BAGAIMANA MENINGKATKAN ENERGI SPIRITUAL DEWA DI ALTAR?

.

Ivan Taniputera.

15 Februari 2020.

.

.

Salah seorang klien menanyakan bagaimana meningkatkan energi spiritual dewa di altarnya? Sebagai informasi, klien tersebut mengaltarkan Dewa Bumi. Agar dapat menaburkan manfaat bagi banyak orang, saya lalu menuangkan jawaban bagi pertanyaan tersebut ke dalam artikel ini. Berikut ini adalah cara-cara meningkatkan energi spiritual dewa di altar.

.

1.Hal yang terpenting adalah meneladani kepribadian luhur dewata bersangkutan. Sebagai contoh, Dewa Bumi mempunyai sifat welas asih, berbuat baik tanpa membeda-bedakan (bumi menumbuhkan segala sesuatu bagi semua orang), sabar menanggung segalanya, dan lain sebagainya. Ibaratnya, seseorang yang ingin berdekatan dengan seorang boss. Tentunya harus menyesuaikan diri dengan kepribadian boss itu. Kita hendaknya meneladani kepribadian luhur para dewa di altar kita, sehingga dapat menjadi sosok yang semakin baik dari hari ke hari. Dengan demikian, hal itu akan meningkatkan energi spiritual altar kita.

.

2.Mengetahui sajian yang “disukai” atau dikhususkan bagi dewa tersebut. Sebagai contoh, Dewa Bumi menurut tradisi secara umum menyukai nanas. Meskipun demikian, Dewa Bumi berasal dari tokoh-tokoh setempat yang banyak berbuat kebajikan. Itulah sebabnya, sediakan juga sajian makanan setempat.

.

3.Membaca mantra, sutra, atau pustaka suci dewata terkait. Sebagai contoh, jika mempunyai altar Dewa Bumi boleh melafalkan mantra Dewa Bumi.

,

Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . . . . . . . . . .

.

.

PERHATIAN: Sebagai tambahan, saya tidak memberikan analisa atau konsultasi gratis. Saya sering menerima email atau message yang meminta analisa gratis. Ini adalah sesuatu yang sia-sia dan juga sangat mengganggu saya. Jika ingin berkonsultasi atau saya analisa, maka itu berbayar. Oleh karenanya, jika Anda ingin analisa atau konsultasi gratis maka mohon agar tidak menghubungi saya. Demikian harap maklum.

HU ATAU JIMAT CHINA DARI KUIL ROUFU GUMIAO, JOHOR BAHRU, MALAYSIA

HU ATAU JIMAT CHINA DARI KUIL ROUFU GUMIAO, JOHOR BAHRU, MALAYSIA.

.

Ivan Taniputera.

23 Januari 2019.

.

.

Seorang sahabat, baru saja mengirimkan selembar hu atau jimat China yang berasal dari kuil Roufo Gumiao (柔佛古廟), Johor Bahru, Malaysia. Kuil ini yang juga dinamakan Gumiao dalam bahasa Inggris disebut Old Chinese Temple, dibangun pada abad 19. Dengan demikian, usianya sudah 100 tahun lebih.

.

Pada bagian paling atas hu tersebut terdapat tulisan nama kuil, yakni Roufo Gumiao (柔佛古廟). Selanjutnya terdapat tulisan 玉封 (yù fēng), yang berarti meterai batu pualam. Di bagian bawahnya lagi terdapat aksara-aksara 元天上帝靈符安鎮世 (Yuán tiān shàngdì língfú ān zhèn shì), yang secara harafiah berarti “jimat Dewa Yuantian Shangdi penenteram kota.” Jimat ini berfungsi untuk menolak berbagai bahaya dan permasalahan.

.

Yuantian Shangdi sendiri merupakan dewa utama di kuil ini. Beliau juga dikenal sebagai Xuantian Shangdi (玄天上帝) atau Hian Thian Siang Tee dalam bahasa Hokkian.

.

Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . . . . . . . . . . . 

.

.

PERHATIAN: Sebagai tambahan, saya tidak memberikan analisa atau konsultasi gratis. Saya sering menerima email atau message yang meminta analisa gratis. Ini adalah sesuatu yang sia-sia dan juga sangat mengganggu saya. Jika ingin berkonsultasi atau saya analisa, maka itu berbayar. Oleh karenanya, jika Anda ingin analisa atau konsultasi gratis maka mohon agar tidak menghubungi saya. Demikian harap maklum.

ATURAN MORALITAS DAOIS: TERJEMAHAN PUSTAKA SEJATI MENGENAI TIGA PULUH ENAM DEWA PETIR YANG DIBABARKAN OLEH TAISHANG LAOJUN

ATURAN MORALITAS DAOIS: TERJEMAHAN PUSTAKA SEJATI MENGENAI TIGA PULUH ENAM DEWA PETIR YANG DIBABARKAN OLEH TAISHANG LAOJUN

.

Ivan Taniputera

11 April 2018

.

 

 
 
 

Pada kesempatan kali ini, saya akan menerjemahkan salah satu Pustaka Suci Daois yang membahas mengenai tiga puluh enam aturan moralitas. Oleh karenanya, ini merupakan naskah keagamaan yang sangat penting.

.

Dilarang mengutip dan menyebar luaskan terjemahan ini tanpa seizin penerjemah. Dilarang mengubah apa pun yang tercantum dalam terjemahan ini dari awal hingga akhir. Saran perbaikan terjemahan yang disertai dengan sumber-sumber sahih akan diterima dengan senang hati.

.

太上說朝天謝雷真經

.

Tàishàng Shuō Cháotiānxièléi Zhēnjīng

Penerjemah: Ivan Taniputera

.

昔天尊於龍漢元年,在浮羅世界中,觀衆生有不信三寶及五悖之人,身謝之後,沉沒三塗,永墮地獄為鬼。或犯天條,檢責下鬼所誣,一切衆生,有諸苦楚,不知解謝之門。果熟之時,致招重病雷擊,身沒之後,永墮餓鬼畜生。致使魂神被考,禍患來鍾,深可悲哉。無由解脫,不知上天檢舉有犯天條,至招雷擊三十六條,世人莫能知之。天尊為說三十六條朝天謝雷真經,令人祈謝,罪惡庶知,果報昭然,明所報也。如此果報,豈不痛哉。為說天條,令使敬重天地日月神靈,忠孝君親。令知宿命善惡因緣延生之路,朝天謝罪必獲感通之理。請正一道士,或於觀宇,或在家庭,隨力章醮,請行法事解謝,祈延生筭。虛空探訪使者。隨即奏告,上達天司,罪惡消除,福祿增崇,善功圓滿,以降吉祥。世人罪福,皆屬天曹所管,為人豈不知之。此經乃上天所寶,不傳下世,天人敬仰,萬聖衛之,金闕靈章。有不信之者,永墮酆都。 

.

Xī Tiānzūn yú lóng hàn yuán nián, zài fú luó shìjiè zhōng, guān zhòngshēng yǒu bùxìn sānbǎo jí wǔ bèi zhī rén, shēn xiè zhīhòu, chénmò sān tú, yǒng duò dìyù wéi guǐ. Huò fàn tiān tiáo, jiǎn zé xià guǐ suǒ wū, yīqiè zhòngshēng, yǒu zhū kǔchǔ, bùzhī jiě xiè zhī mén. Guǒ shú zhī shí, zhì zhāo zhòngbìng léijí, shēn méi zhīhòu, yǒng duò èguǐ chùshēng. Zhìshǐ hún shén bèi kǎo, huòhuàn lái zhōng, shēn kěbēi zāi. Wú yóu jiětuō, bùzhī shàngtiān jiǎnjǔ yǒu fàn tiān tiáo, zhì zhāo léijí sānshíliù tiáo, shìrén mò néng zhīzhī. Tiānzūn wéi shuō sānshíliù tiáo cháotiān xièléizhēn jīng, lìng rén qí xiè, zuì’è shù zhī, guǒbào zhāorán, míng suǒ bào yě. Rúcǐ guǒbào, qǐ bù tòng zāi. Wéi shuō tiān tiáo, lìng shǐ jìngzhòng tiāndì rì yuè shénlíng, zhōngxiào jūn qīn. Lìng zhī sùmìng shàn è yīnyuán yánshēng zhī lù, cháotiān xièzuì bì huò gǎn tōng zhī lǐ. Qǐng zhèng yī dàoshi, huò yú guān yǔ, huò zài jiātíng, suí lì zhāng jiào, qǐng xíng fǎshì jiě xiè, qí yánshēng suàn. Xūkōng tànfǎng shǐzhě. Suíjí zòu gào, shàngdá tiān sī, zuì’è xiāochú, fú lù zēng chóng, shàngōng yuánmǎn, yǐjiàng jíxiáng. Shìrén zuì fú, jiē shǔ tiān cáo suǒguǎn, wéi rén qǐ bùzhī zhī. Cǐ jīng nǎi shàngtiān suǒ bǎo, bù chuán xià shì, tiān rén jìngyǎng, wàn shèng wèi zhī, jīn quèlíngzhāng. Yǒu bùxìn zhī zhě, yǒng duò fēngdū.

.

Pada masa Longhan, Tianzun sedang berada di Alam Luoshi. Beliau mengamati para insan yang tidak meyakini Tiga Permata serta melakukan lima kejahatan besar. Diri mereka mengalami kemerosotan dan terjerumus pada tiga kekotoran. Selamanya menjadi penghuni alam neraka atau hantu. Begitu pula mereka melanggar Hukum Langit. Mereka melontarkan berbagai tuduhan palsu. Semua makhluk terjerat dalam penderitaan. Mereka tidak memahami bagaimana caranya mendobrak pintu kemerosotan tersebut. Tatkala buah perbuatannya matang, mereka akan diserang penyakit berat atau disambar petir. Para insan itu akan mengalami kematian dan selamanya terlahir sebagai hantu kelaparan atau hewan. Akibatnya, penderitaan mendatangi mereka tanpa kesempatan membebaskan diri darinya. Tidak mengindahkan Langit mereka malah melanggar aturan-aturannya. Akhirnya 36 petir menyambar mereka. Para insan di dunia tidak memahaminya. Karenanya, Tianzun membabarkan Pustaka Sejati ini, guna membebaskan para insan dari kemerosotan, membuat mereka mengenal berbagai jenis kejahatan beserta akibat-akibatnya. Dengan memahami hal tersebut mereka tidak mengalami penderitaan dan kesedihan. Melalui pembabaran hukum kebenaran itu, mereka akan menghormati Langit, Bumi, beserta dewa penguasa rembulan dan matahari, serta setia pada penguasa negeri. Memahami perihal kebajikan beserta kejahatan merupakan jalan menuju usia panjang. Guna menyirnakan berbagai kemalangan, undanglah seorang rohaniwan Daois (daoshi) dan di halaman rumah menyelenggarakan upacara ritual. Persilakan ia membabarkan mengenai ajaran-ajaran kebenaran. Guna memohon panjang usia, di tengah-tengah tempat terbuka [lakukan ritual] mengirim surat permohonan pada para dewa. Dengan demikian, segenap kejahatan sirna, keberuntungan dan permohonan akan terpenuhi. Untung dan malangnya manusia di dunia adalah selaras dengan jalan Langit. Bagaimana mungkin manusia tidak mengetahuinya? Pustaka ini merupakan permata yang sangat berharga. Belum pernah diturunkan ke dunia. Dihormati para dewa dan manusia. Dapat melindungi puluhan ribu kesucian. Laksana menara emas bagi keajaiban nan luar biasa. Jika diyakini, pustaka ini sanggup membebaskan diri dari kemerosotan.

.

天尊為說報應靈符及天書篆,明世人有犯天條被雷擊之者,以將此符篆較之,庶凡人則知太上感應,如此立教也。天雷十二條者:不忠君主,不孝父母,不敬三寶,拋擲五穀,訶風罵雨,裸露三光,揚惡掩善,不遵正道,心昧天地,信巫魘祝,滅人福果,毀壞經教。犯此天條,則天雷檢察。為說此十二條,以示下民,庶知解謝。地雷十二條者:穢污水漿,將溷江河,毀罵尊長,疑真不信,輕師忘本,曬露褻衣,淫人妻女,惟惡是增,對聖毀願,怨恨宗親,不賑貪困,對天妄語。此十二條屬地雷所管,以示下民,俾曉懺謝之路。人雷十二條者。糜爛五穀,大秤小斗,荒年起價,米中添水,欺曲昧人,穢語兩舌,寸尺長短,剋剝害人,欺善懼惡,久債不還,謀人女妾,酒肉殺生。此十二條人雷主之,世人莫能知之,以示下民,庶知解謝。 

.

Tiānzūn wéi shuō bàoyìng língfú jí tiān shū zhuàn, míng shìrén yǒu fàn tiān tiáo bèi léijí zhī zhě, yǐ jiāng cǐ fú zhuàn jiào zhī, shù fánrén zé zhī tài shàng gǎnyìng, rúcǐ lìjiào yě. Tiān léi shí’èr tiáo zhě: Bù zhōng jūnzhǔ, bùxiào fùmǔ, bùjìng sānbǎo, pāozhì wǔgǔ, hē fēng mà yǔ, luǒlù sānguāng, yáng è yǎn shàn, bù zūn zhèngdào, xīn mèi tiāndì, xìn wūyǎnzhù, miè rén fú guǒ, huǐhuài jīng jiào. Fàn cǐ tiān tiáo, zé tiān léi jiǎnchá. Wéi shuō cǐ shí’èr tiáo, yǐ shì xià mín, shù zhī jiě xiè. Dìléi shí’èr tiáo zhě: Huì wūshuǐ jiāng, jiāng hùn jiānghé, huǐ mà zūnzhǎng, yí zhēn bùxìn, qīng shī wàngběn, shài lù xiè yī, yín rénqī nǚ, wéi è shì zēng, duì shèng huǐ yuàn, yuànhèn zōng qīn, bù zhèn tān kùn, duì tiān wàngyǔ. Cǐ shí’èr tiáo shǔ dìléi suǒguǎn, yǐ shì xià mín, bǐ xiǎo chàn xiè zhī lù. Rén léi shí’èr tiáo zhě. Mílàn wǔgǔ, dà chèng xiǎo dòu, huāng nián qǐjià, mǐ zhōng tiānshuǐ, qī qū mèi rén, huìyǔ liǎng shé, cùn chǐ chángduǎn, kè bō hài rén, qī shàn jù è, jiǔ zhài bù hái, móu rén nǚ qiè, jiǔròu shāshēng. Cǐ shí’èr tiáo rén léi zhǔ zhī, shìrén mò néng zhīzhī, yǐ shì xià mín, shù zhī jiě xiè.

.

Tianzun memaparkan mengenai buku hukuman Langit. Menjelaskan pada manusia di dunia yang melanggar Hukum Langit sehingga disambar petir. Menggunakan hal tersebut untuk menjelaskan berbagai kejahatan dan hukumannya. Setiap insan hendaknya memahami ajaran-ajaran Taishang Laojun sebagai berikut. 

.

Dua belas pelanggaran terkait Petir Langit: (1) tidak setia pada penguasa, (2) tidak berbakti pada orang tua, (3) tidak menghormati Tiga Permata, (4) menyia-nyiakan lima jenis gandum-ganduman (Mandarin: Wugu; Hokkian: Ngo kok-penerjemah), (5) mengutuki angin serta hujan, (6) menampilkan secara serampangan tiga sinar, (7) menyebarkan kejahatan serta menghalangi kebajikan, (8) tidak mematuhi Dao sejati, (9) pikiran tidak menghormati langit dan bumi, (10) meyakini praktisi ilmu gaib pengundang mimpi buruk, (11) memusnahkan buah keberuntungan orang lain, serta (12) merusak pustaka-pustaka yang berisi ajaran kebenaran. Melakukan pelanggaran-pelanggaran ini akan disambar oleh Petir Langit. Dengan memahami dua belas hal ini akan sanggup mengenali beragam perbuatan rendah. 

.

Dua belas pelanggaran terkait Petir Bumi: (1) mengotori air, (2) mengotori sungai, (3) menghina sesepuh, tetua, atau orang yang dituakan, (4) meragukan atau tidak meyakini ajaran sejati, (5) merendahkan atau melupakan guru akar, (6) mengenakan pakaian tidak pantas, (7) menginginkan istri orang lain (wanita sudah menikah), (8) menyebarkan tindakan-tindakan jahat, (9) melawan hal-hal suci dan menghancurkan harapan orang lain, (10) tidak menjaga hubungan baik dengan leluhur atau kerabat, (11) tidak menyirnakan keserakahan beserta kemalasan, serta (12) Mengucapkan kata-kata ceroboh terhadap Langit. Melakukan pelanggaran-pelanggaran ini akan disambar oleh Petir Bumi. Dengan memahami dua belas hal ini akan sanggup mengenali beragam perbuatan rendah.

.

Dua belas pelanggaran terkait Petir Manusia: (1) Memboroskan makanan dan lima gandum-ganduman, (2) mencurangi timbangan (ukuran berat), (3) menimbun barang dan menjualnya dengan harga tinggi, (4) membuang beras ke sungai, (5) mengambil keuntungan secara curang (memanfaatkan orang lain) atau melakukan penipuan, (6) mengucapkan kata-kata tidak layak atau bercabang lidah, (7) mencurangi ukuran panjang, (8) melukai dan membahayakan orang lain, (9) menipu kebajikan dan menakuti-nakuti dengan kejahatan, (10) tidak membayar hutang, (11) berupaya merebut istri orang lain, serta (12) mengonsumsi arak beserta daging dan membunuh kehidupan. Melakukan pelanggaran-pelanggaran ini akan disambar oleh Petir Manusia. Dengan memahami dua belas hal ini akan sanggup mengenali beragam perbuatan rendah.

.

天雷十二者:神霄雷公,五方雷公,行雨雷公,行風雷公,行雲雷公,布澤雷公,行雲雷公,行冰雷公,飛砂雷公,食祟雷公,吞鬼雷公,伏魔雷公。此十二雷公係屬天分,犯天令則禳此十二雷公,以免擊罪。 

.

Tiān léi shí’èr zhě: Shén xiāo léigōng, wǔ fāng léigōng, xíng yǔ léigōng, xíng fēng léigōng, xíng yún léigōng, bù zé léigōng, xíng yún léigōng, xíng bīng léigōng, fēi shā léigōng, shí suì léigōng, tūn guǐ léigōng, fú mó léigōng. Cǐ shí’èr léigōng xì shǔ tiān fèn, fàn tiān lìng zé ráng cǐ shí’èr léigōng, yǐmiǎn jī zuì.

.

Nama-nama dua belas Dewa Petir Langit: Shénxiāo Léigōng, Wǔfāng Léigōng, Xíngyǔ Léigōng, Xíngfēng Léigōng, Xíngyún Léigōng, Bùzé Léigōng, Xíngyún Léigōng, Xíngbīng Léigōng, Fēishā léigōng, Shísuì Léigōng, Tūnguǐ Léigōng, Fúmó léigōng. Demikianlah nama-nama dua belas Dewa Petir Langit. Jika melanggar Hukum Langit hendaknya mengadakan upacara ritual bagi kedua belas Dewa Petir ini, sehingga dapat menyirnakan kemalangan.

.

地雷十二者:紏善雷公,罰惡雷公,社令雷公,發稻雷公,四序雷公,卻灾雷公,收毒雷公,救病雷公,扶危雷公,太昇雷公,巡天雷公,察地雷公。此十二雷乃屬地分,凡人犯地罪,則燒香祈天請罪,以免災苦之因,禱無不應也。 

.

Dìléi shí’èr zhě: Tǒu shàn léigōng, fá è léigōng, shè lìng léigōng, fā dào léigōng, sì xù léigōng, què zāi léigōng, shōu dú léigōng, jiù bìng léigōng, fú wēi léigōng, tài shēng léigōng, xúntiān léigōng, chá dìléi gōng. Cǐ shí’èr léi nǎi shǔdì fēn, fánrén fàn de zuì, zé shāoxiāng qí tiān qǐngzuì, yǐmiǎn zāi kǔ zhī yīn, dǎo wú bù yìng yě.

.

Nama-nama dua belas Dewa Petir Bumi: Tǒushàn Léigōng, Fáè Léigōng, Shèlìng Léigōng, Fādào Léigōng, Sìxù Léigōng, Quèzāi léigōng, Shōudú Léigōng, Jiùbìng Léigōng, Fúwēi Léigōng, Tàishēng Léigōng, Xúntiān Léigōng, Chádì Léigōng. Demikianlah nama-nama dua belas Dewa Petir Bumi. Setiap orang yang melanggar Hukum Bumi, hendaknya mempersembahkan dupa ke langit, sehingga malapetaka beserta kesedihan tidak menimpanya.

.

人雷十二者:收瘟雷公,攝毒雷公,除害雷公,卻禍雷公,封山雷公,破廟雷公,打鬼雷公,伏虎雷公,破瘴雷公,滅尸雷公,蕩怪雷公,管魄雷公。此十二雷乃屬人分,凡人犯人罪,可燒香告斗,隨心禱祝,以免此苦戹,乃大道好生之德也。 

.

Rén léi shí’èr zhě: Shōu wēn léigōng, shè dú léigōng, chú hài léigōng, què huò léigōng, fēng shān léigōng, pò miào léigōng, dǎguǐ léigōng, fú hǔ léigōng, pò zhàng léigōng, miè shī léigōng, dàng guài léigōng, guǎn pò léigōng. Cǐ shí’èr léi nǎi shǔ rén fēn, fánrén fànrén zuì, kě shāoxiāng gào dòu, suíxīn dǎozhù, yǐmiǎn cǐ kǔ è, nǎi dàdào hàoshēng zhī dé yě.

.

Nama-nama dua belas Dewa Petir Manusia: Shōuwēn Léigōng, Shèdú Léigōng, Chúhài Léigōng, Quèhuò Léigōng, Fēngshān Léigōng, Pòmiào Léigōng, Dǎguǐ Léigōng, Fúhǔ Léigōng, Pòzhàng Léigōng, Mièshī Léigōng, Dàngguài Léigōng, Guǎnpò Léigōng. Demikianlah nama-nama dua belas Dewa Petir Manusia. Setiap orang yang melanggar Hukum Manusia, hendaknya mempersembahkan dupa pada Bintang Gantang, memanjatkan doa sepenuh hati, dan menjalankan hidup selaras Dao yang agung, sehingga memperoleh pahala kebajikannya. 

.

道言:此三十六雷,則能輕重善惡。敬之則不犯條律,以降吉祥。不遵敬禮,故犯條律,則示重罪。陽責貧窮,困苦滿足,轉轉不信,墮落地獄為鬼,復出受生身,遇雷擊之後,北酆為鬼,難求出離苦楚,豈不痛哉。北酆有一百二十獄,其獄各有獄主、獄吏、毒虎、毒蛇、毒犬、刀刃峰山。獄吏以杖逐其罪人,登山履刃,毒蛇纏身,罪人身體皆參刀刃,血流滿身,毒獸食飲其血,萬死萬生,無有晝夜。此皆罪人生前致招,墮于北酆,難可盡述,言不可泄。略垂九種大道,開演此經,令使世上凡人知畏,若有此獲罪之因,獲報陽責,可以隨力燒香,虔心告懇天地,祈謝原愆,以免獲報。若有男女在世貧窮,亦可修心整行,轉誦此經,得謝身惡,以禳困苦,自然天佑之矣。大道立言,凡人不可以為常耳,亦不可輕泄,此文乃上天隱祕之書,凡人可能敬重。此經在處,有衛經元帥六人,靈官一十四人,天兵一萬五百人,土地社令當所管城隍,主宰九州風伯城境天神。護持此經,誦轉此經,魔精滅形。生人受之,身宮康泰。死者得之,度上南宮。及有帝主、國王、后妃、臣宰,為國焚祈豐稔,亦可開轉此經,能禳域境民物盡泰,四序清平,永無勍敵。 

.

Dào yán: Cǐ sānshíliù léi, zé néng qīngzhòng shàn è. Jìngzhī zé bùfàn tiáo lǜ, yǐjiàng jíxiáng. Bù zūn jìnglǐ, gù fàn tiáo lǜ, zé shì zhòngzuì. Yáng zé pínqióng, kùnkǔ mǎnzú, zhuǎn zhuǎn bùxìn, duòluò dìyù wéi guǐ, fùchū shòu shēngshēn, yù léijí zhīhòu, běi fēng wéi guǐ, nán qiú chū lí kǔchǔ, qǐ bù tòng zāi. Běi fēng yǒu yībǎi èrshí yù, qí yù gè yǒu yù zhǔ, yùlì, dú hǔ, dúshé, dú quǎn, dāorèn fēngshān. Yùlì yǐ zhàng zhú qí zuìrén, dēngshān lǚ rèn, dúshé chánshēn, zuìrén shēntǐ jiē cān dāorèn, xuè liú mǎn shēn, dú shòu shí yǐn qí xuè, wànsǐ wàn shēng, wú yǒu zhòuyè. Cǐ jiē zuìrén shēngqián zhì zhāo, duò yú běi fēng, nán kě jǐn shù, yán bùkě xiè. Lüè chuí jiǔ zhǒng dàdào, kāiyǎn cǐ jīng, lìng shǐ shìshàng fánrén zhī wèi, ruò yǒu cǐ huò zuì zhī yīn, huò bào yáng zé, kěyǐ suí lì shāoxiāng, qiánxīn gào kěn tiāndì, qí xiè yuán qiān, yǐmiǎn huò bào. Ruò yǒu nánnǚ zàishì pínqióng, yì kě xiū xīn zhěng háng, zhuǎn sòng cǐ jīng, dé xiè shēn è, yǐ ráng kùnkǔ, zìrán tiānyòu zhī yǐ. Dàdào lìyán, fánrén bùkě yǐwéi cháng ěr, yì bùkě qīng xiè, cǐ wénnǎi shàngtiān yǐnmì zhī shū, fánrén kěnéng jìngzhòng. Cǐ jīng zài chù, yǒu wèi jīng yuánshuài liù rén, líng guān yīshísì rén, tiānbīng yī wàn wǔbǎi rén, tǔdì shè lìng dāng suǒguǎn chénghuáng, zhǔzǎi jiǔzhōu fēngbó chéng jìng tiānshén. Hùchí cǐ jīng, sòng zhuǎn cǐ jīng, mó jīng miè xíng. Shēng rén shòu zhī, shēn gōng kāngtài. Sǐzhě dé zhī, dù shàng nángōng. Jí yǒu dì zhǔ, guówáng, hòufēi, chén zǎi, wèi guó fén qí fēng rěn, yì kě kāi zhuǎn cǐ jīng, néng ráng yù jìng mín wù jìn tài, sì xù qīngpíng, yǒng wú qíng dí.

.

Ujaran Dao: Ketiga puluh enam Dewa Petir ini, sanggup meringankan atau melipat-gandakan kebajikan beserta kejahatan. Menghaturkan puja pada mereka serta tidak melanggar ajaran kebenaran, akan mencurahkan keberuntungan. Barangsiapa tidak menjalankan serta menghormatinya, melanggar ajaran kebenaran, dan bahkan melakukan semakin banyak kejahatan, hidupnya akan dicengkeram kemiskinan, keinginannya tidak akan terpenuhi, akan mengalami kemerosotan dan terlahir di alam neraka serta hantu. Jika terlahir kembali akan disambar oleh petir. Ke utara akan menjadi hantu kelaparan. Sulit membebaskan diri dari penderitaan. Bagaimana mungkin ia tidak didera kesakitan? Di sebelah utara terdapat 120 neraka. Masing-masing neraka itu terdapat penguasanya, petugas rendahan neraka, harimau beracun, ular beracun, anjing beracun, dan gunung pisau. Para pejabat rendahan neraka akan memaksa pelaku-pelaku kejahatan memanjat gunung pisau, ular beracun membelit tubuhnya. Tubuh para pelaku kejahatan akan dipotong-potong dengan bilah-bilah pisau. Darah mengalir membasahi sekujur tubuh. Hewan-hewan beracun akan meminum darahnya. Puluhan ribu kali mati dan hidup kembali, tidak peduli siang atau pun malam. Keadaan para pelaku kejahatan di neraka ini sulitlah diutarakan dengan kata-kata. Secara ringkas terdapat sembilan jenis Dao nan agung. Mulai membabarkan pustaka ini dapat membangkitkan rasa hormat para insan di dunia. Jikalau ada orang yang melakukan kejahatan tersebut dan menerima buah atau akibatnya, dapat membakar dupa, dengan sepenuh hati mengakui kesalahan beserta pelanggarannya itu pada Langit dan Bumi, sehingga terhindar dari kemalangan. Jikalau terdapat pria dan wanita di muka bumi ini yang dibelenggu kemiskinan, dapat dengan sepenuh hati melafalkan pustaka suci ini. Secara alami, pada akhirnya Langit akan melindunginya dari kejahatan beserta penderitaan. Ajaran-ajaran Dao nan Agung, tidaklah setiap orang dapat mendengarnya. Selain itu, tidak pula dapat diungkapkan dengan mudah. Ini merupakan pustaka rahasia yang tersembunyi di Langit. Setiap orang dapat menghaturkan hormat padanya. Apabila menempatkan pustaka suci ini di tempat kediaman, maka terdapat enam pengawal Yuanshi, 114 dewa Lingguan, dan 10.500 balatentara langit yang melindungi pustaka suci tersebut. Dewa Bumi akan melindungi kotanya. Dewa penguasa sembilan sungai, angin, dan kota akan melindunginya. Melalui menerima, memahami, dan melafalkan pustaka suci ini, segenap makhluk halus jahat akan sirna. Rakyat hidup aman dan damai. Roh orang meninggal dapat naik menuju Istana Selatan (tujuan yang baik bagi almarhum). Jika terdapat penguasa negeri, raja, ratu, beserta bangsawan, yang melakukan upacara persembahan dengan membakar banyak gandum, disertai pembabaran pustaka suci ini, maka rakyat akan hidup aman dan damai. Keempat penjuru akan damai. Selamanya tidak akan mengalami kekerasan atau serangan musuh. 

.

道言:凡有上士,欲修仙法,採尋藥圃,遇毒蛇虎狼之獸,速誦此經,惡類返歸其元,不能傷害,自然回退。得遇真劑。學道駸進,有會本源,故獲善士同志,心達玄妙,無不應也。亢陽不雨,亦可轉誦此經,以禳缺澤之戹。蟲蝗傷稼,燒香誦持,則滅其類,以消蟲毒。境域水泛不退,浸崩地土,故當速轉真經,其水自退,不能渰陷。其所及有一切瘟疸瘴疫之者,連年不瘥,鬼祟伏尸,魔魅在所為禍,不能除卻,可以燒香轉誦真經,其祟消滅,不能傷害,自然安愈。此經到處,萬神侍衛,精魔潛走,不敢仰視,如此威靈。凡人有昧律法,故當以天篆垂報之,後有獲雷擊之人,天書或在背胸、前脅下、手足之上,將此經中天篆參究,庶知太上之感應,然後焚香,請正一道士轉誦此經。方移其尸,祈天雷宥罪,方可將棺槨盛之以板閉,上留一孔露,天雷不復擊以厝去處,牛馬亦如此乎。敬禮此經,不犯律件,世世為人,衣祿永滋,壽命延長。不敬之者,掠善仙官、錄惡使臣奏呈天府,積業過多,滿足條令,上命一行告下,城隍主者隨即行事,既滅之後,身經北酆,永無出離。當為書篆,以示陽民,可虔心遵信,凡人不可不知也。 

.

Dào yán: Fán yǒu shàng shì, yù xiūxiān fǎ, cǎi xún yào pǔ, yù dúshé hǔláng zhī shòu, sù sòng cǐ jīng, è lèi fǎnguī qí yuán, bùnéng shānghài, zìrán huí tuì. Dé yù zhēn jì. Xué dào qīn jìn, yǒu huì běnyuán, gù huò shàn shì tóngzhì, xīn dá xuánmiào, wú bù yìng yě. Kàng yáng bù yǔ, yì kě zhuǎn sòng cǐ jīng, yǐ ráng quē zé zhī è. Chóng huáng shāng jià, shāoxiāng sòng chí, zé miè qí lèi, yǐ xiāo chóngdú. Jìngyù shuǐ fàn bù tuì, jìn bēng dì tǔ, gù dāng sù zhuǎn zhēn jīng, qí shuǐ zì tuì, bùnéng yǎn xiàn. Qí suǒ jí yǒu yīqiè wēn dǎn zhàng yì zhī zhě, lián nián bù chài, guǐsuì fú shī, mómèi zài suǒwéi huò, bùnéng chúquè, kěyǐ shāoxiāng zhuǎn sòng zhēn jīng, qí suì xiāomiè, bùnéng shānghài, zìrán ān yù. Cǐ jīng dàochù, wàn shén shìwèi, jīng mó qián zǒu, bù gǎn yǎngshì, rúcǐ wēi líng. Fánrén yǒu mèi lǜ fǎ, gù dāng yǐ tiān zhuàn chuí bào zhī, hòu yǒu huò léijí zhī rén, tiān shū huò zài bèi xiōng, qián xié xià, shǒuzú zhī shàng, jiāng cǐ jīng zhōng tiān zhuàn cān jiū, shù zhī tài shàng zhī gǎnyìng, ránhòu fénxiāng, qǐng zhèng yī dàoshi zhuǎn sòng cǐ jīng. Fāng yí qí shī, qí tiān léi yòu zuì, fāng kě jiāng guānguǒ shèng zhī yǐ bǎn bì, shàng liú yī kǒng lù, tiān léi bù fù jí yǐ cuò qùchù, niúmǎ yì rúcǐ hū. Jìnglǐ cǐ jīng, bùfàn lǜ jiàn, shìshì wéi rén, yī lù yǒng zī, shòumìng yáncháng. Bù jìngzhī zhě, lüè shàn xiān guān, lù è shǐ chén zòu chéng tiānfǔ, jī yè guòduō, mǎnzú tiáolìng, shàng mìng yīxíng gào xià, chénghuáng zhǔ zhě suíjí xíngshì, jì miè zhīhòu, shēn jīng běi fēng, yǒng wú chū lí. Dāng wèi shū zhuàn, yǐ shì yáng mín, kě qiánxīn zūn xìn, fánrén bùkě bùzhī yě.

.

Ujaran Dao: Setiap guru pembimbing spiritual, yang ingin melatih Jalan Kedewaan, mencari tumbuhan obat, berjumpa dengan ular, harimau, serigala, dan binatang buas berkaki empat lainnya, jikalau dengan cepat melafalkan pustaka suci ini, segenap malapetaka akan terpukul mundur ke tempat asalnya. Tidak dapat mencelakainya. Secara alami akan kembali ke asalnya. Ia akan mendapatkan obat penyembuh sejati, sanggup mempelajari Dao dengan kemajuan pesat, berjumpa dengan jatidiri asalinya, mengalami perjumpaan menyenangkan dengan sesama penekun spiritual yang bajik, pikiran merealisasi Kemisteriusan nan ajaib, dan tiada hal yang tidak seharusnya, seperti panas berlebihan tanpa turun hujan. Dapat pula membabarkan serta melafalkan pustaka suci ini, mengadakan upacara persembahan guna menanggulangi bencana kekurangan, hama yang memangsa tumbuhan pangan; dengan membakar dupa serta melafalkan pustaka suci ini, segenap bencana tersebut akan sirna. Lebih jauh lagi, juga dapat menghindarkan hewan berbisa, aliran air tidak kunjung kering, menghindarkan tanah longsor, semuanya dimungkinkan melalui pelafalan dan pembabaran pustaka suci ini. Banjir akan surut dengan sendirinya sehingga tidak dapat menimbulkan bahaya. Apabila terjadi wabah penyakit, dimana masyarakat silih berganti jatuh sakit, hantu-hantu bersembunyi di seputar jenazah, iblis-iblis tidak dapat disirnakan dari tempat berjangkitnya wabah tersebut, maka dapat membakar dupa dan melafalkan pustaka suci ini, sehingga segenap makhluk halus jahat sirna. Mereka tidak dapat menimbulkan celaka lagi dan masyarakat disembuhkan dari segenap penyakitnya. Di manapun pustaka suci ini berada, puluhan ribu dewa akan melindungi. Kekuatan jahat akan berlalu dan tiada berani menampakkan dirinya lagi. Demikianlah kedashyatannya. Setiap orang yang melakukan ilmu kegelapan, yakni memanfaatkan kekuatan Langit untuk membalas dendam, sehingga dihantam oleh petir dan mengalami kematiannya. Buku Langit akan dibebankan padanya. Tubuhnya akan terbalik. Tangan dan kakinya akan berada di atas. Pustaka suci ini dipelajari oleh para dewa dengan seksama. Ia hendaknya melapor pada Taishang Laojun, selanjutnya membakar dupa, meminta seorang rohaniwan Dao melafalkan pustaka suci ini, saat meletakkan jenazah, dan memohon agar [dewa] petir mengampuninya. Setelah itu, peti jenazah dapat ditutup. Pada bagian atasnya berilah sebuah lubang. Petir tidak akan menghantamnya lagi dan jenazah dapat dibawa ke pemakaman. Dewa berkepala sapi dan kuda juga akan menghaturkan hormatnya pada pustaka suci ini, sehingga tidak akan mencelakai. Dari generasi ke generasi akan berkelimpahan sandang dan pangan serta berusia panjang. Apabila tidak menghormati pustaka suci ini dan malah melakukan berbagai kejahatan, sehingga kesalahan-kesalahannya tersebut lalu dicatat serta dilaporkan ke Langit sampai jumlahnya menjadi banyak sekali. Kemudian setelah dirasa cukup titah Langit lantas diturunkan ke bumi dan dewa penguasa kota menjatuhkan hukumannya. Dengan demikian, pada akhirnya pelaku kejahatan tersebut akan mengalami kemusnahannya. Ia diseret ke alam penderitaan tanpa ada kesempatan melepaskan diri darinya. Karenanya, bertindaklah selaras pustaka suci ini, sehingga dapat menjadi orang berbudi. Setiap orang hendaknya memahami hal ini. 

.

米中用水

Mǐ zhōng yòngshuǐ

.

Mencampur beras dengan air.

.

荒年起價

Huāng nián qǐjià

.

Menimbun agar harganya meningkat.

.

業通三世

Yè tōng sānshì

.

Sibuk ke sana kemari hingga ke tiga dunia.

.

毀罵三寶

Huǐ mà sānbǎo

.

Menghina Tiga Permata.

.

不孝

Bùxiào

.

Tidak berbakti.

.

果報

Guǒbào

.

Akibat atau pembalasannya akan diterima.

.

因果不修

Yīnguǒ bù xiū

.

Tidak memperbaiki atau melatih diri.

.

卜者術誤

Bǔ zhě shù wù

.

Sehingga melakukan pelanggaran.

.

乃是九幽

Nǎi shì jiǔ yōu

.

Dengan demikian merupakan sembilan kegelapan.

.

元惡過多

Yuán è guòduō

.

Pada mulanya kejahatan sudah sangat banyaknya.

.

罪足

Zuì zú

 

Begitu kejahatan sudah mencapai batasnya.

.

九世之惡

Jiǔ shì zhī è

.

Sembilan dunia dipenuhi kejahatan.

.

惡果滿矣

Èguǒ mǎn yǐ

.

Buah kejahatan telah paripurna.

.

裸露三光

Luǒlù sānguāng

.

Terlihatlah tiga sinar.

.

身口問丸

Shēn kǒu wèn wán

.

Tubuh meminta obat.

.

果非禮上

Guǒ fēilǐ shàng

.

Buahnya tidak mendatangkan sesuatu yang menguntungkan.

.

前世果報

Qiánshì guǒbào

.

Di kehidupan sebelumnya menerima buah perbuatan.

.

天譴之罪

Tiānqiǎn zhī zuì

.

Hukuman Langit bagi kejahatan itu.

.

非言非示

Fēi yán fēi shì

.

Tiada terkatakan dan tiada tergambarkan.

.

州非果將

Zhōu fēi guǒ jiāng

.

Melakukan kejahatan buahnya pasti akan diperoleh di masa mendatang.

.

非道

Fēidào

.

Tidak menjalankan Dao.

.

天露

Tiān lù

.

Langit mengungkapkan.

.

九真惡過

Jiǔ zhēn èguò

.

Sembilan kejahatan besar yang telah dilakukan.

.

罪至

Zuì zhì

.

Kejahatan yang mencapai puncaknya

.

癸非

Guǐ fēi

.

Tiada yang melebihi lagi.

.

天責

Tiān zé

Hukuman Langit.

.

罪及

Zuì jí

.

Jatuh pada pelaku kejahatan.

.

報應

Bàoyìng

.

Balasan atas segenap kejahatan.

.

四世

Sì shì

.

Empat Dunia.

.

貪求不足

Tānqiú bùzú

.

Serakah dan tidak pernah merasa cukup.

.

八嗔

Bā chēn

.

Delapan hal tercela.

.

獲罪

Huò zuì

.

Kejahatan melalui tindakan.

.

口罪

Kǒu zuì

.

Kejahatan melalui ucapan.

.

上天檢察

Shàngtiān jiǎnchá

.

Langit akan mengadilinya.

.

前緣惡業

Qián yuán è yè

.

Buahnya akan ditentukan berdasarkan tindakan jahat tersebut.

.

天令報應

Tiān lìng bàoyìng

.

Hukuman yang dijatuhkan Langit.

.

宿緣惡報

Sù yuán è bào

.

Berupa penderitaan.

.

惡報前緣

È bào qián yuán

.

Perbuatan buruk akan membuahkan akibat.

.

九業之罪

Jiǔ yè zhī zuì

.

Sembilan kejahatan.

.

業通具足

Yè tōng jùzú

.

Setelah dilakukan.

.

諸事滿律

Zhūshì mǎn lǜ

.

Hingga paripurna.

.

天責其報

Tiān zé qí bào

.

Hukuman Langit dijatuhkan padanya.

.

非理所為

Fēilǐ suǒwéi

.

Tiada dapat dihindari adanya.

.

罪盈足

Zuì yíng zú

.

Kejahatan yang berlimpah-limpah.

.

用且非道

Yòng qiě fēidào

.

Hidup tanpa berlandaskan Dao.

.

曲直非正

Qūzhí fēi zhèng

.

Hidup secara menyimpang.

.

九業具足

Jiǔ yè jùzú

.

Sembilan jenis perbuatan.

.

非理亂真

Fēilǐ luànzhēn

.

Dengan sengaja mengacaukan kebenaran.

.

罪滿自受

Zuì mǎn zì shòu

.

Sepenuhnya akan ditanggung diri sendiri.

.

九惡之報

Jiǔ è zhī bào

.

Sembilan Kejahatan sebagaimana telah dimaklumkan.

.

九七之罪

Jiǔqī zhī zuì

.

Sembilan puluh tujuh kejahatan.

.

天察其過

Tiān chá qíguò

.

Hukuman Langit akan menimpanya.

.

九九之罪

Jiǔjiǔ zhī zuì

.

Sembilan puluh sembilan kejahatan.

.

口業之罪

Kǒu yè zhī zuì

.

Perbuatan jahat melalui ucapan.

.

五悖之罪

Wǔ bèi zhī zuì

.

Kejahatan berupa lima jenis pembangkangan.

.

五世之惡

Wǔ shì zhī è

.

Kejahatan di lima dunia.

.

四思之惡

Sì sī zhī è

.

Empat jenis kejahatan melalui pikiran.

RAMALAN TENTANG PENGALAMAN ANEH SEORANG SAHABAT: DUPA YANG TERPENTAL JAUH

RAMALAN TENTANG PENGALAMAN ANEH SEORANG SAHABAT: DUPA YANG TERPENTAL JAUH.

.

Ivan Taniputera.

19 November 2017.

.

Salah seorang sahabat menuturkan pengalaman anehnya. Dupa yang ditancapkannya di altar tiba-tiba dapat terpental jauh. Setelah mengamati gambar yang diberikannya, saya berpendapat bahwa hal itu mustahil terjadi. Waktu itu sehabis menancapkan dupa di altar, ia meninggalkan tempat tersebut sejenak untuk suatu keperluan. Saat kembali, ia terkejut karena menyaksikan dupanya telah jatuh terpental agak jauh dari altar. Apabila jatuhnya di dekat altar, maka hal tersebut masih mungkin terjadi. Untuk jelasnya silakan perhatikan gambar-gambar di bawah ini.

.

Gambar altar adalah sebagai berikut.

.

 

 

.

Selanjutnya, lokasi jatuhnya dupa adalah seperti gambar di bawah ini.

.

 

 
 

Nampak lokasi jatuhnya dupa yang jauh dari altar. Apabila kita boleh kaitkan dengan ilmu fisika, maka sebuah benda dapat jatuh pada lokasi sejauh itu, pasti terdapat kecepatan awal yang mendorongnya agar tiba di sana. Apabila jatuh dengan sendirinya pasti tidak akan jauh-jauh dari altar atau paling tidak adalah tepat di bawah altar. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan pasti ada sesuatu kekuatan yang menyebabkannya. Sulit menemukan penjelasan ilmiah bagi hal ini.

.

Guna menelaah mengenai peristiwa tersebut, terlintas dalam pikiran saya untuk menggunakan metoda ramalan Horary Astrology. Saya lalu membuat bagan Horary Astrology sebagai berikut.

.

 
 

.

Saya menafsirkan bagan di atas sebagai berikut. Memang pada saat itu di tempat sahabat tersebut sedang terjadi kunjungan beberapa Spirit. Menurut perhitungan saya ada empat Spirit. Yang pertama wujudnya adalah seperti seorang pertapa. Kedua, seorang wanita muda. Ketiga, seorang pria yang wujudnya gagah. Keempat seorang wanita paruh baya. Kemungkinan pria gagah itu adalah seorang raja; sedangkan wanita paruh baya adalah permaisurinya. Wanita muda itu adalah putri mereka. Berdasarkan pemusatan pemikiran yang saya lakukan, saya mendapatkan gambaran mengenai wujud mereka namun tidak begitu jelas. Sosok pertapa itu sudah tua dengan rambut memutih. Mungkin ia adalah penasihat spiritual bagi raja beserta keluarganya. Sementara itu, sosok pria gagah tersebut nampak mengenakan semacam ikat kepala yang indah.

.

Mungkin sahabat itu baru saja mengadakan perjalanan ke tempat bersemayamnya para Spirit tersebut. Mungkin juga ia berjanji sesuatu, sehingga mereka berkunjung atau mengikutinya. Spirit-spirit tersebut termasuk makhluk halus tingkat tinggi dan mempunyai energi yang kuat. Terbukti dari dupanya yang dapat terpental cukup jauh.

.

Nampaknya mereka hadir ingin mendengarkan lantunan ajaran-ajaran suci. Oleh karenanya, saya lalu menyarankan pada sahabat tersebut agar melafalkan paritta beserta sutta-sutta agak panjang. Memang berdasarkan sutta-sutta Agama Buddha, para dewa juga sering turun mendengarkan ajaran Hyang Buddha.

.

Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.

 

.

PERHATIAN: Sebagai tambahan, saya tidak memberikan analisa atau konsultasi gratis. Saya sering menerima email atau message yang meminta analisa gratis. Ini adalah sesuatu yang sia-sia dan juga sangat mengganggu saya. Jika ingin berkonsultasi atau saya analisa, maka itu berbayar. Oleh karenanya, jika Anda ingin analisa atau konsultasi gratis maka mohon agar tidak menghubungi saya. Demikian harap maklum.

MENAFSIRKAN MAKNA MIMPI DIBERI GAMBAR TIGA BINTANG KEBERUNTUNGAN (FULUSHOU 福祿壽)

MENAFSIRKAN MAKNA MIMPI DIBERI GAMBAR TIGA BINTANG KEBERUNTUNGAN (FULUSHOU 福祿壽)

.

Ivan Taniputera.

12 Oktober 2017.

.

 

.

Salah seorang sahabat bermimpi diberi gambar Tiga Bintang Keberuntungan (Sanxing 三星 atau Fulushou 福祿壽). Saya mencoba menafsirkan makna mimpi tersebut.

.

Menafsirkan mimpi bukanlah sesuatu yang mudah dan dapat dilakukan serampangan. Suatu mimpi sendiri mempunyai beberapa lapis makna, termasuk makna secara psikologis, sebagaimana yang dibahas oleh Carl Gustav Jung. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini kita akan mengupasnya dari berbagai tataran makna beserta sudut pandang.

.

Pertama-tama, mimpi diberi sesuatu melambangkan suatu tanggung jawab. Artinya, tentu saja juga mempunyai beberapa lapis makna. Saat itu, Anda mungkin sedang merasa mempunyai tanggung jawab dalam memikul atau menangani sesuatu. Ada suatu kesan atau rasa tanggung jawab (sense of responsibility) dalam batin Anda yang belum terselesaikan. Karena Fulushou adalah dewa yang melambangkan kesejahteraan sempurna umat manusia, maka mungkin dalam batin terdalam Anda terdapat rasa tanggung jawag dalam menaburkan kesejahteraan bagi orang lain. Dalam kehidupan sehari-hati, Anda nampaknya merupakan orang yang mudah peduli pada penderitaan orang lain. Bila ada orang yang Anda kenal mengalami kesulitan atau kesedihan, maka Anda merasa bahwa itu adalah beban atau tanggung jawab Anda juga. Anda akan berusaha menolongnya sesuai kemampuan Anda. Kendati demikian, Anda merasa bahwa seringkali pertolongan Anda masih belum memadai. Hal itulah yang barangkali mencetuskan mimpi di atas. Mimpi ini barangkali juga hendak mengingatkan bahwa Anda tidak perlu berputus asa, jika belum dapat menyelesaikan permasalahan orang lain secara sempurna. Yang penting Anda sudah berusaha. Lakukan segala sesuatu yang terbaik. Apa pun hasilnya tidak perlu disesali.

.

Selanjutnya, bila dikaitkan dengan masa mendatang, maka mungkin sekali ini merupakan suatu isyarat bahwa Anda akan diberi suatu tanggung jawab yang menyenangkan. Tanggung jawab itu akan membuat Anda merasa bahwa hidup Anda lebih sempurna. Sebagai contoh, adalah kenaikan jabatan yang tentu saja juga berarti kenaikan gaji. Namun tidak harus demikian. Bisa juga tanggung jawab yang akan segera datang itu berlaku dalam bidang sosial. Jadi, tidak memberikan peningkatan secara keuangan, namun batin Anda akan merasa lebih kaya.

.

Fulushou melambangkn Berkah Langit. Oleh karenanya, pada tataran makna selanjutnya, mungkin sekali ini merupakan pertanda bahwa Anda akan memperoleh keberuntungan atau kebahagiaan yang sangat besar.

.

Mimpi ini juga mungkin merupakan isyarat bahwa Anda disarankan memasang gambar Fulushou. Bagi keperluan tersebut, Anda dapat mengunduh gambar Fulushou di atas dan menjadikannya latar telepon genggam atau komputer Anda. Anda juga boleh mencetak serta membingkainya dan diletakkan di kantor atau rumah Anda.

.

Fulushou berjumlah tiga. Jadi angka tiga nampaknya juga terkait dengan mimpi ini. Ada pun makna angka tiga adalah sebagai berikut:

.

(1) Mempunyai kejujuran dan kesetiaan. Setia terhadap tanggung jawab yang harus dipikulnya atau apapun yang dipercayakan padanya. Jadi, jika ia dipercaya menjaga perbendaharaan harta orang lain, maka ia akan menjaganya sungguh-sungguh.

(2) Berjiwa sosial dan menyukai pekerjaan atau kegiatan yang sifatnya melayani atau mengabdi orang lain, misalnya sebagai dokter, guru, ahli terapi, dan lain sebagainya. Meski tidak mengemban pekerjaan-pekerjaan tersebut secara formal, namun sifat pelayanan atau pengabdian tidak hilang. Jadi menekuni pekerjaan apapun, sifat-sifat tersebut tetap ada. Sebagai contoh, saat berangkat ke kantor, kemungkinan orang yang mempunyai getaran angka 3 akan membantu menyeberangkan terlebih dahulu seorang nenek atau pekerjaan sosial lainnya. Apabila bekerja di pabrik, kemungkinan ia bersedia menjadi petugas P3K yang bertugas memberikan pertolongan saat kecelakaan kerja.

(3) Pandai dalam mencari uang, namun kelemahannya adalah tidak sayang menghabiskan uang tersebut. Biasanya kurang suka berdiam diri dan harus selalu ada kegiatan. Dengan demikian, di waktu senggang biasanya gemar mengikuti kegiatan sosial atau kemasyarakatan, misalnya dengan menjadi pengurus organisasi.

(4) Kelemahannya adalah mudah terjerumus pada kesombongan, terutama bila telah berhasil meraih suatu keberhasilan tertentu.

(5) Karena mudah kasihan pada orang lain dan selalu ingin menolong mereka, maka mudah sekali dimanfaatkan orang lain. Uang atau harta yang diperoleh bisa habis karena ditipu orang, yakni orang yang seolah-olah patut dikasihani padahal tidak. Oleh karenanya, perlu belajar membedakan antara orang yang patut ditolong dan tidak.

(6) Warna yang menguntungkan adalah Biru, ungu, merah, dan coklat. Sementara itu, batu permata yang cocok baginya adalah kecubung (ametis).

.

Menariknya, makna angka tiga juga terkait dengan membantu dan mengabdi pada sesama. Jadi mungkin terdapat benang merah di sini.

.

Lebih jauh lagi, angka tiga juga menguntungkan bagi percintaan atau asmara. Oleh karenanya, boleh juga ditafsirkan bahwa perjodohan akan segera membaik atau memperoleh kemajuan berarti. Meskipun demikian, hal tersebut jangan dilakukan demi sesuatu yang bersifat mementingkan diri sendiri.

.

Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . . . . . . . 

.

 

 

PERHATIAN: Sebagai tambahan, saya tidak memberikan analisa atau konsultasi gratis. Saya sering menerima email atau message yang meminta analisa gratis. Ini adalah sesuatu yang sia-sia dan juga sangat mengganggu saya. Jika ingin berkonsultasi atau saya analisa, maka itu berbayar. Oleh karenanya, jika Anda ingin analisa atau konsultasi gratis maka mohon agar tidak menghubungi saya. Demikian harap maklum.

KEGUNAAN GAMBAR NEZHA

KEGUNAAN GAMBAR NEZHA

.

Ivan Taniputera.

14 Agustus 2017.

.

 
 

.

Nezha (哪吒, Hokkian: Lo Cia) merupakan salah satu tokoh yang terkenal dalam kesusastraan dan tradisi China. Gelar Beliau adalah Zhongtan Yuanshuai (中壇元帥) atau San Taizi ( 三太子) Sebenarnya, tokoh Nezha ini berasal dari tradisi India. Menurut tradisi India, Nezha ini disebut Nalakubar dan merupakan putera Kubera (Kuvera)-Dewa Kemakmuran-serta kemenakan Ravana. Dalam bahasa China, Nalakubar ditransliterasi menjadi Naluojiupoluo (那羅鳩婆羅) yang berubah menjadi Naluojubaluo (捺羅俱跋羅), Nazhajuwaluo (那吒矩韈囉), Nazha (那吒), dan kemudian Nezha (哪吒)-sumber wikipedia.

.

Dalam kesusastraan China, riwayat tentang Nezha dapat dijumpai pada Hikayat Penganugerahan Dewata ( 封神演義 Fengshen Yanyi), yang mengambil latar belakang keruntungan Dinasti Shang dan berdirinya Dinasti Chou. Menurut sumber tersebut, Nezha merupakan putra Li Jing (Hokkian: Lie Ceng) dan Nyonya Yin (Hokkian: Oen Hoedjin/ Ejaan Yang Disempurnakan: Un Hujin). Konon Beliau dikandung selama tiga tahun enam bulan. Kelahirannya juga sangat ajaib, yakni berupa bola daging yang kemudian terbelah dan mengeluarkan bayi Nezha. Saat dilahirkan, ia sudah mengenakan pakaian berwarna merah dan memegang gelang emas, yakni salah satu di antara tiga pusaka Nezha. Begitu dilahirkan, Beliau langsung diangkat sebagai murid oleh Dewa Taiyi yang juga merupakan guru ayahnya. Nezha sebenarnya merupakan putera ketiga orang tuanya. Oleh karenanya, ia mempunyai dua orang kakak yang masing-masing bernama Jinzha dan Muzha. Belakangan, Nezha turut membantu dalam peperangan menumbangkan Kaisar Chou Wang (Hokkian Tiu Ong) dari Dinasti Shang yang kejam.

.

Adapun memasang gambar dan rupang Nezha mempunyai manfaat sebagai berikut. Anak-anak yang terlahir pada rumah tersebut akan menjadi pandai dan cerdas. Mereka akan mempunyai prestasi yang baik di sekolah. Kegunaan lain adalah perlindungan dari berbagai energi negatif. Saya telah membuat gambar Nezha bagi keperluan tersebut. Bagi yang memerlukan posternya dapat menghubungi saya.

.

Berikut ini adalah langkah-langkah pembuatan gambar Nezha.

.

(1)

 
 

.

(2)

 
 

.

(3)

 
 

.

(4)

 
 

.

(5)

 
 

.

(6)

 
 

.

 

Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, metafisika, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . . . . . . , 

,

 

 
 

PERHATIAN: Sebagai tambahan, saya tidak memberikan analisa atau konsultasi gratis. Saya sering menerima email atau message yang meminta analisa gratis. Ini adalah sesuatu yang sia-sia dan juga sangat mengganggu saya. Jika ingin berkonsultasi atau saya analisa, maka itu berbayar. Oleh karenanya, jika Anda ingin analisa atau konsultasi gratis maka mohon agar tidak menghubungi saya. Demikian harap maklum.

RENUNGAN AJARAN DEWA TAN TIK SIOE

RENUNGAN AJARAN DEWA TAN TIK SIOE.

.

Ivan Taniputera.

14 Juni 2017.

.

Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas mengenai ajaran Dewa Tan Tik Sioe:

.

“Kita ada mempoenjai saboewa roema bogrek djanganlah aken memandeng roema bagoes.” (Dewa Tan Tik Sioe pada Moestika Adem Hati, 1917).

.

Apabila kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia modern kurang lebih adalah:

.

“Jika kita memliki rumah yang buruk janganlah mengharapkan rumah mewah.”

.

Berdasarkan ajaran di atas, dapat disimpulkan bahwa kita hendaknya tidak merasa putus asa bila tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Banyak orang mengharapkan hasil yang tinggi namun sewaktu ambisinya tidak tercapai ia menjadi sangat tertekan. Oleh karenanya, kita perlu bersuka cita apa pun hasil yang dicapai.

.

Meskipun demikian, ajaran di atas tidak menyatakan agar kita mudah berpuas diri. Apabila kita merasa atau menganggap rumah kita buruk, tidaklah salah mengharapkan rumah yang lebih baik. Namun berharap saja tidak cukup. Kita perlu berupaya mewujudkannya dengan memanfaatkan segenap kemampuan beserta sumber daya yang kita miliki. Yang penting adalah kita berupaya sebaik mungkin, tetapi apa pun hasilnya perlu kita terima dengan suka cita.

.

Kita dapat menafsirkan ajaran di atas bahwa bila kita menabur sesuatu yang buruk janganlah mengharapkan yang baik. Dalam dunia karir dan usaha, tidak jarang orang saling menjegal serta merugikan satu sama lain. Namun sesuatu yang diperoleh dengan merugikan hak orang lain, tidak akan membuahkan kebaikan. Sesuatu yang buruk mustahil menghasilkan kebaikan. Jika ada sesuatu yang seolah-olah nampak sebagai kebaikan atau kebahagiaan, maka semua itu hanya sementara saja sifatnya.

.

Demikianlah sedikit renungan kita terhadap ajaran Dewa Tan Tik Sioe.

MENENTUKAN ARAH SEMBAHYANG TAHUN BARU IMLEK SETIAP TAHUNNYA

MENENTUKAN ARAH SEMBAHYANG TAHUN BARU IMLEK SETIAP TAHUNNYA.

.

Ivan Taniputera.

29 Januari 2017.

.

Menjelang perayaan Tahun Baru Imlek banyak orang bertanya ke arah manakah meja sembahyang harus dihadapkan, karena memang setiap tahun arahnya berubah-ubah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan daftar arah hadap meja sembahyang Tahun Baru Imlek bagi setiap tahun hingga tahun 2060. Arah hadap didasari oleh arah kedatangan Dewa Rejeki setiap tahunnya.

.

 
 

Berikut ini adalah daftarnya:

2010 (Gengyin): Tenggara

2011 (Xinmao): Utara

2012 (Renchen): Selatan

2013 (Guisi): Barat

2014 (Jiawu): Selatan

2015 (Yiwei): Barat

2016 (Bingshen): Timur

2017 (Dingyou): Tenggara

2018 (Wuxu): Utara

2019 (Jihai): Selatan

2020 (Gengzi): Barat

2021 (Xinchou): Timur

2022 (Renyin): Tenggara

2023 (Guimao): Timur

2024 (Jiachen): Tenggara

2025 (Yisi): Utara

2026 (Bingwu): Selatan

2027 (Dingwei): Barat

2028 (Wushen): Timur

2029 (Jiyou): Tenggara

2030 (Gengxu): Utara

2031 (Xinhai): Selatan

2032 (Renzi): Barat

2033 (Guichou): Selatan

2034 (Jiayin): Barat

2035 (Yimao): Timur

2036 (Bingchen): Tenggara

2037 (Dingsi): Utara

2038 (Wuwu): Selatan

2039 (Jiwei): Barat

2040 (Gengshen): Timur

2041 (Xinyou): Tenggara

2042 (Renxu): Timur

2043 (Guihai): Tenggara

2044 (Jiazi): Utara

2045 (Yichou): Selatan

2046 (Bingyin): Barat

2047 (Dingmao): Timur

2048 (Wuchen): Tenggara

2049 (Jisi): Utara

2050 (Gengwu): Selatan

2051 (Xinwei): Barat

2052 (Renshen): Selatan

2053 (Guiyou): Barat

2054 (Jiaxu): Timur

2055 (Yihai): Tenggara

2056 (Bingzi): Barat

2057 (Dingchou): Selatan

2058 (Wuyin): Barat

2059 (Jimao): Timur

2060(Gengchen): Tenggara

.

Dengan demikian, kita dapat memperhatikan hal menarik sebagai berikut:

1) Dewa Rejeki tidak pernah datang dari arah Barat Laut, Barat Daya, dan Timur Laut.

2) Arah kedatangan Dewa Rejeki itu tersebar secara acak. Dalam kurun waktu 50 tahun, maka Dewa Rejeki:

  • Datang dari arah Barat sebanyak 12 kali.
  • Datang dari arah Selatan sebanyak 11 kali.
  • Datang dari arah Tenggara sebanyak 11 kali
  • Datang dari arah Timur sebanyak 10 kali.
  • Datang dari arah Utara sebanyak 7 kali.

Dewa Rejeki paling banyak datang dari arah barat.

3) Berikut ini adalah pola jeda tahunnya:

Barat: 4-5-7-5-2-5-7-5-2-3-2

Selatan: 2-5-7-5-2-5-7-5-2-5

Tenggara: 7-5-2-5-7-5-2-5-7-5

Timur: 5-2-5-7-5-2-5-7-5

Utara: 7-7-5-7-7-5

.

Pola ini sangat unik dan memerlukan penelitian lebih lanjut.

.

Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . . .

.

 
 
 

PERHATIAN: Sebagai tambahan, saya tidak memberikan analisa atau konsultasi gratis. Saya sering menerima email atau message yang meminta analisa gratis. Ini adalah sesuatu yang sia-sia dan juga sangat mengganggu saya. Jika ingin berkonsultasi atau saya analisa, maka itu berbayar. Oleh karenanya, jika Anda ingin analisa atau konsultasi gratis maka mohon agar tidak menghubungi saya. Demikian harap maklum.

BAGAIMANA MENENTUKAN DEWA YANG COCOK BAGI ANDA?

BAGAIMANA MENENTUKAN DEWA YANG COCOK BAGI ANDA?

.

Ivan Taniputera.

8 April 2016

.

Banyak orang menanyakan mengenai dewa apakah yang cocok dialtarkan di rumahnya. Sebagai jawaban atas pertanyaan ini, pertama-tama kita perlu menganalisa elemen apakah yang Anda butuhkan. Elemen itulah yang kemudian dicocokkan dengan dewa hendak Anda altarkan di rumah.

.

Banyak orang yang belum mengetahuai bahwa masing-masing dewa mempunyai keterkaitan dengan elemen tertentu. Kendati demikian, tidak semua dewa dapat ditentukan keterkaitan elemennya. Berikut ini adalah contoh dewa-dewa yang dapat dengan mudah ditentukan elemennya.

.

Sebagai catatan, hubungan atau keterkaitan masing-masing dewa di bawah ini dengan elemen tertentu bukanlah ilmu pasti, sehingga tidak ada yang benar dan salah serta tidak perlu diperdebatkan. Diskusi tentu saja masih terbuka, tetapi saya tidak akan melayani debat-debat yang tidak bermanfaat. Masing-masing pihak berhak mempunyai pendapat yang berbeda-beda.  Tidak perlu saling menyalahkan.

 

1. DEWA API (HUODEXINGJUN, 火德 星君. Hokkian: Hwee Tek Seng Kun).

.

 

 
 

.

Berdasarkan namanya, maka nampak jelas bahwa Dewa Huode Xingjun berelemen Api (Huo berarti “api”). Oleh karenanya, orang yang memerlukan elemen Api cocok mengaltarkan Beliau.

.

2. DEWA GUANDI ( 關帝) atau KWAN KONG.

.

 

 
 

Dewa Kwan Kong juga terkait dengan elemen Api. Alasannya adalah sebagai berikut.

.

1) Beliau berwajah merah dan mengenakan jubah hijau. Hijau melambangkan elemen Kayu. Kayu menghasilkan Api.

2) Beliau sering digambarkan menunggang kuda. Kuda ini merupakan lambang cabang bumi Wu, yang juga berelemen Api.

.

Oleh karenanya orang yang memerlukan elemen Kayu dan Api dapat mengaltarkan dewa Kwan Kong.

.

3. DEWA FUDE ZHENGSHEN DAN DEWA BUMI.

.

Ada yang membedakan antara Dewa Fude Zhengshen ( 福德正神 , Hokkian: Hok Tek Cin Sien) dan Dewa Bumi. Namun keduanya jelas sekali berelemen Tanah. Oleh karenanya, orang yang memerlukan elemen Tanah, baik sekali bersembahyang pada Dewa Bumi.

.

4. DEWA SUN GO KONG.

.

 
 

Sumber gambar: wikipedia.

.

Dewa Sun Go Kong (孫悟空, Pinyin: Sun Wukong) mempunyai keterkaitan kuat dengan elemen Logam. Mengapa demikian? Berikut ini adalah alasan-alasannya:

.

1.Dewa Sun Go Kong konon terlahir dari batu. Batu ini berelemen Tanah. Padahal kita mengetahui bahwa menurut siklus lima elemen, Tanah menghasilkan Logam.

.

2. Dewa Sun Go Kong bersenjatakan toya yang terbuat dari logam.

.

3. Dewa Sun Go Kong juga disebut Dewa Kera. Kera ini terkait dengan Cabang Bumi Shen, yang berelemen Logam.

.

Dengan demikian, bagi yang memerlukan elemen Logam cocok mengaltarkan dewa Sun Go Kong.

.

5. DEWI TIANSHANG SHENGMU

.

Dewi Tianshang Shengmu ( 天上聖母 , Hokkian: Thian Shang Seng Bo), merupakan pelindung para pelaut dan nelayan. Oleh karenanya, Beliau mempunyai keterkaitan kuat dengan elemen Air.

.

Pertimbangan lain adalah dengan menelaah diagram Bazi Dewi Tianshang Shengmu. Beliau dilahirkan pada tanggal 23 bulan 3, tahun 960 menurut penanggalan Imlek, atau 21 April 960 menurut penanggalan Masehi. Berikut ini adalah diagram Bazinya.

.

 
 

.

Nampak bahwa Beliau dilahirkan pada hari Ren, yang berunsur Air. Selain itu, banyak pula terdapat elemen Logam. Oleh karenanya, Air menjadi sangat kuat. Dengan demikian, ini sekali lagi memperkuat kesimpulan bahwa Beliau memiliki kaitan kuat dengan elemen Air.

.

Bagi yang memerlukan elemen Air, cocok mengaltarkan Dewi Tianshang Shengmu.

.

6. DEWA LU BAN

.

Dewa Lu Ban ( 魯班 ), merupakan pelindung para tukang kayu. Oleh karenanya, Beliau mempunyai keterkaitan kuat dengan elemen Kayu.

.

7. DEWA JAMBHALA KUNING

.

Ada yang menanyakan Dewa Jambhala Kuning (黃財神, Huang Caishen) termasuk elemen apa.

.

 

 
 

.

Sumber gambar: wikipedia.

.

Meskipun warna kuning menurut tradisi China mewakili elemen Tanah. Namun warna kuning pada Dewa Jambhala Kuning berasal dari warna emas. Oleh karenanya, lebih tepat jika dianggap bahwa Dewa Jambhala Kuning berelemen Logam.

.

Bagi yang memerlukan elemen Kayu, cocok mengaltarkan Beliau.

.

8. DEWA BAOSHENG DADI

.

Dewa Baosheng Dadi ( 保生大帝 , Hokkian: Poo Seng Tay Tee), merupakan dewa pelindung ilmu pengobatan. Semasa hidupnya, Beliau berprofesi sebagai tabib. Oleh karenanya, Beliau tentu banyak berhubungan dengan tumbuhan obat, sehingga berkaitan dengan elemen Kayu. Kendati demikian, kita akan mencoba mendiskusikan hal ini lebih jauh.

.

Baosheng Dadi dilahirkan pada tanggal 15 bulan 3 tahun 979 menurut penanggalan Imlek, yang bertepatan dengan 14 April 979 menurut penanggalan Masehi. Berikut ini adalah diagram Bazi Beliau.

.

 
 
 

Memang benar, bahwa Beliau dilahirkan pada hari Jia yang berelemen Kayu. Namun nampak bahwa elemen Tanah lebih dominan.

.

Terdapat pula kisah mengenai Beliau yang meminta hadiah jubah kaisar, sehingga rupang-rupang Beliau senantiasa digambarkan sedang mengenakan jubah kaisar tersebut. Jubah kaisar berwarna kuning yang melambangkan elemen Tanah.

.

Itulah sebabnya, saya lebih cenderung mengaitkan Dewa Baosheng Dadi dengan elemen Tanah.

.

9. DEWA XUANTIAN SHANGDI

.

Dewa Xuantian Shangdi ( 玄天上帝 , Hokkian: Hian Thian Siang Tee), juga dikenal sebagai Kaisar Utara ( 北帝 , Beidi). Penjuru utara mempunyai elemen Air, sehingga nampaknya Beliau berkaitan dengan elemen Air. Alasan kedua, Xuan (玄) juga berarti “gelap” atau “misterius” dan berkaitan dengan warna hitam. Kebetulan warna hitam juga mewakili elemen Air.

Mitos bahwa Xuantian Shangdi merupakan mantan tukang jagal yang bertobat merupakan pengembangan belakangan berasal dari Dinasti Qing. Tujuannya adalah merendahkan Beliau yang merupakan pelindung dinasti sebelumnya, yakni Ming. Oleh karenanya, kita tidak dapat bertumpu pada mitos ini.

.

Jadi saya lebih setuju mengaitkan Dewa Xuantian Shangdi dengan elemen Air.

.

10. DEWA REJEKI SEMBILAN PENJURU.

.

Terdapat sembilan dewa rejeki yang menguasai sembilan penjuru. Diagram berikut ini barangkali bermanfaat dalam menentukan elemen masing-masing.

.

 

 

Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . .

 

PERHATIAN: Sebagai tambahan, saya tidak memberikan analisa atau konsultasi gratis. Saya sering menerima email atau message yang meminta analisa gratis. Ini adalah sesuatu yang sia-sia dan juga sangat mengganggu saya. Jika ingin berkonsultasi atau saya analisa, maka itu berbayar. Oleh karenanya, jika Anda ingin analisa atau konsultasi gratis maka mohon agar tidak menghubungi saya. Demikian harap maklum.

PUSTAKA KLASIK YANG MENARIK TENTANG DEWI INARI OKAMI

PUSTAKA KLASIK YANG MENARIK TENTANG DEWI INARI OKAMI

.

Ivan Taniputera.

28 Oktober 2015

.

 
 

.

Saya menemukan sebuah pustaka klasik tentang Dewa Inari Okami yang sangat menarik karena menyebutkan juga mengenai perbintangan. Sebagai penjelasan, Inari Okami adalah dewa tradisi Jepang, yang diwujudkan sebagai rubah. Pustaka klasik ini sebagian menggunakan aksara Kanji (Hanzi) dan sebagian lagi aksara Hiragana. Oleh karena saya tidak paham Hiragana, maka saya akan mencoba menerjemahkan bagian beraksara Kanji saja. Dengan demikian, sudah pasti terjemahan masih sangat jauh dari sempurna. Tujuan saya adalah hanya berupaya memahami maknanya secara garis besar saja, terutama yang berkaitan dengan astrologi. 

.

Adapun pustaka klasik tersebut berjudul 稲荷大神秘文. 

.

Apabila dibaca dalam bahasa Mandarin maka judul pustaka klasik tersebut adalah Dàohé dà shénmì wén atau Pustaka Rahasia Dewi Agung Inari. Sebagai catatan, aksara Kanji yang mewakili Inari, jika dibaca dalam lafal Mandarin akan berbunyi Daohe. 

.

夫神は唯一にして。御形なし。虚にして。霊有。

.

Aksara 夫神 dalam lafal Jepang dibaca Okami (Mandarin Fushen), yang mungkin merupakan gelar bagi Inari. Kemungkinan bisa diterjemahkan sebagai Dewi Ibu. Aksara 唯一 dibaca Wei yi, dalam lafal Mandarin. Jadi kita mungkin dapat mengartikannya sebagai “Inari adalah satu-satunya…”

御 形 berbunyi Yùxíng, yang dapat diterjemahkan sebagai “berwujud.” なし (nashi) berarti tidak ada. Jadi kita dapat menerjemahkannya sebagai “wujudnya adalah ketiadaan.” 虚 (Mandarin: Xu) berarti kekosongan. 霊有 (Mandarin: ling you) berarti adalah “mempunyai roh.”

.

Jadi baris pertama di atas, terjemahan bebasnya barangkali adalah “Inari adalah satu-satunya, wujudnya adalah ketiadaan, merupakan kekosongan, mempunyai daya roh.”

.

天地開闢て此方。国常立尊を拝し奉れば。

.

天 地開闢 (Mandarin: Tiāndì kāipì), yang dapat diartikan “Langit dan Bumi tercipta.” 此方 (Mandarin: cǐ fāng), yang dapat diartikan “penjuru ini.” 国常立尊 (Mandarin: Guó cháng lì zūn), artinya “penguasa negara menghaturkan sembah padanya.” 拝 (bài) artinya “menyembah.” 奉 (Mandarin: feng), artinya “mempersembahkan.”

.

Jari baris di atas mungkin boleh kita artikan sebagai, “Langit dan Bumi tercipta. Penguasa negara menghaturkan sujud dan persembahan.”

.

天に次玉。地に次玉。人に次玉。豊受の神の流を。

 

.

Mungkin dapat diterjemahkan: “Langit menjadi kumala. Bumi menjadi kumala. Orang menjadi kumala. Menerima berkah surgawi (kedewaan) melimpah.”

.

Jadi menarik sekali, bahwa di sini juga terdapat acuan terhadap konsep “Langit, Bumi, dan Manusia,” atau yang juga disebut “Tiga Anasir” (San Cai, 三才) dalam metafisika China.

.

宇賀之御魂命と。生出給ふ。永く。神納成就なさしめ給へば。

 

Mungkin dapat diterjemahkan, “Istana Melindungi Jiwa Kehidupan. Menunjang munculnya kehidupan. Berlangsung abadi. Dewa mengabulkan segenap dambaan.”

.

天に次玉。地に次玉。人に次玉。

.

Mungkin dapat diterjemahkan, “Langit menjadi kumala. Bumi menjadi kumala. Manusia menjadi kumala.”

.

御末を請。信ずれば。

.

Mungkin boleh diartikan Sang Dewi mengabulkan segenap permohonan. Menaruh keyakinan padanya.

.

天狐地狐空狐赤狐白狐。

.

Artinya adalah: “Rubah Langit, Rubah Bumi, Rubah Angkasa, Rubah Merah, dan Rubah Putih. Kemungkinan ini mengacu pada rubah-rubah pengikut Inari.

.

稲荷の八霊。五狐の神の。光の玉なれば。

.

Mungkin dapat diartikan, “Delapan Roh pelindung sawah atau tumbuhan padi. Lima Dewa Rubah. Merupakan kumala bersinar gemilang.”

.

誰も信ずべし。心願を。以て。空界蓮來。

.

Mungkin dapat diartikan, “Barangsiapa yang meyakini dengan sepenuh hati, maka di angkasa akan muncul teratai.”

.

高空の玉。神狐の神。鏡位を改め。神寶を於て。

.

Mungkin dapat diartikan, “Tinggi di angkasa muncul kumala. Dewa Rubah menganugerahkan Pusaka Kedewaan.”

.

七曜九星。二十八宿。當目星。有程の星。

.

Mungkin dapat diartikan, “Tujuh Benda Langit Sembilan Bintang. Duapuluh Delapan Rasi Bintang. Bintang yang dapat dilihat dengan mata. Bintang penguasa.” Hal ini mengacu pada astrologi. Dua puluh delapan rasi bintang ini di China dikenal sebagai 28 Xiu.

.

私を親しむ。家を守護し。年月日時災無く。

.

Mungkin dapat diartikan, “Segenap keluarga terlindungi. Setiap tahun, bulan, hari, dan jam terlindung dari malapetaka.”

.

夜の守。日の守。大成哉。賢成哉。

.

Mungkin dapat diartikan, “Dilindungi saat malam. Dilindungi saat siang. Kesempurnaan agung. Demikianlah.”

.

稲荷秘文慎み白す。

.

Mungkin dapat diartikan, “Pustaka Agung Rahasia Dewi Inari telah selesai.”

.

Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, metafisika, dan lain-lain silakan kunjungi: