BUKU ILMU FIRASAT

BUKU ILMU FIRASAT

.

Ivan Taniputera

17 November 2014

.

Judul: Serat Ngelmi Firasat

 

Terdapat keterangan di bagian sampul dalam bahasa Jawa:

 

“Amarsitakaken Pirasating Djanma, ingkang awon miwah ingkang sae wawatekanipoen, katanda saking kawontenaning woewoekiranipoen ingkang sampoen dipoen moefakati menggah ingkang leresipoen dening para Djamhoer ing tanah Ngarab.”

 

Artinya kurang lebih menyatakan bahwa buku ini memaparkan firasat umat manusia dari yang baik hingga buruk.

 

Terdapat keterangan pula bahwa buku ini merupakan petikan dari Serat Tadjoesalatin.

Penerbit: Boekhandel Tan Khoen Swie, Kediri, 1938

Jumlah halaman: 35

Bahasa: Jawa

Buku ini tidak ada daftar isinya, sehingga akan langsung dipaparkan contoh-contoh halamannya:

Berminat foto kopi segera hubungi ivan_taniputera@yahoo.com.

BUKU TENTANG SPIRITUAL DAN ILMU GAIB

BUKU TENTANG SPIRITUAL DAN ILMU GAIB

 .

Ivan Taniputera

19 Oktober 2014

.

Judul: Soeara Soeksma (Wisikan)

Pada bagian halaman depannya terdapat keterangan:

 

“Kitab ini terkoetip dari kitab pengadjaran Kentjana bahasa Inggris oleh Njonjah H.P. Blavaskij dan disalin ke bahasa Ollanda, didjawikan oleh R. M. Soehatmoko di Soerakarta.

Tersalin ke bahasa Melajoe rendah oleh M. Hardjosoedjono di Papar.

Penerbit: Boekhandel Tan Khoen Swie, Kediri, 1937.

Jumlah halaman: 56.

 

Buku ini membahas berbagai aspek mengenai kebatinan, spiritual, dan ilmu gaib. Berikut ini adalah daftar isinya.

 
 

Terdapat uraian mengenai kundalini di halaman 14:

“Koendalini itoe dinamai kekoeatan jang seperti oelar atau seperti tjintjin, sebab itoe bertjampoeran (seperti spiral) didalam badannja batoe jang memboeat pribadi dapat pandai jaitoe daja kekoeatan Gaib, pokok kekoeatan soeksma jang tertinggal di seberang alat kodrat jang menghoeboeng alat wadag…”

Berikut ini adalah contoh-contoh halamannya:

Berminat foto kopi hubungi ivan_taniputera@yahoo.com.

BUKU PERJALANAN GAIB KE PLANET MARS

BUKU PERJALANAN GAIB KE PLANET MARS

Ivan Taniputera

14 Oktober 2014

 

Judul: Perdjalanan Moedjijat atau Saja Poenja Perdjalanan ke Bintang Mars (Tindakan jang pertama ke “Alam toedjoeh). Djilid ke 1

Penulis: Tjoa Boe Sing

Penerbit: Tan Khoen Swie, Kediri, 1928

Jumlah halaman: 72

 

Buku ini membahas mengenai perjalanan ajaib ke planet Mars dan tempat-tempat lainnya:

 

“Ini kitab sengadja saja terbitken, soepaia bisa menambah goena pembatja’an oemoem.

Boeat kanak-kanak sebagi dongengan akan penggeli hati, kaloe terbatja oleh anak jang telah oemoer dewasa, sebagi djoega pembangoenkan fikiran.

Tetapi boeat orang jang loeas pengetahoeannja, boleh diboeat menimbang kenjata’an.

Sebab boeat saja sendiri anggap boekan perkara jang aneh, karena saja terima dengan perasa’an batin: memang perkara kebatinan, bila dilahirkan dengan zonder beri kenjata’an, kebanjakan dibilang tjoema gila-gila’an sadja.

Maka boeat bangsa Barat, perkara apa sadja jang terasa olehnja, maskipoen hanja terjapai didalam batinnja, akan ditoendjoekkan lahirnja djoega (dinjatakan), soepaia dapat diketahoei oleh oemoem; seperti saja dapat batja dalam ……………”

 

Berikut ini adalah contoh-contoh halamannya:

 

 

 

 

Berminat foto kopi segera hubungi ivan_taniputera@yahoo.com.

BUKU KEBATINAN TENTANG WEJANGAN DAN AJARAN BERBAGAI GURU SPIRITUAL ILMU KESEMPURNAAN

BUKU KEBATINAN TENTANG WEJANGAN DAN AJARAN BERBAGAI GURU SPIRITUAL ILMU KESEMPURNAAN

Ivan Taniputera

13 Oktober 2014

.

Judul: Ilmoe Wedjangan Goeroe-goeroe

Penerbit: Boekhandel Tan Khoen Swie, Kediri, 1935

Jumlah halaman: 83

Pada bagian sampulnya tertulis:

“Mentjeritakan doea poeloeh matjam Wedjangan dari Goeroe-goeroe jang mengadjarkan Ilmoe Kesempoerna’an. Terhimpoen dari satoe persatoe Wedjangan.”

Buku ini meriwayatkan seseorang bernama Prastowo, di Surakarta, yang gemar beguru ilmu tua (ilmu kesempurnaan spiritual) dan senang berguru ilmu kebatinan:

“Pada waktoe itoe oemoernja sedang 17 taoen. Adapoen jang mendjadi sebabnja soeka bergoeroe itoe, jalah karena kerapkali mendenger pertjakapan handai-taulannja, jang seolah-olah dirahasiakan, sehingga ia tida boleh toeroet tjampoer dalam pertjakapan itoe. Hal jang demikikan menjebabkan akan boleh toeroet dalam pertjakapan itoe. Akan tetapi keinginannja itoe selaloe tinggal mendjadi keinginan sadja…”

Keinginan itulah yang mendorong Prastowo berguru pada berbagai guru spiritual.  Prastowo pertama-tama berguru pada Kijai Iman Mandrowo (halaman 5):

“Apabila orang bergoeroe pada kijai Imam Mandrowo, onkostnja ditentoekan, jaitoe: seorang f 10,- sedikitnja. Adapoen wang f10,- itoe, jang f 5,- boeat maskawin dan jang f 5,- lagi boeat onkost lain2, misalnja: ongkost memboeat slametan….”

Selanjutnya diriwayatkan mengenai pengajaran guru tersebut. Berikut ini adalah kutipan percakapan mereka:

“K (singkatan dari Kijai-penulis) “Anakda beloem bergoeroe lain, melainkan pada saja inikah?”

P (singkatan dari Prastowo-penulis) Begitoe, Kijai, baroe sekali ini bergoeroe.”

K “O, ja, itoelah sebabnja. Nah tjoba saja bertanja begini: Kalau anakda mempoenjai soedara, sampai lama tida bertemoe, apa namanja itoe?”

Prastowo sampai lama ta’ pandai mendjawab. kemoedian katanja:

P, “Ingat-ingat hanja lama tidak bertemoe itoelah namanja.”

K, “Bagaimana rasa hati anakda? Rasa hati itoelah jang saja tanjakan.”….”

Selanjutnya Prastowo juga berguru pada guru-guru lainnya. Buku ini meriwayatkan pengalaman Prastowo dalam menimba ilmu spiritual.

Berikut ini adalah daftar isinya:

Berikut ini adalah contoh-contoh halamannya:

Berminat foto kopi hubungi ivan_taniputera@yahoo.com.