BUKU PERJALANAN GAIB KE PLANET MARS

BUKU PERJALANAN GAIB KE PLANET MARS

Ivan Taniputera

14 Oktober 2014

 

Judul: Perdjalanan Moedjijat atau Saja Poenja Perdjalanan ke Bintang Mars (Tindakan jang pertama ke “Alam toedjoeh). Djilid ke 1

Penulis: Tjoa Boe Sing

Penerbit: Tan Khoen Swie, Kediri, 1928

Jumlah halaman: 72

 

Buku ini membahas mengenai perjalanan ajaib ke planet Mars dan tempat-tempat lainnya:

 

“Ini kitab sengadja saja terbitken, soepaia bisa menambah goena pembatja’an oemoem.

Boeat kanak-kanak sebagi dongengan akan penggeli hati, kaloe terbatja oleh anak jang telah oemoer dewasa, sebagi djoega pembangoenkan fikiran.

Tetapi boeat orang jang loeas pengetahoeannja, boleh diboeat menimbang kenjata’an.

Sebab boeat saja sendiri anggap boekan perkara jang aneh, karena saja terima dengan perasa’an batin: memang perkara kebatinan, bila dilahirkan dengan zonder beri kenjata’an, kebanjakan dibilang tjoema gila-gila’an sadja.

Maka boeat bangsa Barat, perkara apa sadja jang terasa olehnja, maskipoen hanja terjapai didalam batinnja, akan ditoendjoekkan lahirnja djoega (dinjatakan), soepaia dapat diketahoei oleh oemoem; seperti saja dapat batja dalam ……………”

 

Berikut ini adalah contoh-contoh halamannya:

 

 

 

 

Berminat foto kopi segera hubungi ivan_taniputera@yahoo.com.