bawah pohon liu, Beliau tujuh kali menanam benih padi. Beliau mengunjungi Gunung Zhushi guna mendapatkan sejumlah benih kacang kecil.

.

計在李樹中。六種得成小豆。維石山尋得大豆一粒。計在槐樹中。五種得成大豆。

.

Jì zài lǐshùzhōng. Liù zhǒng dé chéng xiǎodòu. Wéi shíshān xún dé dàdòu yī lì. Jì zài huái shù zhōng. Wǔ zhǒng dé chéng dàdòu. 

.

Di bawah pohon Li, Beliau enam kali menanam benih kacang kecil. Beliau mengunjungi Gunung Weishi guna mendapatkan sejumlah benih kacang besar. Di bawah pohon huai, Beliau lima kali menanam benih kacang besar.

.

長石山尋得大小麥二粒。計在桃樹中。四種纔成大小麥。武石山尋得芝麻一粒。

.

Cháng shíshān xún dé dà xiǎomài èr lì. Jì zài táo shù zhōng. Sì zhǒng cái chéng dà xiǎomài. Wǔ shíshān xún dé zhīma yī lì. 

.

Beliau mengunjungi Gunung Changshi guna mendapatkan sejumlah benih gandum besar dan kecil. Di bawah pohon tao, Beliau empat kali menanam benih gandum besar dan kecil. Beliau mengunjungi Gunung Wushi guna mendapatkan sejumlah benih wijen. 

.

計在荊樹中。數種纔成芝麻。初種五谷皆因六樹而生。炎帝王菩薩往七十二山中。

.

Jì zài jīngshùzhōng. Shù zhǒng cái chéng zhīma. Chū zhòng wǔgǔ jiē yīn liù shù ér shēng. Yán dìwáng púsà wǎng qīshí’èr shānzhōng.

.

Di bawah pohon jing, berkali-kali ditanamlah benih wijen. Demikianlah awal mula lima ladang [tempat tumbuhnya berbagai jenis palawija], yang pada gilirannya menyebabkan tumbuhnya enam jenis pohon. Bodhisattva Kaisar Yandi pernah berdiam di 72 gunung.

.

尋覓五谷就土。遍滿天下。救度人民衣食父母。神農黃帝登位。置立天下江河社稷。

.

Xúnmì wǔgǔ jiù tǔ. Biàn mǎn tiānxià. Jiù duó rénmín yīshí fùmǔ. Shénnóng huángdì dēng wèi. Zhì lì tiānxià jiānghé shèjì. 

.

Mencari lima palawija di dunia. Ke mana saja di bawah kolong langit ini. Menolong umat manusia. Memberikan sandang pangan bagi ayah dan ibu. Setelah masa Kaisar Shennong, Kaisar Huangdi naik tahta. Ia mendirikan altar di berbagai kawasan.

.

五谷大王。田公田母掌管苗稼。初分天地之時。人民慈善。忠良孝順。晝晴夜雨。

.

Wǔgǔ dàwáng. Tián gōngtián mǔ zhǎngguǎn miáo jià. Chū fēn tiāndì zhī shí. Rénmín císhàn. Zhōngliáng xiàoshùn. Zhòu qíng yè yǔ. 

.

Maharaja Agung Lima Palawija, selaku ayah dan bunda bagi ladang pertanian, yang mengendalikan penyemaian benih dan pertunasan. Beliaulah yang menetapkan pembagian waktu langit dan bumi. [Sehingga dapat menumbuhkan] kebajikan bagi umat manusia, yakni setia dan rasa bakti. Cuaca cerah saat siang hari dan hujan sewaktu malam. 

.

五谷大收。風調雨順。國泰民安。不生盜賊。五谷一粒重三兩。見得眾生拋撒作賤。

.

Wǔgǔ dà shōu. Fēngtiáoyǔshùn. Guótàimín’ān. Bù shēng dàozéi. Wǔgǔ yī lì zhòng sān liǎng. Jiàn dé zhòngshēng pāosā zuò jiàn.

Apabila lima palawija dipanen. Angin yang baik akan berhembus dan hujan turun pada waktunya. Negara beserta rakyatnya aman sejahtera. Tiada mengalami pencurian maupun perampokan. Sebungkus lima palawija yang beratnya tiga liang. Oleh para insan dipandang murah (mampu dibeli).

.

五谷不收。炎帝天心生煩惱。連年遭橫。欲晴不晴合雨不雨。蟲蝗旱澇。五谷不收。

.

Wǔgǔ bù shōu. Yándì tiānxīn shēng fánnǎo. Lián nián zāo héng. Yù qíng bù qíng hé yǔ bù yǔ. Chóng huáng hàn lào. Wǔgǔ bù shōu.

Jika lima palawija tidak dipanen, Kaisar Yandi merasa sedih hatinya. Tahun berikutnya akan menjadi masa yang buruk. Cuaca menjadi tidak bersahabat dan hujan tidak turun. Hama, kekeringan, dan banjir akan merajalela. Apabila lima palawija tidak dipanen.

.

饑荒餓死皆因作賤。世間人民。不知當來受苦三千七百年。萬死萬生。始得五谷滿天下。

.

Jīhuāng èsǐ jiē yīn zuò jiàn. Shìjiān rénmín. Bùzhī dāng lái shòukǔ sānqiān qībǎi nián. Wànsǐ wàn shēng. Shǐ dé wǔgǔ mǎn tiānxià. 

.

Terjadi bencana kelaparan. Umat manusia karena ketidak-tahuannya mengalami penderitaan selama 3.700 tahun. Puluhan ribu yang tewas, puluhan ribu yang lahir. Adanya lima palawija menyempurnakan dunia ini.

.

衣食王菩薩。流傳此經。不可思議。善哉善哉。善男子善女人。每逢出種下子之時。

.

Yīshí wáng púsà. Liúchuán cǐ jīng. Bùkěsīyì. Shànzāi shànzāi. Shàn nánzǐ shàn nǚrén. Měi féng chū zhǒng xià zǐ zhī shí. 

.

Bodhisattva Maharaja Sandang Pangan, menyebar luaskan pustaka sejati ini, yang sungguh tiada terbayangkan. Sungguh baik. Wahai putera dan puteri berbudi, Setiap kali saat menanam benih,

.

虔備香燈。請僧善友於家。看誦此經。神聖歡喜。苗稼長旺。五谷成收。獲福無量。

.

Qián bèi xiāng dēng. Qǐng sēng shàn yǒu yú jiā. Kàn sòng cǐ jīng. Shénshèng huānxǐ. Miáo jià zhǎng wàng. Wǔgǔ chéng shōu. Huò fú wúliàng. 

.

Persembahkanlah dupa dan pelita. Undanglah rohaniwan beserta kalyanamitra ke tempat kediamanmu guna membacakan pustaka sejati ini. Para makhluk suci akan bersuka cita karenanya. Benih yang ditabur akan bertumbuh subur. Lima palawija akan dapat dipanen dengan baik. Keberuntungan yang diperoleh sungguh tiada terukur.

.

佛說此經己。天人阿修羅聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行。作禮而退。 

.

Fo shuō cǐ jīng jǐ. Tiān rén āxiūluó wén fo suǒ shuō. Jiēdàhuānxǐ. Xìn shòu fèngxíng. Zuò lǐ ér tuì. 

.

Buddha telah selesai membabarkan pustaka sejati ini. Para dewa, manusia, dan ashura yang mendengarkan pembabaran Buddha ini, merasa bersuka cita. Mereka meyakininya dengan sepenuh hati, menghaturkan hormat, serta kembali ke tempat kediaman masing-masing.

.

五 谷 經 終

.

Pustaka Sejati Mengenai Lima Palawija telah selesai dibabarkan. 

.

Bait-bait Pujian.

.

五谷經來五谷經。

.

Wǔgǔ jīng lái wǔgǔ jīng .

.

Pustaka Sejati Mengenai Lima Palawija, wahai Pustaka Sejati Mengenai Lima Palawija.

.

五谷原來有根生。

.

Wǔgǔ yuánlái yǒu gēn shēng.

.

Karena hadirnya lima palawija maka ada kehidupan.

.

天地本是我父母。

.

Tiāndì běn shì wǒ fùmǔ.

Langit dan bumi adalah ayah beserta ibuku.

.

日月星光助我成。

.

Rì yuè xīngguāng zhù wǒ chéng.

Mentari, rembulan, dan bintang bersinar membantuku secara sempurna.

.

五谷苦楚言不盡。

.

Wǔgǔ kǔchǔ yán bù jìn. 

.

Lima palawija tidaklah akan selesai dibicarakan.

.

五谷原來養命根。

.

Wǔgǔ yuánlái yǎng mìnggēn. 

.

Awal mula lima palawija melahirkan kehidupan.

.

君王重我五谷經。

.

Jūnwáng zhòng wǒ wǔgǔ jīng.

Penguasa bijaksana menyebar-luaskan Pustaka Sejati Lima Palawija-ku.

.

萬里江山樂太平。

.

Wànlǐ jiāngshān yào tàipíng. 

.

Barisan sungai dan gunung sejauh ribuan li akan berbahagia, aman, serta sejahtera.

.

官員重我五谷經。

.

Guānyuán zhòng wǒ wǔgǔ jīng. 

.

Pejabat pemerintah menyebar-luaskan Pustaka Sejati Lima Palawija-ku.

.

子孫世代贈乾坤。

.

Zǐsūn shìdài zèng qiánkūn.

.

Anak cucu tak akan pernah kekurangan.

.

讀書重我五谷經。

.

Dúshū zhòng wǒ wǔgǔ jīng. 

.

Kaum terpelajar menyebar-luaskan Pustaka Sejati Lima Palawija-ku.

.

龍虎榜上中頭名。

.

Lónghǔ bǎng shàng zhōngtóu míng. 

.

Akan memperoleh plakat naga harimau sehingga termashyur.

.

生意重我五谷經。

.

Shēngyì zhòng wǒ wǔgǔ jīng. 

.

Kaum pedagang menyebar-luaskan Pustaka Sejati Lima Palawija-ku.

.

朝朝每日得金銀。

.

Zhāo zhāo měi rì dé jīnyín. 

.

Setiap hari akan beroleh emas dan perak.

.

個個神靈有人敬。

.

Gè gè shénlíng yǒurén jìng.

.

Setiap dewa yang dihormati manusia.

.

那個敬我五谷神。

.

Nàgè jìng wǒ wǔgǔ shén. 

.

Mereka menghormatiku selaku Dewa Lima Palawija.

.

五谷八月初一生。

.

Wǔgǔ bā yuèchū yīshēng. 

.

Lima palawija dilahirkan pada bulan delapan tanggal satu.

.

家家念佛點明燈。

.

Jiā jiā niànfó diǎn míngdēng. 

.

Setiap keluarga yang melafal nama Buddha menyalakan sebuah pelita gemilang.

.

為人在世要敬神。

.

Wéi rén zàishì yào jìngshén 

.

Manusia di muka bumi ini hendaknya bersedia menghormati makhluk suci.

.

不敬神靈枉為人。

.

Bùjìng shénlíng wǎng wéi rén. 

.

Tidak menghormati makhluk suci merupakan kesalahan.

.

留與天下九洲地。

.

Liú yǔ tiānxià jiǔ zhōu dì.

.

Tetap dipertahankan di bawah kolong langit ini, yakni di sembilan kawasan.

.

無有五谷活不成。

.

Wú yǒu wǔgǔ huó bùchéng. 

.

Tanpa lima palawija kehidupan tidaklah sempurna.

.

家有一卷五谷經。

.

Jiā yǒuyī juàn wǔgǔ jīng. 

.

Rumah tangga yang memiliki sejilid Pustaka Sejati Lima Palawija.

.

一生衣祿不受貧。

.

Yīshēng yī lù bù shòu pín.

.

Seumur hidup tiada akan kekurangan.

.

五谷原是聖經寶。

.

Wǔ gǔyuán shì shèngjīng bǎo.

.

Awal mula lima palawija adalah pustaka sejati laksana permata berharga.

.

勝如天下寶合珍。

.

Shèng rú tiānxià bǎo hé zhēn.

.

Kejayaannya dapat disepadankan dengan untaian permata mulia di muka bumi ini.

.

朝中無我無世界。

.

Cháo zhōng wú wǒ wú shìjiè. 

.

Dahulu jika tiada aku, maka tiada dunia ini.

.

世間無我無乾坤。

.

Shìjiān wú wǒ wú qiánkūn. 

.

Jika tiada aku, maka tiada Qian dan Kun.

.

Catatan penerjemah: Qian dan Kun adalah nama dua di antara delapan trigram (trigarit).

.

五谷根生敘不盡。

.

Wǔ gǔgēn shēng xù bù jìn. 

.

Dengan adanya lima palawija kehidupan akan terpelihara (tidak musnah).

.

勸人敬神保安寧。

.

Quàn rén jìngshén bǎo’ān níng.

.

Menyarankan manusia menghaturkan hormat pada makhluk suci, maka keadaan akan aman dan sejahtera.

.

Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . . . 

.

MENELAAH FENOMENA GAIB RUPANG DEWA FUDE ZHENGSHEN (HOK TEK CENG SIN) DENGAN BANTUAN ILMU ASTROLOGI

MENELAAH FENOMENA GAIB RUPANG DEWA FUDE ZHENGSHEN (HOK TEK CENG SIN) DENGAN BANTUAN ILMU ASTROLOGI.

.

Ivan Taniputera.

22 November 2017.

.

Fude Zhengshen (福德正神; Hokkian: Hok Tek Ceng Sin) merupakan salah satu dewa yang banyak dipuja di kelenteng. Seorang sahabat menuturkan pengalaman gaibnya dengan rupang Dewa Fude Zhengshen. Beberapa tahun lalu, sahabat tersebut membeli rupang Dewa Fude Zhengshen dari pedagang barang bekas kaki lima. Rupang tersebut kemudian diletakkannya di atas lemari buku. Jenggot rupang dalam keadaan terurai ke bawah. Beberapa hari kemudian, karena ada suatu keperluan teman tersebut masuk ke ruangan tempat penyimpanan rupang. Ia menyaksikan bahwa keadaan jenggotnya masih seperti biasa. Namun kurang lebih semenit kemudian, setelah mengambil barang yang diperlukan, ia menengok kembali ke rupang dan ternyata jenggotnya sudah berpindah ke atas tangan rupang tersebut. Padahal tidak ada angin atau penyebab lainnya. Berikut ini adalah foto rupangnya.

.

 
 

.

Ini merupakan kasus yang unik. Saya akan mencoba menelaahnya dari sisi ilmu Horary Astrology. Sebelumnya, saya akan membuat bagan Horary Astrologynya.

.

.

 
 

.

Kita akan mengamati rumah kedelapan dan kesembilan, karena ada kaitannya dengan kegaiban serta spiritual. Jika kita amati, maka terdapat Mars di rumah kedelapan. Ini menandakan bahwa Spirit di dalam patung adalah seorang pria. Mars mempunyai sifat pemarah, tetapi ia juga melambangkan pelindung. Jadi, Spirit di dalam rupang dapat melindungi Anda. Ia memiliki pula kekuatan besar. Apabila kita amati lebih jauh, di rumah kesembilan terdapat Matahari, Venus, dan Yupiter. Kita dapat menafsirkan bahwa Spirit itu mempunyai paduan sifat pelindung, cinta kasih, dan murah hati (benevolence). Oleh karenanya, ini merupakan Spirit yang baik. Jika kita lanjutkan dengan mengamati planet-planet lain, maka nampak bahwa fenomena gaib itu terjadi sebagai pertanda atau peringatan agar rupang diletakkan di tempat yang lebih layak serta dilakukan ritual (misalnya dipersembahkan dupa, buah, dan lain sebagainya).

.

Sebenarnya, konsep dalam dunia Spirit sangat sederhana. Agar suatu sosok Spirit dapat memberikan perlindungan, maka perlu dijalin suatu kaitan spiritual dengannya. Antara lain dengan mempersembahkan dupa, buah, dan lain sebagainya. Fenomena gaib tersebut terjadi agar Anda melakukan ritual sebagaimana yang telah dilakukan hingga saat ini. Berdsarkan bagan di atas, ternyata Mars mengalami aspek dengan Nodal Utara (Rahu), sehingga boleh ditafsirkan bahwa Anda mempunyai jalinan jodoh dengan rupang tersebut.

.

Apabila kita telaah lagi bagan di atas, maka nampak bahwa Spirit pada rupang dapat membantu meningkatkan keberuntungan. Tetapi efek sampingnya dapat membuat emosi mudah bergejolak. Berdasarkan konsep dunia Spirit yang pernah saya dengar, sifat atau kepribadian antara Spirit suatu rupang dengan pemilik rupang akan saling mempengaruhi serta berinteraksi suatu sama lain. Jika boleh kita analogikan dengan ilmu fisika, maka ini disebut interferensi. Jadi bila Spirit mempunyai sifat pemarah atau emosional, maka sedikit banyak hal itu akan berpengaruh pada pemilik rupang. Sebaliknya, jika pemilik rupang mempunyai sifat pemarah, maka hal tersebut juga akan mempengaruhi Spirit pada rupang. Ibaratnya adalah seperti cermin berhadapan yang saling mencerminkan satu sama lain. Dengan demikian, Anda perlu sering-sering melatih kesabaran, agar energi emosional pada Spirit mereda.

.

Sebagai tambahan, saya pernah pula mendengar bahwa Spirit pada sebuah rupang mungkin saja merupakan pemilik sebelumnya. Barangkali menarik apabila kita dapat menelusuri siapa pemilik sebelumnya.

.

Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.

 

.

 
 

PERHATIAN: Sebagai tambahan, saya tidak memberikan analisa atau konsultasi gratis. Saya sering menerima email atau message yang meminta analisa gratis. Ini adalah sesuatu yang sia-sia dan juga sangat mengganggu saya. Jika ingin berkonsultasi atau saya analisa, maka itu berbayar. Oleh karenanya, jika Anda ingin analisa atau konsultasi gratis maka mohon agar tidak menghubungi saya. Demikian harap maklum.

MAKNA GAMBAR PADA KAIN PENUTUP ATAU PENGHIAS ALTAR.

.

Ivan Taniputera.

5 September 2017

.

Banyak orang sering menanyakan makna gambar pada kain penutup atau penghias altar. Kain tersebut disebut 壇布 (Tanbu) atau Tokwi dalam dialek Hokkian. Tan sendiri berarti “altar,” sedangkan bu berarti “kain.” Kegunaan kain ini adalah sebagai hiasan saja. Oleh karenanya, jika tidak mempergunakan kain altar juga tidak masalah.

.

 
 

.

Kini kita akan mengulas makna gambar pada kain altar di atas.

Bagian A memuat gambar Delapan Dewa, yang umum dikenal sebagai Baxian (八仙) atau Pat Sian dalam dialek Hokkian. Kedelapan Dewa itu adalah:

.

1.Cao Guojiu (曹國舅)

2. Lan Caihe (藍采和).

3. Zhongli Quan (鐘離權).

4. He Xiangu (何仙姑)

5. Li Tieguai (李鐵拐)

6. Han Xiangzi (韓湘子)

7. Lü Dongbin (呂洞賓)

8. Zhang Guolao (張果老)

.

Bagian B memuat gambar tiga dewa Fulushou (福祿壽), yang melambangkan keberuntungan, kedudukan, dan panjang usia. Ketiganya juga disebut Tiga Bintang atau 三星 (Sanxing). Gambar paling kanan menggambarkan Fu (Keberuntungan); tengah Lu (Kedudukan); dan paling kiri Shou (Panjang Usia).

.

Riwayat Delapan Dewa dan Fulushou sudah banyak dibahas di tempat lainnya. Oleh karenanya, saya tidak akan membahas hal tersebut lebih jauh. Tujuan artikel ini hanyalah memperkenalkan saja makna gambar pada kain penutup altar.

.

Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . . . . . .

.

 

 
 
 

. . PERHATIAN: Sebagai tambahan, saya tidak memberikan analisa atau konsultasi gratis. Saya sering menerima email atau message yang meminta analisa gratis. Ini adalah sesuatu yang sia-sia dan juga sangat mengganggu saya. Jika ingin berkonsultasi atau saya analisa, maka itu berbayar. Oleh karenanya, jika Anda ingin analisa atau konsultasi gratis maka mohon agar tidak menghubungi saya. Demikian harap maklum.

KEGUNAAN GAMBAR NEZHA

KEGUNAAN GAMBAR NEZHA

.

Ivan Taniputera.

14 Agustus 2017.

.

 
 

.

Nezha (哪吒, Hokkian: Lo Cia) merupakan salah satu tokoh yang terkenal dalam kesusastraan dan tradisi China. Gelar Beliau adalah Zhongtan Yuanshuai (中壇元帥) atau San Taizi ( 三太子) Sebenarnya, tokoh Nezha ini berasal dari tradisi India. Menurut tradisi India, Nezha ini disebut Nalakubar dan merupakan putera Kubera (Kuvera)-Dewa Kemakmuran-serta kemenakan Ravana. Dalam bahasa China, Nalakubar ditransliterasi menjadi Naluojiupoluo (那羅鳩婆羅) yang berubah menjadi Naluojubaluo (捺羅俱跋羅), Nazhajuwaluo (那吒矩韈囉), Nazha (那吒), dan kemudian Nezha (哪吒)-sumber wikipedia.

.

Dalam kesusastraan China, riwayat tentang Nezha dapat dijumpai pada Hikayat Penganugerahan Dewata ( 封神演義 Fengshen Yanyi), yang mengambil latar belakang keruntungan Dinasti Shang dan berdirinya Dinasti Chou. Menurut sumber tersebut, Nezha merupakan putra Li Jing (Hokkian: Lie Ceng) dan Nyonya Yin (Hokkian: Oen Hoedjin/ Ejaan Yang Disempurnakan: Un Hujin). Konon Beliau dikandung selama tiga tahun enam bulan. Kelahirannya juga sangat ajaib, yakni berupa bola daging yang kemudian terbelah dan mengeluarkan bayi Nezha. Saat dilahirkan, ia sudah mengenakan pakaian berwarna merah dan memegang gelang emas, yakni salah satu di antara tiga pusaka Nezha. Begitu dilahirkan, Beliau langsung diangkat sebagai murid oleh Dewa Taiyi yang juga merupakan guru ayahnya. Nezha sebenarnya merupakan putera ketiga orang tuanya. Oleh karenanya, ia mempunyai dua orang kakak yang masing-masing bernama Jinzha dan Muzha. Belakangan, Nezha turut membantu dalam peperangan menumbangkan Kaisar Chou Wang (Hokkian Tiu Ong) dari Dinasti Shang yang kejam.

.

Adapun memasang gambar dan rupang Nezha mempunyai manfaat sebagai berikut. Anak-anak yang terlahir pada rumah tersebut akan menjadi pandai dan cerdas. Mereka akan mempunyai prestasi yang baik di sekolah. Kegunaan lain adalah perlindungan dari berbagai energi negatif. Saya telah membuat gambar Nezha bagi keperluan tersebut. Bagi yang memerlukan posternya dapat menghubungi saya.

.

Berikut ini adalah langkah-langkah pembuatan gambar Nezha.

.

(1)

 
 

.

(2)

 
 

.

(3)

 
 

.

(4)

 
 

.

(5)

 
 

.

(6)

 
 

.

 

Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, metafisika, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . . . . . . , 

,

 

 
 

PERHATIAN: Sebagai tambahan, saya tidak memberikan analisa atau konsultasi gratis. Saya sering menerima email atau message yang meminta analisa gratis. Ini adalah sesuatu yang sia-sia dan juga sangat mengganggu saya. Jika ingin berkonsultasi atau saya analisa, maka itu berbayar. Oleh karenanya, jika Anda ingin analisa atau konsultasi gratis maka mohon agar tidak menghubungi saya. Demikian harap maklum.

HU KONGCO TAN SENG ONG (CHEN SHENGWANG)

HU KONGCO TAN SENG ONG (CHEN SHENGWANG).

.

Ivan Taniputera.

12 Maret 2017.

.

Saya memperoleh hu ini dari kuil Tan Seng Ong yang terletak di Jalan Kemenangan, Jakarta. Dewa utama yang dipuja di kuil ini adalah Chen Shengwang (陳聖王, Hokkian: Tan Seng Ong). Secara harafiah Chen Shengwang berarti Raja Suci Bermarga Chen. Nama lain Beliau adalah Chen Yuanguang (陳元光) dan juga digelari Kai Zhang Shengwang (開漳聖王). Riwayat Beliau telah ditulis pada berbagai sumber lainnya, sehingga saya tidak akan memaparkannya lagi. Saya hanya akan mengulas makna hu ini.

.

Hu ini nampaknya mempunyai berbagai kegunaan; yakni untuk keselamatan, rejeki, dan lain sebagainya.

.

 
 

.

Pada kotak bernomor 1 terdapat aksara 奉陳聖王勍令 (Fèng chén shèngwáng qíng lìng) atau “Melaksanakan perintah Chen Shengwang.”

.

Pada lingkaran bernomor 2 terdapat aksara 六丁甲 (Liu Ding Jia). Ini mengacu pada Liu Ding dan Liu Jia, yakni pada dewa penjaga ketertiban semesta.

.

Pada lingkaran bernomor 3 terdapat aksara 元師 (Yuan Shi) yang berarti jenderal. Jadi bersama dengan aksara-aksara pada lingkaran bernomor dua dapat dibaca “Dewa Jenderal Liu Ding dan Liu Jia.”

.

Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . . . . 

.

 

PERHATIAN: Sebagai tambahan, saya tidak memberikan analisa atau konsultasi gratis. Saya sering menerima email atau message yang meminta analisa gratis. Ini adalah sesuatu yang sia-sia dan juga sangat mengganggu saya. Jika ingin berkonsultasi atau saya analisa, maka itu berbayar. Oleh karenanya, jika Anda ingin analisa atau konsultasi gratis maka mohon agar tidak menghubungi saya. Demikian harap maklum.

SERIAL LIPUTAN KELENTENG: KUNJUNGAN KE KELENTENG HOK AN BIO (福安廟 Mandarin: Fuan Miao), GUBUG, KABUPATEN GROBOGAN, JAWA TENGAH

SERIAL LIPUTAN KELENTENG: KUNJUNGAN KE KELENTENG HOK AN BIO (福安廟 Mandarin: Fuan Miao), GUBUG, KABUPATEN GROBOGAN, JAWA TENGAH

Ivan Taniputera
4 November 2012
.
Pada hari ini saya mengunjungi Kelenteng Hok An Bio (福安廟, Mandarin: Fuan Miao) di Gubug, Kabupaten Grobogan. Adapun bangunan tampak depan kelenteng seperti gambar di bawah ini:
.

.

 
Sedangkan bagian ruang utamanya adalah seperti gambar di bawah ini:
.
 
Dewata-dewata yang dipuja di ruang utama antara lain adalah:
.
Di bagian depan terhadap Zhongtan Yuanshuai, lalu di belakangnya terdapat altar Hok Tek Tjin Sin (Fude Zhenshen).
.
Di bagian sampingnya terdapat altar:
.
  • Kwan Te Ya
  • Sam Po Tay Djien
  • Kiu Tian Ming Tjiauw
  • dan lain-lain.
.
 
.
Rupang Dewa Kiu Tian Ming Tjiauw
.
 .
Rupang Dewa Zhongtan Yuanshuai.
.
Sedangkan di bagian samping kanan terdapat ruang altar bagi Trinabi, yakni Buddha, Laozi, dan Kongzi. Ada pula altar bagi Dewa Jing Cui Co Soe Kong.
Di bagian samping kanan terdapat ruang altar bagi Avalokitesvara (Guanyin Busa). Selain itu masih ada pula altar bagi Tee Bo (Mandarin: Dimu).
.
Menurut penuturan dari penjaga bio yang menarik di sini adalah altar bagi Avalokitesvara Bodhisattva, dulunya dipergunakan sebagai altar bagi Yesus dan Bunda Maria. Namun kedua rupang tersebut kini telah dipindahkan ke Gua Maria Kerep.
Kelenteng ini tidak begitu besar, dan waktu saya berkunjung ke sana dalam keadaan sepi.

BAGAIMANA MENENTUKAN DEWA YANG COCOK BAGI ANDA?

BAGAIMANA MENENTUKAN DEWA YANG COCOK BAGI ANDA?

.

Ivan Taniputera.

8 April 2016

.

Banyak orang menanyakan mengenai dewa apakah yang cocok dialtarkan di rumahnya. Sebagai jawaban atas pertanyaan ini, pertama-tama kita perlu menganalisa elemen apakah yang Anda butuhkan. Elemen itulah yang kemudian dicocokkan dengan dewa hendak Anda altarkan di rumah.

.

Banyak orang yang belum mengetahuai bahwa masing-masing dewa mempunyai keterkaitan dengan elemen tertentu. Kendati demikian, tidak semua dewa dapat ditentukan keterkaitan elemennya. Berikut ini adalah contoh dewa-dewa yang dapat dengan mudah ditentukan elemennya.

.

Sebagai catatan, hubungan atau keterkaitan masing-masing dewa di bawah ini dengan elemen tertentu bukanlah ilmu pasti, sehingga tidak ada yang benar dan salah serta tidak perlu diperdebatkan. Diskusi tentu saja masih terbuka, tetapi saya tidak akan melayani debat-debat yang tidak bermanfaat. Masing-masing pihak berhak mempunyai pendapat yang berbeda-beda.  Tidak perlu saling menyalahkan.

 

1. DEWA API (HUODEXINGJUN, 火德 星君. Hokkian: Hwee Tek Seng Kun).

.

 

 
 

.

Berdasarkan namanya, maka nampak jelas bahwa Dewa Huode Xingjun berelemen Api (Huo berarti “api”). Oleh karenanya, orang yang memerlukan elemen Api cocok mengaltarkan Beliau.

.

2. DEWA GUANDI ( 關帝) atau KWAN KONG.

.

 

 
 

Dewa Kwan Kong juga terkait dengan elemen Api. Alasannya adalah sebagai berikut.

.

1) Beliau berwajah merah dan mengenakan jubah hijau. Hijau melambangkan elemen Kayu. Kayu menghasilkan Api.

2) Beliau sering digambarkan menunggang kuda. Kuda ini merupakan lambang cabang bumi Wu, yang juga berelemen Api.

.

Oleh karenanya orang yang memerlukan elemen Kayu dan Api dapat mengaltarkan dewa Kwan Kong.

.

3. DEWA FUDE ZHENGSHEN DAN DEWA BUMI.

.

Ada yang membedakan antara Dewa Fude Zhengshen ( 福德正神 , Hokkian: Hok Tek Cin Sien) dan Dewa Bumi. Namun keduanya jelas sekali berelemen Tanah. Oleh karenanya, orang yang memerlukan elemen Tanah, baik sekali bersembahyang pada Dewa Bumi.

.

4. DEWA SUN GO KONG.

.

 
 

Sumber gambar: wikipedia.

.

Dewa Sun Go Kong (孫悟空, Pinyin: Sun Wukong) mempunyai keterkaitan kuat dengan elemen Logam. Mengapa demikian? Berikut ini adalah alasan-alasannya:

.

1.Dewa Sun Go Kong konon terlahir dari batu. Batu ini berelemen Tanah. Padahal kita mengetahui bahwa menurut siklus lima elemen, Tanah menghasilkan Logam.

.

2. Dewa Sun Go Kong bersenjatakan toya yang terbuat dari logam.

.

3. Dewa Sun Go Kong juga disebut Dewa Kera. Kera ini terkait dengan Cabang Bumi Shen, yang berelemen Logam.

.

Dengan demikian, bagi yang memerlukan elemen Logam cocok mengaltarkan dewa Sun Go Kong.

.

5. DEWI TIANSHANG SHENGMU

.

Dewi Tianshang Shengmu ( 天上聖母 , Hokkian: Thian Shang Seng Bo), merupakan pelindung para pelaut dan nelayan. Oleh karenanya, Beliau mempunyai keterkaitan kuat dengan elemen Air.

.

Pertimbangan lain adalah dengan menelaah diagram Bazi Dewi Tianshang Shengmu. Beliau dilahirkan pada tanggal 23 bulan 3, tahun 960 menurut penanggalan Imlek, atau 21 April 960 menurut penanggalan Masehi. Berikut ini adalah diagram Bazinya.

.

 
 

.

Nampak bahwa Beliau dilahirkan pada hari Ren, yang berunsur Air. Selain itu, banyak pula terdapat elemen Logam. Oleh karenanya, Air menjadi sangat kuat. Dengan demikian, ini sekali lagi memperkuat kesimpulan bahwa Beliau memiliki kaitan kuat dengan elemen Air.

.

Bagi yang memerlukan elemen Air, cocok mengaltarkan Dewi Tianshang Shengmu.

.

6. DEWA LU BAN

.

Dewa Lu Ban ( 魯班 ), merupakan pelindung para tukang kayu. Oleh karenanya, Beliau mempunyai keterkaitan kuat dengan elemen Kayu.

.

7. DEWA JAMBHALA KUNING

.

Ada yang menanyakan Dewa Jambhala Kuning (黃財神, Huang Caishen) termasuk elemen apa.

.

 

 
 

.

Sumber gambar: wikipedia.

.

Meskipun warna kuning menurut tradisi China mewakili elemen Tanah. Namun warna kuning pada Dewa Jambhala Kuning berasal dari warna emas. Oleh karenanya, lebih tepat jika dianggap bahwa Dewa Jambhala Kuning berelemen Logam.

.

Bagi yang memerlukan elemen Kayu, cocok mengaltarkan Beliau.

.

8. DEWA BAOSHENG DADI

.

Dewa Baosheng Dadi ( 保生大帝 , Hokkian: Poo Seng Tay Tee), merupakan dewa pelindung ilmu pengobatan. Semasa hidupnya, Beliau berprofesi sebagai tabib. Oleh karenanya, Beliau tentu banyak berhubungan dengan tumbuhan obat, sehingga berkaitan dengan elemen Kayu. Kendati demikian, kita akan mencoba mendiskusikan hal ini lebih jauh.

.

Baosheng Dadi dilahirkan pada tanggal 15 bulan 3 tahun 979 menurut penanggalan Imlek, yang bertepatan dengan 14 April 979 menurut penanggalan Masehi. Berikut ini adalah diagram Bazi Beliau.

.

 
 
 

Memang benar, bahwa Beliau dilahirkan pada hari Jia yang berelemen Kayu. Namun nampak bahwa elemen Tanah lebih dominan.

.

Terdapat pula kisah mengenai Beliau yang meminta hadiah jubah kaisar, sehingga rupang-rupang Beliau senantiasa digambarkan sedang mengenakan jubah kaisar tersebut. Jubah kaisar berwarna kuning yang melambangkan elemen Tanah.

.

Itulah sebabnya, saya lebih cenderung mengaitkan Dewa Baosheng Dadi dengan elemen Tanah.

.

9. DEWA XUANTIAN SHANGDI

.

Dewa Xuantian Shangdi ( 玄天上帝 , Hokkian: Hian Thian Siang Tee), juga dikenal sebagai Kaisar Utara ( 北帝 , Beidi). Penjuru utara mempunyai elemen Air, sehingga nampaknya Beliau berkaitan dengan elemen Air. Alasan kedua, Xuan (玄) juga berarti “gelap” atau “misterius” dan berkaitan dengan warna hitam. Kebetulan warna hitam juga mewakili elemen Air.

Mitos bahwa Xuantian Shangdi merupakan mantan tukang jagal yang bertobat merupakan pengembangan belakangan berasal dari Dinasti Qing. Tujuannya adalah merendahkan Beliau yang merupakan pelindung dinasti sebelumnya, yakni Ming. Oleh karenanya, kita tidak dapat bertumpu pada mitos ini.

.

Jadi saya lebih setuju mengaitkan Dewa Xuantian Shangdi dengan elemen Air.

.

10. DEWA REJEKI SEMBILAN PENJURU.

.

Terdapat sembilan dewa rejeki yang menguasai sembilan penjuru. Diagram berikut ini barangkali bermanfaat dalam menentukan elemen masing-masing.

.

 

 

Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . .

 

PERHATIAN: Sebagai tambahan, saya tidak memberikan analisa atau konsultasi gratis. Saya sering menerima email atau message yang meminta analisa gratis. Ini adalah sesuatu yang sia-sia dan juga sangat mengganggu saya. Jika ingin berkonsultasi atau saya analisa, maka itu berbayar. Oleh karenanya, jika Anda ingin analisa atau konsultasi gratis maka mohon agar tidak menghubungi saya. Demikian harap maklum.