BUKU MERAMAL DENGAN KARTU DOMINO

BUKU MERAMAL DENGAN KARTU DOMINO

 .

Ivan Taniputera

5 November 2013

.

Judul: Petangan Domino

Pengarang: –

Penerbit: Bookhandel “Sunrise,” Batavia, 1946

Jumlah halaman: 120

 

Pada halaman 3 terdapat penjelasan sebagai berikut:

 

KATERANGAN BOEAT MELIATIN

 

Boekoe petangan “DOMINO”, terdiri dari 30 roepa soeal petangan, mengasih djawaban petangan jang tjotjok dan teroes, bilah sadja digoenaken dengen penoeh kapertjajahan.

 

Goena meliatinnja Pembatja perloe 1 stel kartoe Domino.

 

Itoe 1 stel kartoe Domino jang Pembatja soeda perantiken boeat ini boekoe petangan, dilarang pergoenaken oentoek djoedi atawa boeat laen maksoed. Tida dilarang boeat goenaken HIO atawa PENDOEPAHAN dengan oekoepannja boeat bantoe bersihken pikiran dan concentreer kapertjajahan ka itoe satoe djoeroes petangan, soepaja didapetken djawaban jang tjotjok dan semistinja. Petangan “Domino” boleh digoenaken oleh sasoeatoe orang, lelaki-prampoen, toea-moeda, dari segala bangsa dengen praktisch.

 

Boeat satoe pertanjahan goena satoe orang tida boleh dimeliatin sampe 2 kali dalem satoe hari atawa satoe waktoe sasoeda didapetken djawabannja. Tida terlarang kapan orang maoe keramas (tjoetji kepala) of mandi sebelon meliatin. Perloe sedikitnja tjoetji moeka dan tangan serta bersihken moeloet terlebih doeloe.

 

Pada halaman 6-8 terdapat cara mempergunakan ramalan ini:

 

“Lebih doeloe tetepken soeal petangan jang maoe dimeliatin bagi orang jang tertentoe. (Liat pagina 4 dan 5). Diandehken kita maoe meliatin tentang swami-istri jang selaloe hidoep bertentangan, bertoktak dan berselisih. Kita niat maoe petangken bagi marika soeal petangan No. 4, jalah: Swami-istri jang berselisih, bisa kedjadian bertjereh atawa tida.”

 

Itoe 1 stel kartoe Domino jang terdiri dari 28 kartoe preksa doeloe apa masi compleet, Semoea kartoe toeroet dalem djalanja ini petangan, djoega kartoe “Song-kosong”. bila tjotjok djoemlahnja, boleh kotjok atawa adoek-adoek (tjoetji kartoe itoe). Sekarang taro di atas medja dalem soesoenannja jang terdapet paling belakang dengen keadahan tertoetoep, artinja ditaro dalem keadahan seperti maoe moelain berdjoedi dengen terliat mata kartoe. Tarik kartoe jang ka1 dan boeka taro di medja, diandehkan dapat kartoe “Tiga-Kosong………”

 

Kemudian terdapat bagian-bagian penjelasan mengenai jawabannya.

 

Buku ini sangat bermanfaat bagi para peminat ramalan.

 

Bagi yang berminat foto kopi silakan hubungi ivan_taniputera@yahoo.com.

RAMALAN DENGAN KARTU DOMINO: BAGAIMANAKAH KEBERUNTUNGAN SESEORANG

RAMALAN DENGAN KARTU DOMINO: BAGAIMANAKAH KEBERUNTUNGAN SESEORANG?

.

Ivan Taniputera

22 Januari 2015

.

Seseorang menanyakan mengenai keberuntungannya. Saya lalu menggunakan metoda ramalan petangan dengan kartu domino. Setelah menarik satu kartu didapatkan kartu dengan mata 6-1. Kita lalu mengambil lembaran ramalan atau petangannya. Cari pertanyaan nomor 2 pada lajur kiri, lalu cari mata kartu domino 6-1, yang bertepatan dengan nomor 10.

Hasilnya adalah:

“Apa kaoe arep di dalem ini ari, trada boleh dapet.”

Ini menandakan bahwa apa yang sedang Anda harapkan saat ini, tidak akan berhasil. Kita boleh juga menafsirkan bahwa untuk hari ini Anda hendaknya tidak membuat rencana apa pun. Lebih baik mengamati, meneliti, dan mempelajari segala sesuatu terlebih dahulu dengan seksama. Dalam beberapa hari lagi, akan tiba saatnya, dimana rencana Anda akan lebih matang.

Semoga bermanfaat.

Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Bazi, Ziweidoushu, Fengshui, metafisika, dan lain-lain silakan kunjungi:

https://www.facebook.com/groups/339499392807581/

BUKU RAMALAN ATAU PETANGAN DENGAN KARTU DOMINO

BUKU RAMALAN ATAU PETANGAN  DENGAN KARTU DOMINO

.

.

Ivan Taniputera

22 Januari 2015

.

.

Judul: Elmoe Petangan Oleh Pendapetannja Swatoe Nabi jang berilmoe tinggi Digoenaken Dengen 21 bidji mata kaartoe seperti ini tjonto

Penerbit: Elect. Druck Kho Tjeng Bie & Co., Pintoe Besar Batavia, 1922

Jumlah halaman: 24

Buku ini membahas metoda ramalan atau petangan menggunakan kartu domino.

Caranya adalah dengan memilih salah satu di antara 21 pertanyaan berikut ini:

1. Dari kita orang poenja pengharepan bole dapet apa tida.

2. Pegimanakah kita orang poenja peroentoengan.

3. Pegimana apa kita dapet oentoeng atau roegi.

4. Apa kita tetep tinggal di sini apa di lain negri.

5. Orang njang pigi apa kombali apa tida.

6. Barang njang ilang dapat kombali apa tida.

7. Ini sobat betoel ati apa tida.

8. Kita berdjalan  apa slamet apa dengen soesah.

9. Pegimana hatinja itoe orang kras tjinta apa tidak.

10. Ini kawinan djadinja baik apa tiada.

11. Apa bini atawa apa laki kita nanti dapet.

12. Itoe boenting branak laki apa branak prampoewan.

13. Orang njang sakit boleh baik apa mendjadi mati.

14. Orang di dalem kesoesahan dapet ampoen apa tidak.

15. Ini ari banjak tjilaka apa banjak baiknja.

16. Pegimana artinja itoe mengimpi baik apa tida.

17. Pegimana mendapetnja badan kakedoettan.

18. Beroentoeng di darat atawa di laoet.

19. Ini bitjara djadi oentoeng apa djadi kalahnja.

20. Orang njang pigi prang mati apa idoep adanja.

21. Belaki bini betjere balik kombali apa tiada.

Lalu kita menarik satu kartu domino dan melihat hasilnya. Hasil penarikan kartu domino lalu dicocokkan pada lembaran petangan atau ramalan sebagai berikut.

Sebagai contoh kita menanyakan pertanyaan nomor 2 dan mendapatkan kartu domino bermata 3-6. Kita cari nomor 2 pada lajur paling kiri lalu bergerak ke kanan hingga di bawah kartu bermata 3-6 (pada angka 7-ini akan menjadi nomor jawabannya). Didapatkan huruf H.

Selanjutnya kita mencari pada halaman jawaban, yakni pada huruf H, dan baca jawaban nomor 7, yang berbunyi:

“Kaoe poenja oentoeng dengen plahan boleh dapet.”

Berikut ini adalah contoh-contoh halamannya:

Catatan: Bagian T dan U hilang, sehingga kami rekonstruksi dan tulis ulang dari sumber lain.

Berminat kopi segera hubungi ivan_taniputera@yahoo.com.