SUTRA DHARANI BOLANNASHEPOLI YANG DISABDAKAN BUDDHA (TAISHO TRIPITAKA 1384)

SUTRA DHARANI BOLANNASHEPOLI YANG DISABDAKAN BUDDHA (TAISHO TRIPITAKA 1384)

.

佛說鉢蘭那賖嚩哩大陀羅尼經

.

Fo shuō bō lán nà shē pó lī dà tuóluóní jīng.

.

Taisho Tripitaka 1384

.

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

Xītiān yì jīng sānzàng cháo sàn dàfū shì guāng lù qīng míngjiào dàshī chén fǎ xián fèng zhào yì.

.

Diterjemahkan dari bahasa Sansekerta ke bahasa Mandarin oleh Yang Arya Faxian.

Diterjemahkan dari bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia oleh Ivan Taniputera.

.

Jasa pahala terjemahan ini dilimpahkan pada Empat Permata.

.

Dilarang menyebar luaskan sebagian atau seluruh terjemahan ini tanpa seizin penerjemah. Jika telah mendapatkan izin untuk disebar-luaskan maka tidak boleh menambah atau mengurangi apa pun yang terdapat di terjemahan ini dari awal sampai akhir, dan linknya harus tetap dicantumkan.

.

Kritik dan saran membangun untuk kesempurnaan terjemahan diterima dengan senang hati.

.

Naskah berbahasa Mandarin diambil dari cbeta.

.

CATATAN PENERJEMAH BAHASA INDONESIA:

.

Ada sumber yang menyebutkan bahwa bōlánnàshēpólī merupakan transliterasi bahasa Mandarin bagi Pranasabalin dan ada pula yang menyebutkan Parnavarsari. Pada terjemahan ini, kita akan tetap mempertahankan transliterasi bahasa Mandarinnya.

.

爾時世尊告阿難言。我觀世間無量眾生。多造罪業墮於惡趣。經無量時方得出離。縱生為人身肢不具。設得完具薄福少慧。常為惡魔及惡鬼神。於晝夜中伺得其便種種惱害不得安隱。我愍斯等與說鉢蘭那賒嚩哩大陀羅尼。辟除惡魔及惡鬼神。若有眾生得聞此陀羅尼。發至誠心受持讀誦供養恭敬。令彼惡魔及惡鬼神悉皆遠離。災害消除無諸疾疫。所住之處安隱快樂。爾時世尊即說陀羅尼曰。

.

Ěr shí shìzūn gào ānán yán. Wǒ guān shìjiān wúliàng zhòngshēng. Duō zào zuìyè duò yú è qù. Jīng wúliàng shí fāng dé chū lí. Zòng shēng wéi rénshēn zhī bùjù. Shè dé wán jù báo fú shǎo huì. Cháng wéi èmó jí è guǐshén. Yú zhòuyè zhōng cì dé qí biàn zhǒngzhǒng nǎo hài bùdé ān yǐn. Wǒ mǐn sī děng yǔ shuō bō lán nà shē mó lī dà tuóluóní. Pì chú èmó jí è guǐshén. Ruò yǒu zhòngshēng dé wén cǐ tuóluóní. Fā zhì chéngxīn shòu chí dú sòng gòngyǎng gōngjìng. Lìng bǐ èmó jí è guǐshén xījiē yuǎnlí. Zāihài xiāochú wú zhū jí yì. Suǒ zhù zhī chù ān yǐn kuàilè. Ěr shí shìzūn jí shuō tuóluóní yuē.

.

Ketika itu, Yang Dijunjungi Dunia memberitahu Ananda, “Aku mengamati para makhluk yang tiada terhingga jumlahnya di dunia. Banyak di antara mereka yang menempuh jalan tidak bajik, sehingga terjerat dalam alam-alam penderitaan. Setelah melalui masa yang tiada terhitung lamanya, barulah mereka dapat terlepas darinya. Bahkan jika terlahir sebagai manusia, anggota-anggota tubuhnya juga tidak akan sempurna. Kendati memperoleh anggota tubuh yang lengkap, mereka hanya memiliki sedikit keberuntungan dan kecerdasan rendah saja. Sering dikuasai oleh iblis dan para makhluk halus jahat. Siang dan malam akan mengalami banyak permasalahan, sehingga tidak memperoleh ketenangan. Karena belas kasihKu pada mereka, akan kubabarkan dharani agung bernama Bolannashepoli, yang sanggup menyirnakan seluruh iblis dan makhluk halus jahat. Jika ada makhluk yang berkesempatan mendengar dharani ini, lalu menerima, mengingat, melafalkan, serta menghaturkan hormat padanya, seluruh iblis dan para makhluk halus jahat itu akan tersingkir darinya. Segenap permasalahan akan sirna dan terbebas dari penyakit. Kehidupannya akan tenang serta diliputi kebahagiaan.” Kemudian Yang Dijunjungi Dunia melafalkan dharaninya:

.

那謨(1)囉怛那(2)怛囉(3)夜(4)野(5)那莫阿(6)哩也(7)阿彌多(8)婆(9)野(10)怛他(11)誐多(12)野(13)阿囉曷(14)帝(15)三藐訖三(16)沒馱(17)野(18)那謨(19)阿(20)哩也(21)嚩路吉帝(22)說囉(23)野(24)冒提薩埵(25)野(26)摩賀(27)薩埵(28)野(29)摩賀(30)哥(31)嚕尼哥(32)野(33)那謨(34)摩賀(35)娑他(36)摩鉢囉(37)鉢多(38)鉢多(39)野(40)冒提薩埵(41)野(42)摩賀(43)薩埵野(44)嚩(45)摩泥(46)埵(47)那莫瀉(48)彌(49)怛網(50)那摩瀉(51)彌嚩(52)摩泥(53)必舍(54)唧鉢蘭那(55)舍嚩哩(56)鉢蘭那(57)舍嚩哩婆誐嚩底(58)播(59)舍鉢囉輸馱(60)哩尼(61)夜(62)儞哥(63)儞左(64)訥婆(65)夜(66)儞踰(67)咄鉢(68)殿帝(69)夜哥(70)唧禰(71)怛踰(72)夜(73)哥(74)唧咄摩(75)踰(76)曳(77)計(78)唧訥鉢捺囉(79)嚩(80)曳(81)計(82)唧訥播(83)夜(84)娑(85)曳(86)計(87)唧捺毘[亭*夜](88)婆夜(89)曳(90)計(91)唧訥波娑哩誐(92)烏波娑哩誐(93)三嚩(94)馱(95)嚩(96)烏咄鉢(97)殿帝(98)薩哩嚩(99)尼多(100)儞(101)薩哩嚩(102)娑多(103)薩哩微(104)帝(105)嚩(106)羅多(107)伊舞(108)咄鉢(109)殿(110)帝(111)那半尼多(112)怛捺泥(113)那薩帝(114)那(115)薩爹嚩(116)計(117)那(118)伊毘半尼多(119)提瑟吒(120)乃(121)摩賀(122)滿怛囉(123)鉢柰(124)惹(125)惹惹惹(126)摩摩薩波哩嚩(127)囉寫(128)犖羼酤嚕(129)玉鉢鼎(130)波哩播(131)羅曩(132)扇(133)鼎莎悉爹(134)野曩酤嚕(135)怛[寧*也]他(136)唵(137)阿蜜哩(138)帝(139)末說娑當(140)倪(141)摩(142)末囉摩(143)末囉(144)設末鉢囉(145)設末(146)烏波設末(147)咄努尾咄努(148)咄隷(149)咄母隷(150)娑嚩(151)賀(152)唵(153)鉢蘭那(154)舍嚩哩娑嚩(155)賀(156)那莫設嚩囉(157)赧(158)摩賀(159)舍嚩囉(160)赧(161)必舍(162)唧鉢蘭那(163)舍嚩哩(164)必舍(165)唧(166)遏設泥(167)末設泥娑嚩(168)賀(169)唵(170)必舍(171)唧娑嚩(172)賀(173)盎酤哩(174)莽酤哩(175)鉢蘭那(176)舍嚩哩娑嚩(177)賀(178)那莫舍嚩囉(179)赧(180)必舍(181)唧鉢蘭那(182)舍嚩哩(183)必舍(184)唧娑嚩(185)賀(186).

.

1. 引

2.二合

3.二合

4.引

5.一.

6.引.

7.二合.

8.引.

9.引

10.二

11.引.

12.引.

13.三.

14.二合

15.引.

16.二合

17.引.

18.四.

19.引.

20.引.

21.二合引.

22.引

23.引

24.五.

25.引.

26.六.

27.引.

28.引.

29.七.

30.引.

31.引.

32.引.

33.八.

34.引.

35.引.

36.二合引.

37.二合引

38.二合引.

39.二合引.

40.九.

41.引.

42.十.

43.引.

44.十一.

45.引.

46.去聲呼.

47.引.

48.引.

49.十二.

50.二合引.

51.引.

52.引.

53.去聲十三.

54.引.

55.二合.

56.十四.

57.二合.

58.十五.

59.引.

60.引.

61.十六.

62.引.

63.引.

64.十七.

65.二合.

66.引.

67. 二合 .

68.二合.

69.引十八.

70.引.

71.引.

72.引十九.

73.引.

74.引.

75.二合引.

76.引二十.

77.引.

78.引.

79.二合.

80.二十一.

81.引.

82.引.

83.引.

84.引.

85.引二十二.

86.引.

87.引.

88.切身引.

89.引二十三.

90.引.

91.引.

92.二合引二十四.

93.二合.

94.無鉢切.

95.引.

96.引二十五.

97.二合.

98.引二十六.

99.二合引.

100.引.

101.二十七.

102.二合引.

103.二合引二十八.

104.二合引.

105.引.

106.引.

107.二十九.

108.引.

109.二合.

110.三十.

111.引.

112.三十一.

113.去聲呼.

114.引.

115.三十二.

116.引.

117.引.

118.三十三.

119.引.

120.二合引.

121.三十四.

122.引.

123.二合.

124.引三十五.

125.仁佐切下同.

126.三十六.

127.引.

128.三十七.

129.三十八.

130.二合.

131.引.

132.三十九.

133.引.

134.二合引.

135.四十.

136.引四十一.

137.引.

138.二合.

139.引四十二.

140.二合引.

141.引四十三.

142.引.

143.引.

144.四十四.

145.二合.

146.四十五.

147.四十六.

148.四十七.

149.引.

150.引.

151.二合引.

152.引四十八.

153.引.

154.二合.

155.二合引.

156.引四十九.

157.引.

158.引五十.

159,引.

160.引.

161.引五十一.

162.引.

163.二合.

164.五十二.

165.引.

166.五十三.

167.去聲呼.

168.二合引.

169.引五十四.

170.引.

171.引.

172.二合引.

173.引五十五.

174.引.

175.引五十六.

176.二合.

177.二合引.

178.引五十七.

179.引.

180.引五十八.

181.引.

182.二合.

183.五十九.

184.引.

185.二合引.

186.引六十.

.

Nà mó (1) luō dá nà (2) dá luō (3) yè (4) yě (5) nà mò ā (6) lī yě (7) ē mí duō (8) pó (9) yě (10) dá tā (11) é duō (12) yě (13) ā luō hé (14) dì (15) sān miǎo qì sān (16) méi tuó (17) yě (18) nà mó (19) ā (20) lī yě (21) pó lù jí dì (22) shuō luō (23) yě (24) mào tí sà duǒ (25) yě (26) mó hè (27) sà duǒ (28) yě (29) mó hè (30) gē (31) lǔ ní gē (32) yě (33) nà mó (34) mó hè (35) suō tā (36) mó bō luō (37) bō duō (38) bō duō (39) yě (40) mào tí sà duǒ (41) yě (42) mó hè (43) sà duǒ yě (44) pó (45) mó ní (46) duǒ (47) nà mò xiè (48) mí (49) dá wǎng (50) nà mó xiè (51) mí pó (52) mó ní (53) bì shě (54) jī bō lán nà (55) shě pó lī (56) bō lán nà (57) shě pó lī pó é pó dǐ (58) bō (59) shě bō luō shū tuó (60) lī ní (61) yè (62) nǐ gē (63) nǐ zuǒ (64) nè pó (65) yè (66) nǐ yú (67) duō bō (68) diàn dì (69) yè gē (70) jī mí (71) dá yú (72) yè (73) gē (74) jī duō mó (75) yú (76) yè (77) jì (78) jī nè bō nà luō (79) pó (80) yè (81) jì (82) jī nè bō (83) yè (84) suō (85) yè (86) jì (87) jī nà pí [tíng*yè](88) pó yè (89) yè (90) jì (91) jī nè bō suō lī é (92) wū bō suō lī é (93) sān pó (94) tuó (95) pó (96) wū duō bō (97) diàn dì (98) sà lī pó (99) ní duō (100) nǐ (101) sà lī pó (102) suō duō (103) sà lī wēi (104) dì (105) pó (106) luó duō (107) yī wǔ (108) duō bō (109) diàn (110) dì (111) nà bàn ní duō (112) dá nà ní (113) nà sà dì (114) nà (115) sà diē pó (116) jì (117) nà (118) yī pí bàn ní duō (119) tí sè zhā (120) nǎi (121) mó hè (122) mǎn dá luō (123) bō nài (124) rě (125) rě rě rě (126) mó mó sà bō lī pó (127) luō xiě (128) luò chàn gū lǔ (129) yù bō dǐng (130) bō lī bō (131) luó nǎng (132) shàn (133) dǐng shā xī diē (134) yě nǎng gū lǔ (135) dá [nie] tā (136) ǎn (137) ā mì lī (138) dì (139) mò shuō suō dāng (140) ní (141) mó (142) mò luō mó (143) mò luō (144) shè mò bō luō (145) shè mò (146) wū bō shè mò (147) duō nǔ wěi duō nǔ (148) duō lì (149) duō mǔ lì (150) suō pó (151) hè (152) ǎn (153) bō lán nà (154) shě pó lī suō pó (155) hè (156) nà mò shè pó luō (157) nǎn (158) mó hè (159) shě pó luō (160) nǎn (161) bì shě (162) jī bō lán nà (163) shě pó lī (164) bì shě (165) jī (166) è shè ní (167) mò shè ní suō pó (168) hè (169) ǎn (170) bì shě (171) jī suō pó (172) hè (173) àng gū lī (174) mǎng gū lī (175) bō lán nà (176) shě pó lī suō pó (177) hè (178) nà mò shě pó luō (179) nǎn (180) bì shě (181) jī bō lán nà (182) shě pó lī (183) bì shě (184) jī suō pó (185) hè (186).

.

爾時阿難。得聞世尊說此陀羅尼已。白言世尊願勿有慮。我當憶持宣流於世。使諸眾生獲大善利。作是語已即用頭頂。禮世尊足歡喜而退。

.

Ěr shí ānán. Dé wén shìzūn shuō cǐ tuóluóní yǐ. Bái yán shìzūn yuàn wù yǒu lǜ. Wǒ dāng yì chí xuān liú yú shì. Shǐ zhū zhòngshēng huò dà shànlì. Zuò shì yǔ yǐ jí yòng tóudǐng. Lǐ shìzūn zú huānxǐ ér tuì.

.

Ananda telah selesai mendengar Buddha melafalkan dharani tersebut. Ia berkata pada Buddha, “Dengan harapan menghilangkan segenap ketakutan, aku akan mengingat dan menyebarkan dharani ini di dunia, sehingga para makhluk dapat merealisasi kebajikan agung.” Ia kemudian menghaturkan hormat pada Buddha dan dengan gembira kembali ke tempat kediamannya.

.

佛說鉢蘭那賒嚩哩大陀羅尼經

Sutra Dharani Bolannashepoli Yang Disabdakan Buddha [telah selesai dibabarkan].

KESAKSIAN: MOBIL YANG LAKU TERJUAL SETELAH MELAKUKAN TATA CARA PEMBERSIHAN YANG SAYA SARANKAN

KESAKSIAN: MOBIL YANG LAKU TERJUAL SETELAH MELAKUKAN TATA CARA PEMBERSIHAN YANG SAYA SARANKAN.

.

Ivan Taniputera.

3 Januari 2020

.

Hari ini, saya mendapatkan berita yang menggembirakan dari seorang klien. Beberapa waktu yang lalu, ia berkonsultasi mengenai mobilnya yang semenjak lama sulit terjual. Beberapa orang sudah berniat membelinya, tetapi batal. Saya lalu menyarankan suatu ritual pembersihan pada klien tersebut. Ternyata tidak lama kemudian, mobilnya laku terjual. Berikut ini adalah email yang saya terima tersebut.

.

.

Transkripnya adalah seperti di bawah ini:

.

Dear Pak Ivan,

Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman pribadi saya.

Benar skali apa yg Pak Ivan sarankan di bwh, segera stlh sy membawa ke bengkel utk melakukan check up, pulang nya sy singgah ke tmpt cuci mobil dan melakukan pembersihan berdsrkan saran dari Pak Ivan. Pd bbrp hari berikut nya lgs saja banyak yg menanyakan mengenai kendaraan yg sy iklankan tsb. Pada akhir nya berhasil kejual dgn org yg cocok, meskipun harga nya jauh di bwh yg sy iklankan, tapi pembeli nya sgt baik, dan sy lbh rela jual ke beliau, drpdata ke makelar yg di mana mendapatkan untung yg lbh byk lg mgkn. Yg sy harapkan, smoga mobil tsb dpt memberikan, apa yg pembeli sdh harapkan.

.

Ada lg 1 saran yg sdg sy tunggu2, dan akan segera sy lakukan, yaitu menempatkan air mancur di sektor utara rumah, kebetulan ini sdg dlm tahap pembuatan, dan akan segera di kirimkan, sy akan menginformasikan kembali, stlh memasangkan air mancur tsb nanti nya Pak Ivan.

Terima kasih skali lg atas saran2 yg telah Pak Ivan berikan dan membantu sy.
Smoga Pak Ivan dpt di berkahi lbh byk lg, krn slalu brsedia org2 yg membutuhkan.

,

Terima kasih, Pak Ivan.

.

Karena ini merupakan sesuatu yang sangat menarik. maka saya lalu meminta izin untuk menuangkannya menjadi artikel. Kita dapat memperoleh manfaat dari pengalaman ini. Hal apa yang dapat kita pelajari? Pertama-tama, agar sebuah benda laku terjual, kita memerlukan pancaran energi yang baik. Orang awam mungkin menyebutnya sebagai aura. Setiap benda, baik itu rumah, kendaraan, batu perhiasan, dan lain sebagainya, juga mempunyai pancaran energinya sendiri-sendiri. Apabila energi rumah itu baik, maka akan cepat terjual. Seringkali energi ini tertutup oleh berbagai hal, sehingga menjadi suram. Oleh sebab itu, diperlukan ritual pembersihan agar energinya menjadi cerah kembali. Setelah dilakukan ritual pembersihan, maka keadaan menjadi berbalik drastis. Saya merasa sangat senang dapat menaburkan manfaat. Kedua, yang tidak kalah penting adalah kita hendaknya senantiasa membangkitkan pikiran positif dan banyak berbuat baik, sehingga pancaran energi kita juga akan dipenuhi oleh keberuntungan. Demikianlah, pelajaran berharga yang dapat kita peroleh dari pengalaman ini.

.

Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . . . . . . . . . .

.

,

PERHATIAN: Sebagai tambahan, saya tidak memberikan analisa atau konsultasi gratis. Saya sering menerima email atau message yang meminta analisa gratis. Ini adalah sesuatu yang sia-sia dan juga sangat mengganggu saya. Jika ingin berkonsultasi atau saya analisa, maka itu berbayar. Oleh karenanya, jika Anda ingin analisa atau konsultasi gratis maka mohon agar tidak menghubungi saya. Demikian harap maklum.

BEBERAPA HU ATAU TALISMAN CHINA (CHINESE TALISMAN) YANG DIMUAT DALAM TONGSHU (ALMANAK CHINA)

BEBERAPA HU ATAU TALISMAN CHINA (CHINESE TALISMAN) YANG DIMUAT DALAM TONGSHU (ALMANAK CHINA).

.

Ivan Taniputera.

21 Juli 2018.

.

Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan berbagai hu atau talisman yang dimuat di Tongshu (通書). Tujuan saya hanyalah sekedar berbagi saja. Berikut ini adalah hu atau talisman China yang dimaksud.

. 

1. HU UNTUK MENANGKAL KEMALANGAN DAN BENCANA.

.

 

.

Hu ini mempunyai kegunaan menangkal kemalangan dan bencana. Dapat ditempelkan di bagian rumah yang mengandung energi buruk atau angker. Kendati demikian, jika dirasa tidak ada lokasi yang berenergi buruk atau angker, hu ini boleh ditempelkan di mana saja.

.

2. HU PINTU UTAMA RUMAH.

.

 

.

Hu ini ditempelkan pada dinding bagian dalam, yakni di atas pintu utama rumah Anda. Kegunaannya adalah menghalau pengaruh buruk yang berasal dari luar.

.

3. HU PINTU RUANGAN DALAM RUMAH.

.

 

.

Hu ini dapat ditempelkan pada bagian atas atau dekat pintu-pintu ruangan dalam rumah; khususnya pintu kamar tidur.

.

4. HU PELINDUNG DAPUR.

.

 

.

Hu ini dapat ditempelkan pada dapur. Kegunaannya adalah untuk melindungi dapur serta menyelaraskan energi-energi di dalamnya. Hui ini biasanya ditempelkan di dekat altar Dewa Dapur.

.

5. HU PENGHALAU MAKHLUK-MAKHLUK HALUS JAHAT.

.

 

.

Hu ini mempunyai kegunaan menyingkirkan makhluk-makhluk halus jahat. Dapat ditempelkan di pintu kamar tidur atau dekat ranjang anak-anak serta balita; khususnya yang masih sering menangis di malam hari. Ruangan-ruangan yang dirasa angker boleh juga ditempeli hu ini. Orang yang merasa takut terhadap makhluk halus atau sering diganggu oleh mereka, boleh menempelkan hu ini pada bagian atas pintu kamar tidur.

.

6. HU PERLINDUNGAN DAN KEBERUNTUNGAN SELAMA DALAM PERJALANAN.

.

 

.

Hu cocok sekali dibawa oleh mereka yang sedang mengadakan perjalanan atau bepergian. Kegunaannya adalah menghalau kemalangan dan mendatangkan keberuntungan. Setiap anggota keluarga yang turut serta dalam perjalanan boleh membawanya dalam dompet atau tas masing-masing.

.

Jika Anda ingin menggunakan berbagai hu di atas, maka sebaiknya Anda gambar sendiri dengan penuh keyakinan, kesungguhan, dan ketulusan. Meskipun demikian, yang patut diingat Anda harus mempunyai guru spiritual sebagai pembimbing dalam hal ini. Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, artikel ini hanya bertujuan untuk berbagi pengetahuan saja, bukan anjuran untuk menggunakan berbagai hu di atas. Tanpa bimbingan guru maka merupakan penyalah-gunaan ilmu. Penyalah-gunaan ilmu risiko ditanggung sendiri.

.

Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . .

.

PERHATIAN: Sebagai tambahan, saya tidak memberikan analisa atau konsultasi gratis. Saya sering menerima email atau message yang meminta analisa gratis. Ini adalah sesuatu yang sia-sia dan juga sangat mengganggu saya. Jika ingin berkonsultasi atau saya analisa, maka itu berbayar. Oleh karenanya, jika Anda ingin analisa atau konsultasi gratis maka mohon agar tidak menghubungi saya. Demikian harap maklum.

ATURAN MORALITAS DAOIS: TERJEMAHAN PUSTAKA SEJATI MENGENAI TIGA PULUH ENAM DEWA PETIR YANG DIBABARKAN OLEH TAISHANG LAOJUN

ATURAN MORALITAS DAOIS: TERJEMAHAN PUSTAKA SEJATI MENGENAI TIGA PULUH ENAM DEWA PETIR YANG DIBABARKAN OLEH TAISHANG LAOJUN

.

Ivan Taniputera

11 April 2018

.

 

 
 
 

Pada kesempatan kali ini, saya akan menerjemahkan salah satu Pustaka Suci Daois yang membahas mengenai tiga puluh enam aturan moralitas. Oleh karenanya, ini merupakan naskah keagamaan yang sangat penting.

.

Dilarang mengutip dan menyebar luaskan terjemahan ini tanpa seizin penerjemah. Dilarang mengubah apa pun yang tercantum dalam terjemahan ini dari awal hingga akhir. Saran perbaikan terjemahan yang disertai dengan sumber-sumber sahih akan diterima dengan senang hati.

.

太上說朝天謝雷真經

.

Tàishàng Shuō Cháotiānxièléi Zhēnjīng

Penerjemah: Ivan Taniputera

.

昔天尊於龍漢元年,在浮羅世界中,觀衆生有不信三寶及五悖之人,身謝之後,沉沒三塗,永墮地獄為鬼。或犯天條,檢責下鬼所誣,一切衆生,有諸苦楚,不知解謝之門。果熟之時,致招重病雷擊,身沒之後,永墮餓鬼畜生。致使魂神被考,禍患來鍾,深可悲哉。無由解脫,不知上天檢舉有犯天條,至招雷擊三十六條,世人莫能知之。天尊為說三十六條朝天謝雷真經,令人祈謝,罪惡庶知,果報昭然,明所報也。如此果報,豈不痛哉。為說天條,令使敬重天地日月神靈,忠孝君親。令知宿命善惡因緣延生之路,朝天謝罪必獲感通之理。請正一道士,或於觀宇,或在家庭,隨力章醮,請行法事解謝,祈延生筭。虛空探訪使者。隨即奏告,上達天司,罪惡消除,福祿增崇,善功圓滿,以降吉祥。世人罪福,皆屬天曹所管,為人豈不知之。此經乃上天所寶,不傳下世,天人敬仰,萬聖衛之,金闕靈章。有不信之者,永墮酆都。 

.

Xī Tiānzūn yú lóng hàn yuán nián, zài fú luó shìjiè zhōng, guān zhòngshēng yǒu bùxìn sānbǎo jí wǔ bèi zhī rén, shēn xiè zhīhòu, chénmò sān tú, yǒng duò dìyù wéi guǐ. Huò fàn tiān tiáo, jiǎn zé xià guǐ suǒ wū, yīqiè zhòngshēng, yǒu zhū kǔchǔ, bùzhī jiě xiè zhī mén. Guǒ shú zhī shí, zhì zhāo zhòngbìng léijí, shēn méi zhīhòu, yǒng duò èguǐ chùshēng. Zhìshǐ hún shén bèi kǎo, huòhuàn lái zhōng, shēn kěbēi zāi. Wú yóu jiětuō, bùzhī shàngtiān jiǎnjǔ yǒu fàn tiān tiáo, zhì zhāo léijí sānshíliù tiáo, shìrén mò néng zhīzhī. Tiānzūn wéi shuō sānshíliù tiáo cháotiān xièléizhēn jīng, lìng rén qí xiè, zuì’è shù zhī, guǒbào zhāorán, míng suǒ bào yě. Rúcǐ guǒbào, qǐ bù tòng zāi. Wéi shuō tiān tiáo, lìng shǐ jìngzhòng tiāndì rì yuè shénlíng, zhōngxiào jūn qīn. Lìng zhī sùmìng shàn è yīnyuán yánshēng zhī lù, cháotiān xièzuì bì huò gǎn tōng zhī lǐ. Qǐng zhèng yī dàoshi, huò yú guān yǔ, huò zài jiātíng, suí lì zhāng jiào, qǐng xíng fǎshì jiě xiè, qí yánshēng suàn. Xūkōng tànfǎng shǐzhě. Suíjí zòu gào, shàngdá tiān sī, zuì’è xiāochú, fú lù zēng chóng, shàngōng yuánmǎn, yǐjiàng jíxiáng. Shìrén zuì fú, jiē shǔ tiān cáo suǒguǎn, wéi rén qǐ bùzhī zhī. Cǐ jīng nǎi shàngtiān suǒ bǎo, bù chuán xià shì, tiān rén jìngyǎng, wàn shèng wèi zhī, jīn quèlíngzhāng. Yǒu bùxìn zhī zhě, yǒng duò fēngdū.

.

Pada masa Longhan, Tianzun sedang berada di Alam Luoshi. Beliau mengamati para insan yang tidak meyakini Tiga Permata serta melakukan lima kejahatan besar. Diri mereka mengalami kemerosotan dan terjerumus pada tiga kekotoran. Selamanya menjadi penghuni alam neraka atau hantu. Begitu pula mereka melanggar Hukum Langit. Mereka melontarkan berbagai tuduhan palsu. Semua makhluk terjerat dalam penderitaan. Mereka tidak memahami bagaimana caranya mendobrak pintu kemerosotan tersebut. Tatkala buah perbuatannya matang, mereka akan diserang penyakit berat atau disambar petir. Para insan itu akan mengalami kematian dan selamanya terlahir sebagai hantu kelaparan atau hewan. Akibatnya, penderitaan mendatangi mereka tanpa kesempatan membebaskan diri darinya. Tidak mengindahkan Langit mereka malah melanggar aturan-aturannya. Akhirnya 36 petir menyambar mereka. Para insan di dunia tidak memahaminya. Karenanya, Tianzun membabarkan Pustaka Sejati ini, guna membebaskan para insan dari kemerosotan, membuat mereka mengenal berbagai jenis kejahatan beserta akibat-akibatnya. Dengan memahami hal tersebut mereka tidak mengalami penderitaan dan kesedihan. Melalui pembabaran hukum kebenaran itu, mereka akan menghormati Langit, Bumi, beserta dewa penguasa rembulan dan matahari, serta setia pada penguasa negeri. Memahami perihal kebajikan beserta kejahatan merupakan jalan menuju usia panjang. Guna menyirnakan berbagai kemalangan, undanglah seorang rohaniwan Daois (daoshi) dan di halaman rumah menyelenggarakan upacara ritual. Persilakan ia membabarkan mengenai ajaran-ajaran kebenaran. Guna memohon panjang usia, di tengah-tengah tempat terbuka [lakukan ritual] mengirim surat permohonan pada para dewa. Dengan demikian, segenap kejahatan sirna, keberuntungan dan permohonan akan terpenuhi. Untung dan malangnya manusia di dunia adalah selaras dengan jalan Langit. Bagaimana mungkin manusia tidak mengetahuinya? Pustaka ini merupakan permata yang sangat berharga. Belum pernah diturunkan ke dunia. Dihormati para dewa dan manusia. Dapat melindungi puluhan ribu kesucian. Laksana menara emas bagi keajaiban nan luar biasa. Jika diyakini, pustaka ini sanggup membebaskan diri dari kemerosotan.

.

天尊為說報應靈符及天書篆,明世人有犯天條被雷擊之者,以將此符篆較之,庶凡人則知太上感應,如此立教也。天雷十二條者:不忠君主,不孝父母,不敬三寶,拋擲五穀,訶風罵雨,裸露三光,揚惡掩善,不遵正道,心昧天地,信巫魘祝,滅人福果,毀壞經教。犯此天條,則天雷檢察。為說此十二條,以示下民,庶知解謝。地雷十二條者:穢污水漿,將溷江河,毀罵尊長,疑真不信,輕師忘本,曬露褻衣,淫人妻女,惟惡是增,對聖毀願,怨恨宗親,不賑貪困,對天妄語。此十二條屬地雷所管,以示下民,俾曉懺謝之路。人雷十二條者。糜爛五穀,大秤小斗,荒年起價,米中添水,欺曲昧人,穢語兩舌,寸尺長短,剋剝害人,欺善懼惡,久債不還,謀人女妾,酒肉殺生。此十二條人雷主之,世人莫能知之,以示下民,庶知解謝。 

.

Tiānzūn wéi shuō bàoyìng língfú jí tiān shū zhuàn, míng shìrén yǒu fàn tiān tiáo bèi léijí zhī zhě, yǐ jiāng cǐ fú zhuàn jiào zhī, shù fánrén zé zhī tài shàng gǎnyìng, rúcǐ lìjiào yě. Tiān léi shí’èr tiáo zhě: Bù zhōng jūnzhǔ, bùxiào fùmǔ, bùjìng sānbǎo, pāozhì wǔgǔ, hē fēng mà yǔ, luǒlù sānguāng, yáng è yǎn shàn, bù zūn zhèngdào, xīn mèi tiāndì, xìn wūyǎnzhù, miè rén fú guǒ, huǐhuài jīng jiào. Fàn cǐ tiān tiáo, zé tiān léi jiǎnchá. Wéi shuō cǐ shí’èr tiáo, yǐ shì xià mín, shù zhī jiě xiè. Dìléi shí’èr tiáo zhě: Huì wūshuǐ jiāng, jiāng hùn jiānghé, huǐ mà zūnzhǎng, yí zhēn bùxìn, qīng shī wàngběn, shài lù xiè yī, yín rénqī nǚ, wéi è shì zēng, duì shèng huǐ yuàn, yuànhèn zōng qīn, bù zhèn tān kùn, duì tiān wàngyǔ. Cǐ shí’èr tiáo shǔ dìléi suǒguǎn, yǐ shì xià mín, bǐ xiǎo chàn xiè zhī lù. Rén léi shí’èr tiáo zhě. Mílàn wǔgǔ, dà chèng xiǎo dòu, huāng nián qǐjià, mǐ zhōng tiānshuǐ, qī qū mèi rén, huìyǔ liǎng shé, cùn chǐ chángduǎn, kè bō hài rén, qī shàn jù è, jiǔ zhài bù hái, móu rén nǚ qiè, jiǔròu shāshēng. Cǐ shí’èr tiáo rén léi zhǔ zhī, shìrén mò néng zhīzhī, yǐ shì xià mín, shù zhī jiě xiè.

.

Tianzun memaparkan mengenai buku hukuman Langit. Menjelaskan pada manusia di dunia yang melanggar Hukum Langit sehingga disambar petir. Menggunakan hal tersebut untuk menjelaskan berbagai kejahatan dan hukumannya. Setiap insan hendaknya memahami ajaran-ajaran Taishang Laojun sebagai berikut. 

.

Dua belas pelanggaran terkait Petir Langit: (1) tidak setia pada penguasa, (2) tidak berbakti pada orang tua, (3) tidak menghormati Tiga Permata, (4) menyia-nyiakan lima jenis gandum-ganduman (Mandarin: Wugu; Hokkian: Ngo kok-penerjemah), (5) mengutuki angin serta hujan, (6) menampilkan secara serampangan tiga sinar, (7) menyebarkan kejahatan serta menghalangi kebajikan, (8) tidak mematuhi Dao sejati, (9) pikiran tidak menghormati langit dan bumi, (10) meyakini praktisi ilmu gaib pengundang mimpi buruk, (11) memusnahkan buah keberuntungan orang lain, serta (12) merusak pustaka-pustaka yang berisi ajaran kebenaran. Melakukan pelanggaran-pelanggaran ini akan disambar oleh Petir Langit. Dengan memahami dua belas hal ini akan sanggup mengenali beragam perbuatan rendah. 

.

Dua belas pelanggaran terkait Petir Bumi: (1) mengotori air, (2) mengotori sungai, (3) menghina sesepuh, tetua, atau orang yang dituakan, (4) meragukan atau tidak meyakini ajaran sejati, (5) merendahkan atau melupakan guru akar, (6) mengenakan pakaian tidak pantas, (7) menginginkan istri orang lain (wanita sudah menikah), (8) menyebarkan tindakan-tindakan jahat, (9) melawan hal-hal suci dan menghancurkan harapan orang lain, (10) tidak menjaga hubungan baik dengan leluhur atau kerabat, (11) tidak menyirnakan keserakahan beserta kemalasan, serta (12) Mengucapkan kata-kata ceroboh terhadap Langit. Melakukan pelanggaran-pelanggaran ini akan disambar oleh Petir Bumi. Dengan memahami dua belas hal ini akan sanggup mengenali beragam perbuatan rendah.

.

Dua belas pelanggaran terkait Petir Manusia: (1) Memboroskan makanan dan lima gandum-ganduman, (2) mencurangi timbangan (ukuran berat), (3) menimbun barang dan menjualnya dengan harga tinggi, (4) membuang beras ke sungai, (5) mengambil keuntungan secara curang (memanfaatkan orang lain) atau melakukan penipuan, (6) mengucapkan kata-kata tidak layak atau bercabang lidah, (7) mencurangi ukuran panjang, (8) melukai dan membahayakan orang lain, (9) menipu kebajikan dan menakuti-nakuti dengan kejahatan, (10) tidak membayar hutang, (11) berupaya merebut istri orang lain, serta (12) mengonsumsi arak beserta daging dan membunuh kehidupan. Melakukan pelanggaran-pelanggaran ini akan disambar oleh Petir Manusia. Dengan memahami dua belas hal ini akan sanggup mengenali beragam perbuatan rendah.

.

天雷十二者:神霄雷公,五方雷公,行雨雷公,行風雷公,行雲雷公,布澤雷公,行雲雷公,行冰雷公,飛砂雷公,食祟雷公,吞鬼雷公,伏魔雷公。此十二雷公係屬天分,犯天令則禳此十二雷公,以免擊罪。 

.

Tiān léi shí’èr zhě: Shén xiāo léigōng, wǔ fāng léigōng, xíng yǔ léigōng, xíng fēng léigōng, xíng yún léigōng, bù zé léigōng, xíng yún léigōng, xíng bīng léigōng, fēi shā léigōng, shí suì léigōng, tūn guǐ léigōng, fú mó léigōng. Cǐ shí’èr léigōng xì shǔ tiān fèn, fàn tiān lìng zé ráng cǐ shí’èr léigōng, yǐmiǎn jī zuì.

.

Nama-nama dua belas Dewa Petir Langit: Shénxiāo Léigōng, Wǔfāng Léigōng, Xíngyǔ Léigōng, Xíngfēng Léigōng, Xíngyún Léigōng, Bùzé Léigōng, Xíngyún Léigōng, Xíngbīng Léigōng, Fēishā léigōng, Shísuì Léigōng, Tūnguǐ Léigōng, Fúmó léigōng. Demikianlah nama-nama dua belas Dewa Petir Langit. Jika melanggar Hukum Langit hendaknya mengadakan upacara ritual bagi kedua belas Dewa Petir ini, sehingga dapat menyirnakan kemalangan.

.

地雷十二者:紏善雷公,罰惡雷公,社令雷公,發稻雷公,四序雷公,卻灾雷公,收毒雷公,救病雷公,扶危雷公,太昇雷公,巡天雷公,察地雷公。此十二雷乃屬地分,凡人犯地罪,則燒香祈天請罪,以免災苦之因,禱無不應也。 

.

Dìléi shí’èr zhě: Tǒu shàn léigōng, fá è léigōng, shè lìng léigōng, fā dào léigōng, sì xù léigōng, què zāi léigōng, shōu dú léigōng, jiù bìng léigōng, fú wēi léigōng, tài shēng léigōng, xúntiān léigōng, chá dìléi gōng. Cǐ shí’èr léi nǎi shǔdì fēn, fánrén fàn de zuì, zé shāoxiāng qí tiān qǐngzuì, yǐmiǎn zāi kǔ zhī yīn, dǎo wú bù yìng yě.

.

Nama-nama dua belas Dewa Petir Bumi: Tǒushàn Léigōng, Fáè Léigōng, Shèlìng Léigōng, Fādào Léigōng, Sìxù Léigōng, Quèzāi léigōng, Shōudú Léigōng, Jiùbìng Léigōng, Fúwēi Léigōng, Tàishēng Léigōng, Xúntiān Léigōng, Chádì Léigōng. Demikianlah nama-nama dua belas Dewa Petir Bumi. Setiap orang yang melanggar Hukum Bumi, hendaknya mempersembahkan dupa ke langit, sehingga malapetaka beserta kesedihan tidak menimpanya.

.

人雷十二者:收瘟雷公,攝毒雷公,除害雷公,卻禍雷公,封山雷公,破廟雷公,打鬼雷公,伏虎雷公,破瘴雷公,滅尸雷公,蕩怪雷公,管魄雷公。此十二雷乃屬人分,凡人犯人罪,可燒香告斗,隨心禱祝,以免此苦戹,乃大道好生之德也。 

.

Rén léi shí’èr zhě: Shōu wēn léigōng, shè dú léigōng, chú hài léigōng, què huò léigōng, fēng shān léigōng, pò miào léigōng, dǎguǐ léigōng, fú hǔ léigōng, pò zhàng léigōng, miè shī léigōng, dàng guài léigōng, guǎn pò léigōng. Cǐ shí’èr léi nǎi shǔ rén fēn, fánrén fànrén zuì, kě shāoxiāng gào dòu, suíxīn dǎozhù, yǐmiǎn cǐ kǔ è, nǎi dàdào hàoshēng zhī dé yě.

.

Nama-nama dua belas Dewa Petir Manusia: Shōuwēn Léigōng, Shèdú Léigōng, Chúhài Léigōng, Quèhuò Léigōng, Fēngshān Léigōng, Pòmiào Léigōng, Dǎguǐ Léigōng, Fúhǔ Léigōng, Pòzhàng Léigōng, Mièshī Léigōng, Dàngguài Léigōng, Guǎnpò Léigōng. Demikianlah nama-nama dua belas Dewa Petir Manusia. Setiap orang yang melanggar Hukum Manusia, hendaknya mempersembahkan dupa pada Bintang Gantang, memanjatkan doa sepenuh hati, dan menjalankan hidup selaras Dao yang agung, sehingga memperoleh pahala kebajikannya. 

.

道言:此三十六雷,則能輕重善惡。敬之則不犯條律,以降吉祥。不遵敬禮,故犯條律,則示重罪。陽責貧窮,困苦滿足,轉轉不信,墮落地獄為鬼,復出受生身,遇雷擊之後,北酆為鬼,難求出離苦楚,豈不痛哉。北酆有一百二十獄,其獄各有獄主、獄吏、毒虎、毒蛇、毒犬、刀刃峰山。獄吏以杖逐其罪人,登山履刃,毒蛇纏身,罪人身體皆參刀刃,血流滿身,毒獸食飲其血,萬死萬生,無有晝夜。此皆罪人生前致招,墮于北酆,難可盡述,言不可泄。略垂九種大道,開演此經,令使世上凡人知畏,若有此獲罪之因,獲報陽責,可以隨力燒香,虔心告懇天地,祈謝原愆,以免獲報。若有男女在世貧窮,亦可修心整行,轉誦此經,得謝身惡,以禳困苦,自然天佑之矣。大道立言,凡人不可以為常耳,亦不可輕泄,此文乃上天隱祕之書,凡人可能敬重。此經在處,有衛經元帥六人,靈官一十四人,天兵一萬五百人,土地社令當所管城隍,主宰九州風伯城境天神。護持此經,誦轉此經,魔精滅形。生人受之,身宮康泰。死者得之,度上南宮。及有帝主、國王、后妃、臣宰,為國焚祈豐稔,亦可開轉此經,能禳域境民物盡泰,四序清平,永無勍敵。 

.

Dào yán: Cǐ sānshíliù léi, zé néng qīngzhòng shàn è. Jìngzhī zé bùfàn tiáo lǜ, yǐjiàng jíxiáng. Bù zūn jìnglǐ, gù fàn tiáo lǜ, zé shì zhòngzuì. Yáng zé pínqióng, kùnkǔ mǎnzú, zhuǎn zhuǎn bùxìn, duòluò dìyù wéi guǐ, fùchū shòu shēngshēn, yù léijí zhīhòu, běi fēng wéi guǐ, nán qiú chū lí kǔchǔ, qǐ bù tòng zāi. Běi fēng yǒu yībǎi èrshí yù, qí yù gè yǒu yù zhǔ, yùlì, dú hǔ, dúshé, dú quǎn, dāorèn fēngshān. Yùlì yǐ zhàng zhú qí zuìrén, dēngshān lǚ rèn, dúshé chánshēn, zuìrén shēntǐ jiē cān dāorèn, xuè liú mǎn shēn, dú shòu shí yǐn qí xuè, wànsǐ wàn shēng, wú yǒu zhòuyè. Cǐ jiē zuìrén shēngqián zhì zhāo, duò yú běi fēng, nán kě jǐn shù, yán bùkě xiè. Lüè chuí jiǔ zhǒng dàdào, kāiyǎn cǐ jīng, lìng shǐ shìshàng fánrén zhī wèi, ruò yǒu cǐ huò zuì zhī yīn, huò bào yáng zé, kěyǐ suí lì shāoxiāng, qiánxīn gào kěn tiāndì, qí xiè yuán qiān, yǐmiǎn huò bào. Ruò yǒu nánnǚ zàishì pínqióng, yì kě xiū xīn zhěng háng, zhuǎn sòng cǐ jīng, dé xiè shēn è, yǐ ráng kùnkǔ, zìrán tiānyòu zhī yǐ. Dàdào lìyán, fánrén bùkě yǐwéi cháng ěr, yì bùkě qīng xiè, cǐ wénnǎi shàngtiān yǐnmì zhī shū, fánrén kěnéng jìngzhòng. Cǐ jīng zài chù, yǒu wèi jīng yuánshuài liù rén, líng guān yīshísì rén, tiānbīng yī wàn wǔbǎi rén, tǔdì shè lìng dāng suǒguǎn chénghuáng, zhǔzǎi jiǔzhōu fēngbó chéng jìng tiānshén. Hùchí cǐ jīng, sòng zhuǎn cǐ jīng, mó jīng miè xíng. Shēng rén shòu zhī, shēn gōng kāngtài. Sǐzhě dé zhī, dù shàng nángōng. Jí yǒu dì zhǔ, guówáng, hòufēi, chén zǎi, wèi guó fén qí fēng rěn, yì kě kāi zhuǎn cǐ jīng, néng ráng yù jìng mín wù jìn tài, sì xù qīngpíng, yǒng wú qíng dí.

.

Ujaran Dao: Ketiga puluh enam Dewa Petir ini, sanggup meringankan atau melipat-gandakan kebajikan beserta kejahatan. Menghaturkan puja pada mereka serta tidak melanggar ajaran kebenaran, akan mencurahkan keberuntungan. Barangsiapa tidak menjalankan serta menghormatinya, melanggar ajaran kebenaran, dan bahkan melakukan semakin banyak kejahatan, hidupnya akan dicengkeram kemiskinan, keinginannya tidak akan terpenuhi, akan mengalami kemerosotan dan terlahir di alam neraka serta hantu. Jika terlahir kembali akan disambar oleh petir. Ke utara akan menjadi hantu kelaparan. Sulit membebaskan diri dari penderitaan. Bagaimana mungkin ia tidak didera kesakitan? Di sebelah utara terdapat 120 neraka. Masing-masing neraka itu terdapat penguasanya, petugas rendahan neraka, harimau beracun, ular beracun, anjing beracun, dan gunung pisau. Para pejabat rendahan neraka akan memaksa pelaku-pelaku kejahatan memanjat gunung pisau, ular beracun membelit tubuhnya. Tubuh para pelaku kejahatan akan dipotong-potong dengan bilah-bilah pisau. Darah mengalir membasahi sekujur tubuh. Hewan-hewan beracun akan meminum darahnya. Puluhan ribu kali mati dan hidup kembali, tidak peduli siang atau pun malam. Keadaan para pelaku kejahatan di neraka ini sulitlah diutarakan dengan kata-kata. Secara ringkas terdapat sembilan jenis Dao nan agung. Mulai membabarkan pustaka ini dapat membangkitkan rasa hormat para insan di dunia. Jikalau ada orang yang melakukan kejahatan tersebut dan menerima buah atau akibatnya, dapat membakar dupa, dengan sepenuh hati mengakui kesalahan beserta pelanggarannya itu pada Langit dan Bumi, sehingga terhindar dari kemalangan. Jikalau terdapat pria dan wanita di muka bumi ini yang dibelenggu kemiskinan, dapat dengan sepenuh hati melafalkan pustaka suci ini. Secara alami, pada akhirnya Langit akan melindunginya dari kejahatan beserta penderitaan. Ajaran-ajaran Dao nan Agung, tidaklah setiap orang dapat mendengarnya. Selain itu, tidak pula dapat diungkapkan dengan mudah. Ini merupakan pustaka rahasia yang tersembunyi di Langit. Setiap orang dapat menghaturkan hormat padanya. Apabila menempatkan pustaka suci ini di tempat kediaman, maka terdapat enam pengawal Yuanshi, 114 dewa Lingguan, dan 10.500 balatentara langit yang melindungi pustaka suci tersebut. Dewa Bumi akan melindungi kotanya. Dewa penguasa sembilan sungai, angin, dan kota akan melindunginya. Melalui menerima, memahami, dan melafalkan pustaka suci ini, segenap makhluk halus jahat akan sirna. Rakyat hidup aman dan damai. Roh orang meninggal dapat naik menuju Istana Selatan (tujuan yang baik bagi almarhum). Jika terdapat penguasa negeri, raja, ratu, beserta bangsawan, yang melakukan upacara persembahan dengan membakar banyak gandum, disertai pembabaran pustaka suci ini, maka rakyat akan hidup aman dan damai. Keempat penjuru akan damai. Selamanya tidak akan mengalami kekerasan atau serangan musuh. 

.

道言:凡有上士,欲修仙法,採尋藥圃,遇毒蛇虎狼之獸,速誦此經,惡類返歸其元,不能傷害,自然回退。得遇真劑。學道駸進,有會本源,故獲善士同志,心達玄妙,無不應也。亢陽不雨,亦可轉誦此經,以禳缺澤之戹。蟲蝗傷稼,燒香誦持,則滅其類,以消蟲毒。境域水泛不退,浸崩地土,故當速轉真經,其水自退,不能渰陷。其所及有一切瘟疸瘴疫之者,連年不瘥,鬼祟伏尸,魔魅在所為禍,不能除卻,可以燒香轉誦真經,其祟消滅,不能傷害,自然安愈。此經到處,萬神侍衛,精魔潛走,不敢仰視,如此威靈。凡人有昧律法,故當以天篆垂報之,後有獲雷擊之人,天書或在背胸、前脅下、手足之上,將此經中天篆參究,庶知太上之感應,然後焚香,請正一道士轉誦此經。方移其尸,祈天雷宥罪,方可將棺槨盛之以板閉,上留一孔露,天雷不復擊以厝去處,牛馬亦如此乎。敬禮此經,不犯律件,世世為人,衣祿永滋,壽命延長。不敬之者,掠善仙官、錄惡使臣奏呈天府,積業過多,滿足條令,上命一行告下,城隍主者隨即行事,既滅之後,身經北酆,永無出離。當為書篆,以示陽民,可虔心遵信,凡人不可不知也。 

.

Dào yán: Fán yǒu shàng shì, yù xiūxiān fǎ, cǎi xún yào pǔ, yù dúshé hǔláng zhī shòu, sù sòng cǐ jīng, è lèi fǎnguī qí yuán, bùnéng shānghài, zìrán huí tuì. Dé yù zhēn jì. Xué dào qīn jìn, yǒu huì běnyuán, gù huò shàn shì tóngzhì, xīn dá xuánmiào, wú bù yìng yě. Kàng yáng bù yǔ, yì kě zhuǎn sòng cǐ jīng, yǐ ráng quē zé zhī è. Chóng huáng shāng jià, shāoxiāng sòng chí, zé miè qí lèi, yǐ xiāo chóngdú. Jìngyù shuǐ fàn bù tuì, jìn bēng dì tǔ, gù dāng sù zhuǎn zhēn jīng, qí shuǐ zì tuì, bùnéng yǎn xiàn. Qí suǒ jí yǒu yīqiè wēn dǎn zhàng yì zhī zhě, lián nián bù chài, guǐsuì fú shī, mómèi zài suǒwéi huò, bùnéng chúquè, kěyǐ shāoxiāng zhuǎn sòng zhēn jīng, qí suì xiāomiè, bùnéng shānghài, zìrán ān yù. Cǐ jīng dàochù, wàn shén shìwèi, jīng mó qián zǒu, bù gǎn yǎngshì, rúcǐ wēi líng. Fánrén yǒu mèi lǜ fǎ, gù dāng yǐ tiān zhuàn chuí bào zhī, hòu yǒu huò léijí zhī rén, tiān shū huò zài bèi xiōng, qián xié xià, shǒuzú zhī shàng, jiāng cǐ jīng zhōng tiān zhuàn cān jiū, shù zhī tài shàng zhī gǎnyìng, ránhòu fénxiāng, qǐng zhèng yī dàoshi zhuǎn sòng cǐ jīng. Fāng yí qí shī, qí tiān léi yòu zuì, fāng kě jiāng guānguǒ shèng zhī yǐ bǎn bì, shàng liú yī kǒng lù, tiān léi bù fù jí yǐ cuò qùchù, niúmǎ yì rúcǐ hū. Jìnglǐ cǐ jīng, bùfàn lǜ jiàn, shìshì wéi rén, yī lù yǒng zī, shòumìng yáncháng. Bù jìngzhī zhě, lüè shàn xiān guān, lù è shǐ chén zòu chéng tiānfǔ, jī yè guòduō, mǎnzú tiáolìng, shàng mìng yīxíng gào xià, chénghuáng zhǔ zhě suíjí xíngshì, jì miè zhīhòu, shēn jīng běi fēng, yǒng wú chū lí. Dāng wèi shū zhuàn, yǐ shì yáng mín, kě qiánxīn zūn xìn, fánrén bùkě bùzhī yě.

.

Ujaran Dao: Setiap guru pembimbing spiritual, yang ingin melatih Jalan Kedewaan, mencari tumbuhan obat, berjumpa dengan ular, harimau, serigala, dan binatang buas berkaki empat lainnya, jikalau dengan cepat melafalkan pustaka suci ini, segenap malapetaka akan terpukul mundur ke tempat asalnya. Tidak dapat mencelakainya. Secara alami akan kembali ke asalnya. Ia akan mendapatkan obat penyembuh sejati, sanggup mempelajari Dao dengan kemajuan pesat, berjumpa dengan jatidiri asalinya, mengalami perjumpaan menyenangkan dengan sesama penekun spiritual yang bajik, pikiran merealisasi Kemisteriusan nan ajaib, dan tiada hal yang tidak seharusnya, seperti panas berlebihan tanpa turun hujan. Dapat pula membabarkan serta melafalkan pustaka suci ini, mengadakan upacara persembahan guna menanggulangi bencana kekurangan, hama yang memangsa tumbuhan pangan; dengan membakar dupa serta melafalkan pustaka suci ini, segenap bencana tersebut akan sirna. Lebih jauh lagi, juga dapat menghindarkan hewan berbisa, aliran air tidak kunjung kering, menghindarkan tanah longsor, semuanya dimungkinkan melalui pelafalan dan pembabaran pustaka suci ini. Banjir akan surut dengan sendirinya sehingga tidak dapat menimbulkan bahaya. Apabila terjadi wabah penyakit, dimana masyarakat silih berganti jatuh sakit, hantu-hantu bersembunyi di seputar jenazah, iblis-iblis tidak dapat disirnakan dari tempat berjangkitnya wabah tersebut, maka dapat membakar dupa dan melafalkan pustaka suci ini, sehingga segenap makhluk halus jahat sirna. Mereka tidak dapat menimbulkan celaka lagi dan masyarakat disembuhkan dari segenap penyakitnya. Di manapun pustaka suci ini berada, puluhan ribu dewa akan melindungi. Kekuatan jahat akan berlalu dan tiada berani menampakkan dirinya lagi. Demikianlah kedashyatannya. Setiap orang yang melakukan ilmu kegelapan, yakni memanfaatkan kekuatan Langit untuk membalas dendam, sehingga dihantam oleh petir dan mengalami kematiannya. Buku Langit akan dibebankan padanya. Tubuhnya akan terbalik. Tangan dan kakinya akan berada di atas. Pustaka suci ini dipelajari oleh para dewa dengan seksama. Ia hendaknya melapor pada Taishang Laojun, selanjutnya membakar dupa, meminta seorang rohaniwan Dao melafalkan pustaka suci ini, saat meletakkan jenazah, dan memohon agar [dewa] petir mengampuninya. Setelah itu, peti jenazah dapat ditutup. Pada bagian atasnya berilah sebuah lubang. Petir tidak akan menghantamnya lagi dan jenazah dapat dibawa ke pemakaman. Dewa berkepala sapi dan kuda juga akan menghaturkan hormatnya pada pustaka suci ini, sehingga tidak akan mencelakai. Dari generasi ke generasi akan berkelimpahan sandang dan pangan serta berusia panjang. Apabila tidak menghormati pustaka suci ini dan malah melakukan berbagai kejahatan, sehingga kesalahan-kesalahannya tersebut lalu dicatat serta dilaporkan ke Langit sampai jumlahnya menjadi banyak sekali. Kemudian setelah dirasa cukup titah Langit lantas diturunkan ke bumi dan dewa penguasa kota menjatuhkan hukumannya. Dengan demikian, pada akhirnya pelaku kejahatan tersebut akan mengalami kemusnahannya. Ia diseret ke alam penderitaan tanpa ada kesempatan melepaskan diri darinya. Karenanya, bertindaklah selaras pustaka suci ini, sehingga dapat menjadi orang berbudi. Setiap orang hendaknya memahami hal ini. 

.

米中用水

Mǐ zhōng yòngshuǐ

.

Mencampur beras dengan air.

.

荒年起價

Huāng nián qǐjià

.

Menimbun agar harganya meningkat.

.

業通三世

Yè tōng sānshì

.

Sibuk ke sana kemari hingga ke tiga dunia.

.

毀罵三寶

Huǐ mà sānbǎo

.

Menghina Tiga Permata.

.

不孝

Bùxiào

.

Tidak berbakti.

.

果報

Guǒbào

.

Akibat atau pembalasannya akan diterima.

.

因果不修

Yīnguǒ bù xiū

.

Tidak memperbaiki atau melatih diri.

.

卜者術誤

Bǔ zhě shù wù

.

Sehingga melakukan pelanggaran.

.

乃是九幽

Nǎi shì jiǔ yōu

.

Dengan demikian merupakan sembilan kegelapan.

.

元惡過多

Yuán è guòduō

.

Pada mulanya kejahatan sudah sangat banyaknya.

.

罪足

Zuì zú

 

Begitu kejahatan sudah mencapai batasnya.

.

九世之惡

Jiǔ shì zhī è

.

Sembilan dunia dipenuhi kejahatan.

.

惡果滿矣

Èguǒ mǎn yǐ

.

Buah kejahatan telah paripurna.

.

裸露三光

Luǒlù sānguāng

.

Terlihatlah tiga sinar.

.

身口問丸

Shēn kǒu wèn wán

.

Tubuh meminta obat.

.

果非禮上

Guǒ fēilǐ shàng

.

Buahnya tidak mendatangkan sesuatu yang menguntungkan.

.

前世果報

Qiánshì guǒbào

.

Di kehidupan sebelumnya menerima buah perbuatan.

.

天譴之罪

Tiānqiǎn zhī zuì

.

Hukuman Langit bagi kejahatan itu.

.

非言非示

Fēi yán fēi shì

.

Tiada terkatakan dan tiada tergambarkan.

.

州非果將

Zhōu fēi guǒ jiāng

.

Melakukan kejahatan buahnya pasti akan diperoleh di masa mendatang.

.

非道

Fēidào

.

Tidak menjalankan Dao.

.

天露

Tiān lù

.

Langit mengungkapkan.

.

九真惡過

Jiǔ zhēn èguò

.

Sembilan kejahatan besar yang telah dilakukan.

.

罪至

Zuì zhì

.

Kejahatan yang mencapai puncaknya

.

癸非

Guǐ fēi

.

Tiada yang melebihi lagi.

.

天責

Tiān zé

Hukuman Langit.

.

罪及

Zuì jí

.

Jatuh pada pelaku kejahatan.

.

報應

Bàoyìng

.

Balasan atas segenap kejahatan.

.

四世

Sì shì

.

Empat Dunia.

.

貪求不足

Tānqiú bùzú

.

Serakah dan tidak pernah merasa cukup.

.

八嗔

Bā chēn

.

Delapan hal tercela.

.

獲罪

Huò zuì

.

Kejahatan melalui tindakan.

.

口罪

Kǒu zuì

.

Kejahatan melalui ucapan.

.

上天檢察

Shàngtiān jiǎnchá

.

Langit akan mengadilinya.

.

前緣惡業

Qián yuán è yè

.

Buahnya akan ditentukan berdasarkan tindakan jahat tersebut.

.

天令報應

Tiān lìng bàoyìng

.

Hukuman yang dijatuhkan Langit.

.

宿緣惡報

Sù yuán è bào

.

Berupa penderitaan.

.

惡報前緣

È bào qián yuán

.

Perbuatan buruk akan membuahkan akibat.

.

九業之罪

Jiǔ yè zhī zuì

.

Sembilan kejahatan.

.

業通具足

Yè tōng jùzú

.

Setelah dilakukan.

.

諸事滿律

Zhūshì mǎn lǜ

.

Hingga paripurna.

.

天責其報

Tiān zé qí bào

.

Hukuman Langit dijatuhkan padanya.

.

非理所為

Fēilǐ suǒwéi

.

Tiada dapat dihindari adanya.

.

罪盈足

Zuì yíng zú

.

Kejahatan yang berlimpah-limpah.

.

用且非道

Yòng qiě fēidào

.

Hidup tanpa berlandaskan Dao.

.

曲直非正

Qūzhí fēi zhèng

.

Hidup secara menyimpang.

.

九業具足

Jiǔ yè jùzú

.

Sembilan jenis perbuatan.

.

非理亂真

Fēilǐ luànzhēn

.

Dengan sengaja mengacaukan kebenaran.

.

罪滿自受

Zuì mǎn zì shòu

.

Sepenuhnya akan ditanggung diri sendiri.

.

九惡之報

Jiǔ è zhī bào

.

Sembilan Kejahatan sebagaimana telah dimaklumkan.

.

九七之罪

Jiǔqī zhī zuì

.

Sembilan puluh tujuh kejahatan.

.

天察其過

Tiān chá qíguò

.

Hukuman Langit akan menimpanya.

.

九九之罪

Jiǔjiǔ zhī zuì

.

Sembilan puluh sembilan kejahatan.

.

口業之罪

Kǒu yè zhī zuì

.

Perbuatan jahat melalui ucapan.

.

五悖之罪

Wǔ bèi zhī zuì

.

Kejahatan berupa lima jenis pembangkangan.

.

五世之惡

Wǔ shì zhī è

.

Kejahatan di lima dunia.

.

四思之惡

Sì sī zhī è

.

Empat jenis kejahatan melalui pikiran.

TERJEMAHAN MANTRA PENGUNDANG DEWA RUBAH KUNING YANG DIAJARKAN MAHAGURU LANGIT (ZHANG DAOLING)

TERJEMAHAN MANTRA PENGUNDANG DEWA RUBAH KUNING YANG DIAJARKAN MAHAGURU LANGIT (ZHANG DAOLING)

.

Ivan Taniputera

19 Maret 2018

.

 
 

.

Pada kesempatan kali ini, saya akan menerjemahkan Mantra Pengundang Dewa Rubah Kuning sebagaimana yang diajarkan oleh Mahaguru Langit (張道陵, Zhang Daoling, 34-156). Beliau merupakan salah seorang sesepuh dalam Daoisme. 

.

Dilarang mengutip dan menyebar luaskan terjemahan ini tanpa seizin penerjemah. Dilarang mengubah apa pun yang tercantum dalam terjemahan ini dari awal hingga akhir. Saran perbaikan terjemahan yang disertai dengan sumber-sumber sahih akan diterima dengan senang hati.

.

天師府黃狐仙子臨真咒

Tiānshī Fǔ Huánghú Xiānzǐ Línzhēnzhòu

.

Mantra Pengundang Dewa Rubah Kuning Yang Diajarkan Mahaguru Langit (Zhang Daoling) 

.

真靈衍真。

Zhēn líng yǎn zhēn.

.

Kekuatan gaib yang sejati menyebarkan kebenaran.

.

洞層入深。

Dòng céng rù shēn

.

Dasar gua memasuki kedalaman.

.

虛恍入定。

Xū huǎng rùdìng.

.

Keleluasaan memasuki pemusatan pikiran (samadhi).

.

曠目伐昏。

Kuàng mù fá hūn

.

Pandangan luas menyirnakan kekacauan.

.

聚氣結頂。

Jù qì jié dǐng.

.

Energi pembentukan menyatu mencapai puncaknya.

.

色幻仙琨。

Sè huàn xiān kūn.

.

Batu-batu mulia dewa bayangan berwujud.

.

一視如吾。

Yī shì rú wú.

.

Yang satu terlihat seperti diriku.

.

是吾如汝。

Shì wú rú rǔ.

.

Itulah aku maka juga adalah engkau.

.

無真無虛。

Wú zhēn wú xū.

.

Tiada kesejatian tanpa keleluasaan.

.

化虛化無。

Huà xū huà wú

.

Keleluasaan terjelma kesunyataan pun terjelma.

.

臨真衍真。

Lín zhēn yǎn zhēn.

.

Memasuki kebenaran (kesejatian) menyebarkan kebenaran (kesejatian).

.

洞出拂触。

Dòng chū fú chù.

.

Gua mengeluarkan goncangan.

.

罿詈罿詈。

Chōng lì chōng lì.

醐虩卜虩。

Hú xì bo xì

[Ini nampaknya merupakan suara mantra-tidak diterjemahkan]

.

崶崲嵯崲。

Fēng huáng cuó huáng.

.

Gunung Feng sungguh agung.

.

樺圳鑠冰。

Huà zhèn shuò bīng

.

Perapian dari kayu pohon Hua mencairkan salju.

.

急急如律令。 

Jí ji rú lǜlìng

.

Segera laksanakan perintah.

.

 

Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . .

.

 
 

PENTINGNYA UPACARA TOLAK BALA

PENTINGNYA UPACARA TOLAK BALA

.

Ivan Taniputera.

3 Maret 2018.

.

Ini visi yang saya dapatkan pada tanggal 3 Maret 2018 sekitar pukul 02.15 dini hari. Disarankan agar melakukan upacara tolak bala sederhana. Sediakan sebuah pisang mas (jika memungkinkan, sesisir juga boleh. Tetapi satu saja boleh), segenggam beras, seikat alang-alang, tiga keping uang logam yang sama (disarankan Rp. 500,-), dan segelas kecil teh dan kopi. Jika memungkinkan boleh ditambahkan bubur warna merah dan putih yang biasa dipakai saat selamatan.

.

Semua perlengkapan itu ditaruh pada sebuah lapak atau piring. Letakkan di belakang atau dekat pintu utama rumah. Tetapi pada sisi DALAM rumah dan bukan luar rumah. Saat meletakkannya, katakan dalam hati, “Selamat, selamat, selamat.” Biarkan selama kurang lebih sehari.

.

Setelah itu, pisang boleh dimakan sendiri atau diberikan orang lain. Teh dan kopi boleh diminum atau lebih baik disiramkan di kebun serta bagian depan rumah. Beras boleh disimpan kembali di tempat beras atau ditaburkan depan rumah. Alang-alang boleh direbus dan diminum. Uang logam sebaiknya diberikan pada yang membutuhkan sebagai amal.

.

Sebagai catatan, jika tidak ada pisang mas, boleh juga gunakan pisang lain. Marilah kita berdoa memohon keselamatan bagi diri sendiri, keluarga, bangsa, negara, dan seluruh dunia ini.

TERAPI MENULIS KATA-KATA BERMAKNA BAIK UNTUK MENDATANGKAN ENERGI KEBERUNTUNGAN

TERAPI MENULIS KATA-KATA BERMAKNA BAIK UNTUK MENDATANGKAN ENERGI KEBERUNTUNGAN.

.

Ivan Taniputera.

17 Oktober.

.

Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan terapi menulis kata-kata bermakna baik, yang dapat mendatangkan energi keberuntungan.

.

Kepada siapakah artikel atau terapi ini ditujukan?

Pertama-tama, artikel atau terapi ini ditulis bagi mereka yang:

  1. Sering merasakan pesimisme, ketidak-mampuan, rasa rendah diri, muram, sedih, dan beragam perasaan buruk atau negatif lainnya.
  2. Merasa bahwa hidupnya banyak hambatan atau kemalangan. Nasib serasa kurang baik dan sering mengalami kegagalan.
  3. Ingin hidup lebih baik dan ceria.

.

Apakah yang dimaksud dengan kata-kata bermakna baik?

.

Memberikan definisi yang tepat bagi “kata-kata bermakna baik” mungkin agak susah, tetapi saya akan merumuskan sebagai berikut:

  1. Kata-kata yang mencerminkan kebahagiaan bagi diri sendiri dan semua orang. Contohnya adalah: bahagia, senang, gembira, riang, suka cita, dan lain sebagainya.
  2. Kata-kata yang mendatangkan kesejahteraan bagi semua orang. Contohnya adalah: kemakmuran, kelimpahan, kaya, damai, sukses, berhasil, sejahtera, dan lain sebagainya.
  3. Kata-kata yang mencerminkan kekayaan spiritual. Contohnya adalah: kebijaksanaan, pencerahan, pengetahuan, dan lain sebagainya.
  4. Kata-kata yang mencerminkan cinta kasih bagi diri sendiri dan semua makhluk. Contohnya adalah: cinta kasih, cinta, kasih sayang, dan lain sebagainya.
  5. Kata-kata yang mencerminkan nilai-nilai mulia universal, seperti kesabaran, murah hati, dan lain sebagainya.
  6. Kata-kata yang mencerminkan kualitas-kualitas baik dalam diri semua makhluk beserta lingkungan sekitar kita, seperti sehat, panjang umur, cerdas, pandai, jenius, elok, bagus, indah, dan lain sebagainya. Siapakah yang tidak mau sehat dan panjang umur?

Mungkin masih banyak rumusan lainnya. Tetapi sebagai gambaran, saya menyebutkan enam definisi saja seperti yang telah dipaparkan di atas.

.

Mengapa kata-kata yang bermakna baik?

Pikiran kita sering diliputi oleh hal-hal buruk, seperti rasa rendah diri, pesimisme, tidak mampu, muram, sedih, marah, kesal, benci, dan lain sebagainya. Ada orang bijaksana yang mengatakan bahwa kita menjadi sebagaimana yang kita pikirkan. Pikiran dengan demikian adalah pelopor. Kegagalan, hambatan dalam hidup, kemalangan, dan hal-hal buruk lainnya seringkali terjadi karena adanya energi-energi buruk atau negatif yang didatangkan oleh pikiran kita sendiri. Itulah sebabnya, demi menyingkirkan blokade-blokade pikiran itu, kita perlu membangkitkan pikiran yang baik atau positif. Blokade-blokade mental itu perlu dikikis. Lebih bermanfaat mana, mengisi pikiran kita dengan hal-hal baik atau buruk? Kata-kata hasutan bernuansa kebencian hendaknya kita singkirkan, karena tidak bermanfaat bagi kebahagiaan jasmani beserta rohani kita.

.

Terapi menulis kata-kata bermakna baik.

.

Kini tibalah kita pada intisari artikel ini. Salah satu cara agar kita senantiasa mengenang hal-hal baik adalah dengan menuliskannya. Kita menuliskan kata-kata bermakna baik seperti yang telah didefinisikan di atas.

.

Metodanya sangat mudah. Anda tinggal menuliskan pada secarik kertas seluruh kata-kata bermakna baik yang terlintas dalam pikiran Anda. Tidak ada target dalam hal ini. Jika Anda sudah berasa sedikit lelah atau bosan, maka hentikanlah. Janganlah menjadikannya sebagai keterpaksaan. Apabila mungkin lakukan terapi ini secara rutin setiap harinya. Namun, bila tidak juga bukanlah masalah. Lakukanlah saat Anda santai dan memang ada dorongan kuat menjalankan terapi ini. Jangan sampai ada rasa terpaksa, karena tidak akan bermanfaat.

.

Saat menuliskannya, Anda boleh menggunakan beragam warna. Gunakanlah media atau alat tulis yang paling sesuai bagi Anda. Boleh berupa pulpen, spidol, pensil, dan lain sebagainya.

.

Setelah Anda merasa cukup, maka akhiri kegiatan tersebut dan bubuhkan tanda tangan Anda pada kertas yang telah ditulisi kata-kata bermakna baik tersebut. Bubuhkan pula tanggal (dan jam) jika Anda menghendakinya. Simpan dan kumpulkan kertas dalam sebuah map atau tempat apa saja yang Anda anggap sesuai. Saat Anda memerlukan motivasi diri boleh memandang kertas-kertas tersebut. Anda juga akan mengetahui bagaimana perubahan tulisan Anda dari hari ke hari. Barangkali semua itu akan memberikan suatu pesan bagi Anda. Apakah kertas-kertas itu boleh dibuang? Sebaiknya jangan, walaupun tentu saja tidak ada yang dapat melarang bila Anda ingin membuangnya. Namun, jika dibuang maka energi baik atau positif yang telah dikumpulkan seolah-olah akan sirna begitu saja.

.

Perlu diingat, saat Anda membubuhkan tanda tangan Anda, katakan dalam hati dengan penuh perhatian, “Aku nyatakan (klaim) seluruh kebaikan ini bagi diriku.” Anda boleh tambahkan, “dan semua makhluk,” asalkan hal tersebut tulus berasal dari Anda sendiri. Lakukan latihan sesuai dengan kemampuan Anda.

.

Berikut ini adalah contoh-contoh terapi yang saya lakukan beberapa hari ini.

.

 
 

.

 
 

.

 
 

Berdasarkan gambar di atas, bila Anda mendambakan kesuksesan, maka boleh hanya menuliskan kata “Sukses.” Jika mendambakan kesehatan, boleh hanya tuliskan kata “Sehat.”

.

Untuk mendatangkan atau membangkitkan energi cinta kasih, kita dapat menuliskan sebagai berikut.

.

 
 

.

 
 
 

Seorang sahabat menanyakan, apakah gambar tersebut boleh dijadikan latar atau wallpaper telefon selular, android, atau komputer. Jawabnya, tentu saja adalah boleh dan sangat baik. Bahkan, jika Anda punya aplikasi khusus untuk menggambar, maka Anda dapat membuat tulisan bermakna baik Anda sendiri.

.

Lebih jauh lagi, bila Anda menggunakan aplikasi atau piranti lunak (software) untuk membuat tulisan-tulisan tersebut, hasilnya boleh dimuat pada media sosial yang Anda ikuti. Dengan demikian, energi keberuntungannya juga akan memancar semakin luas.

.

Sebagai kesaksian saya pribadi. Setelah kurang lebih tiga hari mempraktikkaan terapi ini, maka anehnya segala sesuatu yang ada di sekitar saya tampak lebih terang. Anda juga boleh berbagi kesaksian dan pengalaman Anda setelah mempraktikkan terapi ini selama beberapa waktu.

.

Anda telah hampir selesai membaca artikel ini. Sebagai penutup, tanyakanlah pada diri Anda sendiri, apakah artikel atau terapi ini baik atau tidak. Jika Anda rasa baik, mengapa tidak membagikannya seluas mungkin? Apabila Anda mengetahui sesuatu yang baik dan bermanfaat serta hanya menyimpannya bagi diri sendiri, apakah Anda merasa bahwa Anda masih layak mendapatkan keberuntungan? Renungkanlah sendiri dalam ketenangan. Jika Anda pelit dalam berbagi hal-hal kecil dan mudah, bagaimana mungkin Anda mengharapkan kemurahan dalam hidup? Alih-alih kemurahan, justru kemiskinan dan kemalangan yang akan mendatangi Anda.

.

Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Astrologi, Fengshui, Bazi, Ziweidoushu, dan lain-lain silakan kunjungi: https://www.facebook.com/groups/339499392807581/ . . . . . . . . . 

.

 

 
 
 

PERHATIAN: Sebagai tambahan, saya tidak memberikan analisa atau konsultasi gratis. Saya sering menerima email atau message yang meminta analisa gratis. Ini adalah sesuatu yang sia-sia dan juga sangat mengganggu saya. Jika ingin berkonsultasi atau saya analisa, maka itu berbayar. Oleh karenanya, jika Anda ingin analisa atau konsultasi gratis maka mohon agar tidak menghubungi saya. Demikian harap maklum.